Финансов речник

Всяко вземане, задължение или имущество на банката, независимо от условията при които е възникнало или се подчинява, разглеждано като носител на кредитен риск.
Износ на стоки или капитали.
Електронните пари са пари, които се разменят само по електронен път. Обикновено това включва използването на компютърни мрежи, интернет и цифрови системи за съхранение на данни.
Данните, изписани върху картата с релефни букви.
Издаване и разпространение на собствени ценни книжа от правителствата, търговските банки или други финансови и нефинансови институции.
Прибавяне на съответните начислени лихви към гланицата на кредита, което се извършва в края на отделните лихвени периоди. Тогава прибавената лихва се олихвява заедно с главницата през следващите периоди и капитализацията на лихвата води до така наречената ефективна лихва.
Успешно копира кода
Абонира се успешно
help desk software