Финансов речник

Това е крайният срок, в който трябва да се внесе дължимата всеки месец вноска. Падежът на всяка вноска е посочен в погасителния план или в договора за кредит.
Това е датата, на която кредитът приключва.
ПИН кодът е секретен код, свързан с дадена кредитна или дебитна карта. Предоставя се на клиента и служи за идентификация на картодържателя при използване на картата на банкомат или ПОС терминал.
Платежната карта е вид платежен инструмент /дебитна и кредитна карта/, върху който е записана информация по електронен начин и се използва многократно за идентификация на платежни услуги и за отдалечен достъп до платежна сметка и/или до предварително определен кредитен лимит, договорен между ползвателя на платежната карта и доставчика на платежни услуги.
Платежното нареждане е документ, с който наредителят на превода разпорежда да бъде извършена платежна операция. Платежното нареждане за кредитен превод е разпореждане на титуляра на сметката за превеждане на средства от неговата сметка по друга банкова сметка.
Погасителният план съдържа описаните дати и размер на всички вноски, които клиентът следва да внася при изплащането на кредит.
ПОС терминалът е техническо устройство, чрез което се осъществява паричен превод между сметки на клиент и търговец посредством дебитна или кредитна карта. ПОС терминалът позволява да бъде извършвано плащане с дебитна или кредитна карта при търговец, както и да бъдат получавани пари в брой чрез използване на картата.
RINGS е платежна система за брутен сетълмент в реално време, организирана и поддържана от БНБ. През RINGS се обработват само плащания в национална валута. През RINGS се извършват всички плащания на стойност на или над 100 000 лв., както и плащания в реално време.
Всички плащания в левове между банкови сметки, с изключение на суми на стойност на и над  100 000 лв. се извършват през системата БИСЕРА, която се оперира от акционерно дружество на банките и БНБ – “Борика” АД. БИСЕРА представлява междубанкова електронна система за плащания.
Предплатената карта е платежен инструмент, който предварително е зареден с определена сума пари и позволява на картодържателя да извърши плащане на стока, услуга или погасяване на дълг чрез прехвърляне на средства към сметка на търговец по безкасов /електронен/ път. При предплатените карта средствата се изтеглят от предварително заредена неперсонализирана сметка чрез използване на АТМ-и за теглене на пари в брой или на ПОС терминални устройства при покупки в търговски обекти и/или в интернет. Примери за предплатени карти /prepaid card/  са картите за подаръци  /gift card/ и картите за пътувания.
Процесът на персонализиране на нова карта на картодържател с вече издадена кредитна или дебитна карта, но която е с изтекла валидност, е била открадната, изгубена, повредена или за която клиентът е забравил ПИН кода. Преиздадената карта има същите характеристика като старата, но е с нова дата на валидност.
Просроченият кредит е кредит, при който дължимите суми не са платени в уговорените в договора за кредит срокове. Просрочването на кредита може да доведе до начисляване на лихви за забава и други санкции за кредитополучателя.
Просрочени лихви са плащания за дължими лихви, които не са извършени от кредитополучателя в сроковете, уговорени в договора за кредит.
Успешно копира кода
Абонира се успешно
help desk software