Финансов речник

Това е крайният срок, в който трябва да се внесе дължимата всеки месец вноска. Падежът на всяка вноска е посочен в погасителния план или в договора за кредит.
Това е датата, на която кредитът приключва.
ПИН кодът е секретен код, свързан с дадена кредитна или дебитна карта. Предоставя се на клиента и служи за идентификация на картодържателя при използване на картата на банкомат или ПОС терминал.
Платежното нареждане е документ, с който наредителят на превода разпорежда да бъде извършена платежна операция. Платежното нареждане за кредитен превод е разпореждане на титуляра на сметката за превеждане на средства от неговата сметка по друга банкова сметка.
Погасителния план съдържа описаните дати и размер на всички вноски, които клиентът следва да внася при изплащането на кредит.
ПОС терминалът е техническо устройство, което позволява да бъде извършвано плащане с банкова карта, дебитна или кредитна, при търговец, както и да бъдат получавани пари в брой чрез използване на картата.
Патежна карта, която е предварително заредена с определена сума пари. С нея могат да се извършват плащания. Примери за предплатени карти (prepaid card) са картите за подаръци (gift card) и картите за пътувания.
Процесът на персонализиране на нова карта за картодържател, чиято карта е била открадната, изгубена, повредена или за която клиентът е забравил ПИН кода. Преиздадената карта има същите характеристика като старата, но е с нова дата на валидност.
Просроченият кредит е кредит, при който дължимите суми не са платени в уговорените в договора за кредит срокове. Просрочването на кредита може да доведе до начисляване на лихви за забава и други санкции за кредитополучателя.
Просрочени лихви са плащания за дължими лихви, които не са извършени от кредитополучателя в сроковете, уговорени в договора за кредит.
Успешно копира кода
Абонира се успешно
help desk software