Кандидатствай Вход
Лятна промоция от Бяла Карта

Лятна промоция от Бяла Карта

  • Бяла Карта
  • 01.11.2016
  • Новини
  • Коментари: 0
  • 229
ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА
 
"Лятна промоция"
 
провеждана от „АКСЕС ФАЙНАНС” ООД
 
за периода от 22ри Юли до и 6ти Октомври 2015 г.

 

 
I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
1. Организатор на Промоцията е „Аксес Файнанс“ ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202806978 /Дружеството/ и със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, район „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ № 1, бл. 9, ет. 2.
2. Решението на „Аксес Файнанс“ ООД за провеждане на Промоцията, съгласно настоящите правила, е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.
 
II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
3. Периодът, в който потребител, изпълнил условията за участие ще може да се възползва от Промоцията, започва на 22.07.2015 г. и ще продължи до 06.10.2015 г., освен ако не са налице промени, съгласно т. 17 или т.18. Това е последният ден, в който потребителите могат да се възползват от Промоцията и е обвързващ за Дружеството.
 
III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА
4. Промоцията се провежда на територията на Република България.
 
IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА
5. Право на участие в Промоцията придобива всяко пълнолетно дееспособно физическо лице/ заемател, което е сключило Договор за кредит „Бяла Карта“ преди 14.07.2014 г. и е ползвал своята кредитна карта „Бяла Карта“ поне веднъж в периода юни-август 2014 г. и на което лице не е била начислена такса „Револвинг“  за посочените месеци.
6. Повече информация за финансовия продукт „Бяла Карта“ и договора за кредит „Бяла Карта“ можете да намерите на Интернет – страница: https://bialakarta.bg. Параметрите по кредита се посочват в сключения между участника и Дружеството Договор.
7. В Промоцията нямат право да участват Заематели/ клиенти, чиито задължения по сключени от тях преди 14.07.2014 г. Договори за кредит „Бяла Карта са обявени за предсрочно изискуем, както и такива Заематели/ клиенти, сключили договор за кредит „Бяла карта“ след 14.07.2014 година.
8. Не се изисква изрично волеизявление от страна на участника, за да придобие същият право на участие. Всеки участник, който се включи в Промоцията, се смята, че приема правилата за участие, съгласен е с тях и дава съгласието си при неспазването им да бъде изключен от участие.
9. Всеки участник има право да се откаже да се възползва от Промоцията чрез изрично волеизявление, представено на място на адреса на управление на Дружеството, посочен по т.1 по-горе.
10. Всеки участник в Промоцията следва да има местожителство на територията на Република България.
11. В томболата нямат право да участват служители на „Аксес Файнанс“ ООД и „Смарт Асет Сървисиз“ ЕООД.
 
V. НАГРАДИ НА ПРОМОЦИЯТА
12. Всеки клиент, за когото са изпълнени изискванията на Раздел IV от тези Общи условия, ползва до 3 /три/ месеца намаление на таксата „Револвинг“ със 75 %. В периода на Промоцията по т.3 по-горе, такса револвинг ще бъде 2 % върху усвоената и непогасена главница от кредитния лимит.
 
Пример:
Ако клиент участва в Промоцията с кредитна карта „Бяла Карта“ с кредитен лимит 500 лв., усвоил е от лимита 175 лв. на 31-ви юли 2015 г. и внесе 75 лв. минимална погасителна вноска между 1-ви и 5-ти август 2015 г., тогава на 6-ти август 2015 г. върху непогасената и усвоена главница от 100 лв. ще се начисли САМО 2 % такса револвинг или сумата в размер на 2 /два/ лева.
В случай че клиентът има задължение по усвоената и непогасена главница от кредитния лимит през месец август 2015 г., на 6-ти септември 2015 г. ще се начисли само 2 % такса револвинг върху непогасената и усвоена главница от кредитния лимит. Респективно това ще е валидно и за месец септември и октомври 2015 година. След този период, Промоцията автоматично приключва.
В случай че даден клиент отговаря на посочените в т.5 от настоящите общи условия изисквания за месец септември 2015 г., то настоящите промоционални условия за такса револвинг ще бъдат валидни за него само за месец октомври 2015 година. В случай, че задължението на клиента бъде обявено за предсрочно изискуемо, съгласно условията на подписания от него договор за кредит „Бяла Карта“, в посочения период на Промоцията по т.3, същият губи право на участие.
 
VI. ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
13. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на Промоцията на Интернет – страницата на Дружеството на адрес www.bialakarta.bg, където всеки заинтересован може да се запознае с тях. Служител на Дружеството, ще се свърже с всеки клиент, който отговаря на посочените условия в т.5 на посочените телефони за кореспонденция от последния при сключване на договора за кредит „Бяла Карта“. В случай, че служителите на дружеството не успеят да се свържат с даден клиент, той губи право да участва в Промоцията.
 
VII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

14. Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставените от него данни във връзка с участието си в Промоцията. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Промоцията при нарушаване, на което и да било условие по нея или което направи опит чрез измама да получи награда.
 
VIII. ЛИЧНИ ДАННИ
15. Промоцията се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. С подписване на договора за кредит „Бяла Карта“, потребителят се съгласява неговите лични данни да бъдат обработвани от Дружеството в качеството му на администратор на лични данни за целите на Промоцията, както и с цел търговска информация, маркетинг и реклама и други, подробно описани в предложението.
16. Данните на всички участници ще бъдат съхранявани от Дружеството в база данни.
 
IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

17. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съотвествие с раздел VI Публичност на Промоцията, в случай, че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по – нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.
 
X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
18. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящата Промоция, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VI Публичност на Промоцията.
19. Всеки участник в Промоцията може да позвъни на номер 0700 20 140(съобразно индивидуалния тарифен план на абоната), където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с Промоцията.
20. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Промоцията се решава по взаимна уговорка.
 
Настоящите условия са приети и одобрени от Управителя на Дружеството.
 
 
 

Кредитна карта, с която имаш, когато искаш