Финансов речник

Кредит или друг актив, дължимите лихви и погашения, по който не са били платени изцяло или отчасти в период по-дълъг от 90 дни или по който лихва за период по дълъг от 90 дни е била капитализирана, рефинансирана или е била отсрочена, когато подобни действия не са били предвидени в оригиналния договор за сделката, по силата на която е отпуснат кредита или е придобит аналогичния актив.
Остатък по депозитна сметка, който представлява отношение на най-ниската дневна наличност на приетите депозити за последните 12 месеца и наличността на депозитите към определен текущ момент.
Чистият доход, който остава след изплащането на дължимите данъци към държавния бюджет.
Номинална или основна стойност /за разлика от пазарната стойност/, посочена върху акция, облигация, полица, купон, банкнота или друг финансов инструмент.
Номинална стойност или номинал е стойност, която е установлена от емитента и която обичайно е обозначена непосредствено.
Успешно копира кода
Абонира се успешно
help desk software