Финансов речник

ATM /банкомат/ представлява електронно устройство за теглене и/или внасяне на пари в брой, плащане на услуги, извършване на преводи между платежни сметки, промяна на ПИН кодна, справочни и други платежни и неплатежни операции с дебитни и кредитни карти.
Плащане, при което потребителя не плаща в брой, а чрез прехвърляне на средства от своя към сметка на търговец по електронен или друг начин.
Дебитна или кредитна карта, която позволява на картодържателя да извърши плащане на стока, услуга или погасяване на дълг чрез прехвърляне на средства от своя сметка към сметка на търговец по безкасов /електронен/ път чрез доближаване на картата до безконтактен четец на терминалното устройство. За да бъде извършена безконтактна трансакция, както картата, така и терминалното устройство следва да позволяват безконтактно плащане.
Платежна операция с карта, която позволява трансакцията да бъде извършено чрез доближаване на картата до безконтактен четец на терминалното устройство /АТМ или ПОС/. Платежните инструменти /дебитни и кредитни карти/, които позволяват извършването на безконтактни плащания са обозначени със специален знак на лицевата страна на картата.
Съкращението БИН означава  Банков Идентификационен Номер. БИН представлява първите 6 цифри от номера на картата.
Статус, при който е невъзможно да се извършват платежни операции с картата. Дадена карта може да бъде блокирана в резултат на различни причини: въведен три поредни пъти грешен ПИН код, задържане на картата от банкомат, поради кражба, загуба, неплатено задължение и др.
Централната банка на Република България /БНБ/. Основната й задача е да въздейства за поддържане на вътрешната и външната стабилност на националната парична единица. БНБ има изключителното право да емитира банкноти в страната. БНБ регурира и контролира дейността на търговските банки с оглед поддържане стабилността на банковата система в национален мащаб.
Успешно копира кода
Абонира се успешно
help desk software