Финансов речник

В общия смисъл, авторизационният център одобрява или отказва дадена трансакция или дава отговор на запитване за нефинансови операции с нея. При всяка трансакция авторизационният център изпраща отговор към терминалното устройство /АТМ или ПОС/ дали картата: има достатъчна наличност за извършване на транзакцията е валидна е активна или блокирана трябва да се задържи или не В България някои банки ползват собствена авторизационна система или авторизационен център БОРИКА /Борика-Банксервиз АД/.
Авторизацията е процес, при който в момента на извършване на трансакция с карта се проверява възможността за одобрението от банката-издател. Искането за авторизация се одобрява или отхвърля след проверка на набор от данни за картата: наличие на достатъчна сума по сметката при дебитни карти или разрешен кредитен лимит при кредитните карти; размер на разрешените за дадена карта дневни и седмични транзакционни лимити; валидност на картата; валидност на ПИН кода - ако се изисква въвеждане на такъв. При успешна авторизация средствата само се блокират по картата и намаляват оставащата разполагаема наличност по нея. Това обаче не води до директно осчетоводяване на сумата по сметката на картата. Много често осчетоводяването се извършва в рамките на до 4-5 работни дни след одобряването.
Карта, която е в състояние, позволяващо да се извършват трансакции с нея.
Анексът е допълнително споразумение към подписан договор, с което се изменят неговите условия.
Успешно копира кода
Абонира се успешно
help desk software