Финансов речник

Чистия размер на дълга по кредит, без сумата на дължимите лихви.
Главница по кредит е сумата, която се предоставя на кредитополучателя по даден договор за кредит.
Годишният процент на разходите по кредита представлява общата стойност на кредита за потребителя, изразена като годишен процент от сумата на предоставения кредит. При изчисляването му се включват всички разходи, които кредитоискателя ще извърши: вноски по главницата; платени лихви; такса усвояване; такси управлвние; други такси по кредита.
Годишната ефективна доходност отразява периода на реинвестиране при еднакви условия и дава възможност различните по срок съкровищни бонове да се съпоставят на единна база. Тя зависи не само от размера на инвестираната сума, но и от срока, за който са издадени съкровищните бонове, т.е. възможността да се реинвестира в рамките на една година.
Успешно копира кода
Абонира се успешно
help desk software