Финансов речник

Зададен от издателя период, през който картата може да бъде използвана. Срокът на валидност е посочен върху всяка карта и е до 24 ч. на последния ден от изписания на съответната карта месец и година. Обикновено картите са с валидност от 1 до 3 години в зависимост от техния вид.
Парична единица, която стои в основата на паричната система. Тя е парична форма, която улеснява размяната на стоки и услуги. Обикновено под валута се разбира паричната единица на една или друга страна.
Валутен курс /обменен курс/ е стойността, при която една валута се разменя за друга валута.
Вальорът е датата, на която е задължена сметката със сумата на превода, включително и дължимите такси и комисиони.
Терминално ПОС устройство, вградено в автомати на самообслужване. Трансакцията се извърпшва без наличието на представител на търговеца.
Софтуерно дефиниран ПОС терминал, предоставен на интернет търговец за приемане на плащания от него с дебитни и/или кредитни карти чрез електронен магазин.
Успешно копира кода
Абонира се успешно
help desk software