Финансов речник

Лента, прикрепена към гърба на кредитна или дебитна карта, която съдържа записана по електронен метод информация за картата, картодържателя и срока на валидност на картата.
Минимална дължима сума (МДС) по Бяла Карта е вноската, която трябва да бъде внасяна от картодържателя на Бяла Карта всеки месец от 1 до 5 число. Минималната дължима сума (МДС) по Бяла Карта се плаща само в случай, че имаш текущо задължение. Размерът на минимална дължима сума (МДС) по Бяла Карта е 15% от одобрения лимит по кредитната ти карта. Пример: Лимитът по кредитната ти карта Бяла Карта е 500 (петстотин) лв. В рамките на текущия месец си направил трансакции на стойност 350 (триста и петдесет) лв. В този случай от 1-во до 5-то число на текущия месец дължиш минимална дължима сума (МДС) по Бяла Карта 75 (седемдесет и пет) лв.
Успешно копира кода
Абонира се успешно
help desk software