Условия

Декларирам, че посочената по-горе от мен информация е вярна, пълна и точна, и тъй като тя е изключително основание за евентуалното сключване на договора за паричен заем, заявявам, че ми е известна наказателната отговорност за измама, в случай че тази информация се окаже невярна, непълна или неточна.

Заявявам, че доброволно давам съгласието си за обработване на личните ми данни за сключването и изпълнението на договор за паричен заем. С оглед улеснение и съкращаване на процедурата за ползване услугите на „Аксес Файнанс“ ООД (парични заеми) в бъдеще, възлагам на същото да обработва и съхранява, предоставените от мен лични данни за сроковете предвидени в нормативни актове и/или съобразно посочените по-долу цели.

Съгласен съм и възлагам личните ми данни да бъдат съхранявани и обработвани за следните цели: предварителна проверка на платежоспособността ми с оглед сключване на договор за паричен заем; администриране на сключени от мен договори за паричен заем; предприемане на необходими действия във връзка със събиране, доброволно или принудително, на мои задължения по сключени договори за паричен заем, както и с оглед изпълнение на нормативните изисквания за съхранение на документи от финансови институции относно предоставените от тях финансови услуги.

Съгласен съм и възлагам личните ми данни да бъдат обработвани и съхранявани от „Аксес Файнанс“ ООД за следните допълнителни цели: оценка на кредитоспособността ми; изготвяне на мое кредитно досие, което да улеснява разглеждането на бъдещи мои кандидатствания за паричен заем; осъществяване на маркетингова дейност на Дружеството; публично оповестяване, в предвидените в нормативните актове случаи и съгласно възложеното тук, на предоставените от мен лични данни и информацията за моята кредитоспособност с цел тази информация да послужи за изграждането и поддържането на кредитен имидж, достъпен по всяко време за всяко заинтересовано лице и/или орган.

С оглед изброените по-горе цели възлагам на „Аксес Файнанс“ ООД и се съгласявам личните ми данни да бъдат разкривани на следните категории получатели: Централен кредитен регистър, кредитни институции, лизингови дружества, финансови институции, дружества за събиране на вземания, кредитни бюра, предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги,български и/или чуждестранни физически лица, юридически лица, държавни и/или общински органи.

Давам съгласие „Аксес Файнанс“ ООД да извършва справки и да получава информация за кредитната ми задлъжнялост, налична в базата данни на Централния кредитен регистър към Българска народна банка, както и да изисква от Национална агенция по приходите (НАП) и Националния осигурителен институт (НОИ), и респективно, да получава намиращите се в информационната система на НОИ и системите на НАП данни за доходите ми и извършваните от мен осигурителни плащания, както и другите мои данни, които са лични по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД); да прави запитвания и да получава данни относно гражданската ми регистрация от Национална база данни „Население“, посредством 3-то лице, като тези данни да бъдат предоставени съобразно § 1, т. 5 от ДР към ЗЗЛД.

Запознат/а съм с правата си по чл. 34а от ЗЗЛД и с всички данни по чл.19 от ЗЗЛД.