Финансов речник

Остатък, разлика между приход и разход на сметка към определен период.
Световната банка /СБ/, на английски World Bank, е международна финансова организация, която осигурява заеми на развиващите се страни за капиталови програми. По закон всички нейни решения трябва да бъдат ръководени от ангажимента за спомагане на чуждите инвестиции, международната търговия и подпомагане на капиталовото инвестиране.
Сетълмент означава окончателно прехвърляне на средства по разплащателните сметки на участниците в платежния процес.
Документ, който удостоверява подписите на лицата, които имат право да извършват парични операции по дадена сметка.
Счетоводна операция, с която се извършват корекции за отстраняване на допуснати грешки при счетоводните записвания.
Успешно копира кода
Абонира се успешно
help desk software