Финансов речник

Информация в електронен или хартиен формат за движенията по картова сметка за фиксиран период. Включва информация за трансакциите /дата на трансакция и дата на осчетоводяване/ и начален/краен баланс по картата за конкретния период.
Внасяне на капитали в предприятия, ценни книжа и други активи.
Използване на финансовите ресурси под формата на дългосрочни капиталови вложения за увеличаване на активите на предприятието и получаване на печалба.
Процес на намаляване покупателната способност на парите, на базата на продължително повишаване общото ниво на цените на дребно.
Предаване в залог на недвижим имот, земя, с цел получаване на кредит, наричан ипотечен кредит.
Залагане на недвижимо имущество като обезпечение по отпуснат заем от банката, стойността на което следва да покрива размера на главницата и дължимата лихва по заема.
Успешно копира кода
Абонира се успешно
help desk software