Финансов речник

Лента, прикрепена към гърба на кредитна или дебитна карта, която съдържа записана по електронен метод информация за картата, картодържателя и срока на валидност на картата.
Международен номер на банкова сметка / IBAN, на английски от International Bank Account Number/ е международна договорка за идентифициране на банкови сметки.
Международна Картова Организация /МКО/ е компания, която предоставя технология за безкасово разплащане, осигуряваща електронен трансфер на средства /China UnionPay, RuPay, Visa, MasterCard, American Express, Discover, Diners Club и JCB/.   
Платежно нареждане, подадено за изпълнение на международен паричен превод.
Минимална дължима сума / МДС / e вноската, която трябва да бъде внасяна от картодържателя всеки месец, при наличие на задължение по кредитната карта. Минималната дължима сума се плаща само в случай, че е усвоен част или целия кредитен лимит по картата. Размерът на минимална дължима сума по Бяла Карта е 15% от одобрения лимит по кредитната карта. Пример: Лимитът по кредитна карта Бяла Карта е 500 (петстотин) лв. В рамките на текущия месец е направена трансакция на стойност 350 (триста и петдесет) лв. В този случай от 1-во до 5-то число на текущия месец се дължи минимална дължима сума / МДС / по Бяла Карта в размер на 75 (седемдесет и пет) лв.
Успешно копира кода
Абонира се успешно
help desk software