Финансов речник

Факторинг, от английски Faktoring - посредник, разновидност на финансови операции, при които специализирана компания получава или закупува задължения на длъжник и сама изисква дълга в полза на кредитора или продавача срещу определено възнаграждение.
Определения от Централната банка валутен курс за деня на лева към чуждестранни валути.
Договорен твърд лихвен процент, който не се променя при изменение на основния лихвен процент или други условия, т.е. непроменящ своята стойност за времето на ползване на кредита или депозита.
Финансовият лизинг представлява форма на дългосрочно кредитиране, при който наемодателя прехвърля на наемателя всички рискове и изгоди, свързани със собствеността върху актива.
Проверката на сметките и финансовата документация на одитирания обект с цел да се установи законосъобразността, достоверността и редовността на водената счетоводна отчетност, както и законосъобразността на събирането, съхраняването, управлението, разходването и отчитането на имуществото.
Успешно копира кода
Абонира се успешно
help desk software