Финансов речник

Гаранцията задължава трето лице /гарант/ участник по кредитна сделка, да плати незабавно всяка част от сумата, която длъжникът не плати или се окаже в невъзможност да плати при условията и в сроковете, при които същата сума става дължима и изискуема от него /гарантът поема задължението/.
Главница по кредит е сумата, която се предоставя на кредитополучателя по даден договор за кредит.
Чистия размер на дълга по кредитната карта, без сумата на дължимите лихви и/или такси.
Лихвеният процент по продукт или актив, начисляван за период от една година.
Годишният процент на разходите по кредита представлява общата стойност на кредита за потребителя, изразена като годишен процент от сумата на предоставения кредит. При изчисляването му се включват всички разходи, които кредитоискателя може да извърши.
Успешно копира кода
Абонира се успешно
help desk software