Финансов речник

Сметка, по която се отразяват операции, извършени само с банкова карта.
Физическо лице, на което е издадена картата. Името на картодържателя е отпечатано върху лицевата страна на картата.
Кеш /cash/ наричаме парите в наличност, в брой /монети и банкноти/.
Кредит е осигуряването на финанси и парични средства, на "активи" и е вид заем, при който една страна /финансова институция или фирма/ дава реални или виртуални парични средства на друга страна, която може да бъде физическо или юридическо лице, при което кредитираното лице или фирма възстановява този "заем" в бъдещето.
Използва се при кредитните карти и представлява максималната сума от отпуснатия кредит, която може да бъде използвана с дадена карта.
Кредитната карта е платежен инструмент, които позволява на картодържателя да извърши плащане на стока, услуга или погасяване на дълг чрез прехвърляне на средства от сметка с предварително отпуснат кредитен лимит към сметка на търговец по безкасов /електронен/ път. Кредитната карта гарантира на търговеца, че договорената сума ще бъде усвоена независимо от възникнали обстоятелства. 
Успешно копира кода
Абонира се успешно
help desk software