Финансов речник

Обезпечението е материален или други актив, заложен пред заемодател за обезпечаване на заем. Кредитното обезпечение може да бъде поръчителство, гаранция, залог, ипотека или изявление, което осигурява възможност при непогасяване на кредит, дължимата сума да се събере от поръчителя, гаранта, изявителя или чрез продажба на заложеното или ипотекирано имущество.
Овърдрафтът е вид кредит, които се усвоява по разплащателна сметка, но може да бъде използван само тогава, когато свършат наличните собствени средства по сметката. По дефиниция овърдрафт кредит означава използването на допълнителни средства, които превишават налична сума в разплащателната сметка.
Терминал, работещ в режим реално време. При него информацията за транзакция с карта се изпраща в момента на извършването й, като изисква авторизация /одобрение/ за всяка транзакция.
Лизингов договор, при който не са налице изискванията за финансов лизинг. Оперативният лизинг най- общо може да се определи като наемен договор, при който наемателят никога не може да стане собственик на лизинговото имущество.
Частта от капитала, която се използва за формиране на основни производствени средства и участваща продължителен период от време в производството.
Цената на лизинговия обект в края на лизинговия период, по която може да бъде придобит от лизингополучателя.
Терминал, при който при извършване на транзакция тя не се авторизира /одобрява/ в момента на транзакцията. Терминалът обикновено прочита и съхранява информация за картата и транзакцията и на по-късен етап изпраща информация до издателя на картата за нея.
Методът за установяване на зони с потенциално ниво на риск с цел правилно планиране и осъществяване на контролната дейност.
Успешно копира кода
Абонира се успешно
help desk software