Финансов речник

Сумата, която е на разположение да бъде използвана посредством картата от картодържателя.
Кредитният лимит на картата, намален с размера на всички извършени с нея платежни операции и начислени такси.
Автоматично възобновяем кредит, при който кредитоползвателя разполага с определена сума, която може да използва частично или изцяло, но му се начислява лихва само върху частта, която използва. Кри кредитнбите карти например, след погасяване на дължима по картата сума, тя може да бъде използваната отново.
Относителен показател за ефективността на производството, изразяващ степента на доходност на произвежданата продукция.
Сделка, по която кредиторът привлича на кредитния пазар средства, с цел да покрие увеличената си експозиция в резултат на непогасени задължения от лихви или погашения по кредити.
Успешно копира кода
Абонира се успешно
help desk software