Финансов речник

Всяко вземане или задължение, независимо от условията при които е възникнало или се подчинява, разглеждано като носител на кредитен риск.
Износ на стоки или капитали.
Електронните пари са парична стойност на валута, която се съхранява в електронна форма и се разменя само по електронен път. Електронните пари могат да се издават от банки, дружества за електронни пари, получили лиценз за извършване на дейност по емитиране на електронни пари, Европейската централна банка и националните централни банки на страните-членки от ЕС. Електронни пари, до които издателят е осигурил отдалечен достъп с цел извършване на платежни операции, се съхраняват по сметка за електронни пари.
Релефно изписани данни за картодържателя и за картата върху картовата пластика.
Издаване и разпространение на собствени ценни книжа от правителствата, търговските банки или други финансови и нефинансови институции.
Успешно копира кода
Абонира се успешно
help desk software