Финансов речник

Орган при двустепенна система на управление. При нея акционерно дружество се управлява и представлява от управителен съвет, който извършва своята дейност под контрола на Надзорен съвет. Броят и членовете се определя в устава на дружеството, но не може да надхвърли девет души. Членовете на управителния съвет се избират от Надзорен съвет, който определя тяхното възнаграждение и може да ги замени по всяко време. Правилникът за работа на управителния съвет се одобрява от Надзорния съвет. Членовете на управителния съвет се избират за срок до пет години.
Спестовен влог, при който вносителят влага пари на името на друго лице, като поставя условия по изплащането му.
Успешно копира кода
Абонира се успешно
help desk software