Финансов речник

Сумата, която е на разположение да бъде използвана посредством картата от картодържателя.
Кредитният лимит на картата, намален с размера на всички извършени с нея платежни операции и начислени такси.
Автоматично възобновяем кредит, при който банката може да предоставя суми до определен размер след погасяването на дадена част от него, до достигането на определения общ лимит на кредита.
Относителен показател за ефективността на производството, изразяващ степента на доходност на произвежданата продукция.
Сделка, по която кредиторът привлича на кредитния пазар средства, с цел да покрие увеличената си експозиция в резултат на непогасени задължения от лихви или погашения по кредити.
Успешно копира кода
Абонира се успешно
help desk software