Финансов речник

Информация в електронен или хартиен формат за движенията по картова сметка за фиксиран период. Включва информация за трансакциите /дата на трансакция и дата на осчетоводяване/, както и начален и краен баланс по картата за конкретния период.
Лицензирана от БНБ и от съответна международна картова организация /VISA, MasterCard и др./
Внасяне на капитали в предприятия, ценни книжа и други активи.
Механично устройство за снемане на релефно отпечатани върху кредитната карта данни при извършване на транзакции. Този метод на приемане на картови данни се изполва при липса на електронен канал за връзка между търговеца и обслужващата го сметка.
Използване на финансови ресурси под формата на дългосрочни капиталови вложения за увеличаване на активите на предприятието и получаване на печалба.
Данните на картодържателя, отпечатани върху картата- като номера на картата, CVV2 номер, срока на валидност на картата и PIN код.
Процес на намаляване покупателната способност на парите, на базата на продължително повишаване общото ниво на цените на дребно.
Предаване в залог на недвижимо имущество, с цел получаване на кредит, който действа като гаранция за изплащане на заем. Недвижимото имущество остава в ръцете на неговия собственик, като кредиторът има право да насърчи продажбата му в слуайте, в които дългът не е платен в рамките на договорения срок.
Залагане на недвижимо имущество като обезпечение по отпуснат заем, стойността на което следва да покрива размера на главницата и дължимата лихва по заема.
Успешно копира кода
Абонира се успешно
help desk software