Финансов речник

Обезпечението е осигуряване на дейност с материални или парични средства. Кредитното обезпечение е поръчителство, гаранция, залог, ипотека или изявление, което осигурява възможност при непогасяване на кредит, дължимата сума да се събере от поръчителя, гаранта, изявителя или чрез продажба на заложеното или ипотекирано имущество.
В банковото дело – договорено с банка допустимо надвишение на плащанията над остатъка по сметката. При ползването на овърдрафт, клиентът има възможност да тегли суми в брой или да нарежда плащания за суми до определен лимит, надвишаващ наличността по банковата му сметка. Предимството е, че клиентът може да го използва при необходимост, погасява се с всяко постъпване на средства по сметката (няма определена месечна вноска) и лихвата, която се заплаща, се начислява само върху ползваната част и за дните, през които тя е ползвана.
Успешно копира кода
Абонира се успешно
help desk software