Финансов речник

Авансовото плащане представлява извършено плащане преди да е изпълнена сделката.
Авторизационният център е системата, която одобрява или отказва дадена трансакция. При извършване на плащане с дебитна или кредитна карта авторизационният център изпраща отговор към терминалното устройство /АТМ или ПОС/ дали трансакцията е одобрена или отказана.
Авторизацията е процес, при който в момента на извършване на трансакция с карта се проверява възможността за одобрение. Искането за авторизация се одобрява или отхвърля след проверка на набор от данни за картата. При успешна авторизация средствата по картата се блокират, като това не води до директно осчетоводяване на сумата, а само намаляване на разполагаемата наличност по сметката на картата. Много често осчетоводяването се извършва в рамките на до 4-5 работни дни след одобряването.
Статус, при който могат да се извършват платежни операции с картата.  
Анексът е допълнително споразумение /нормативен документ/ към подписан договор, с което се изменят негови условия или се добавят нови .
Успешно копира кода
Абонира се успешно
help desk software