Финансов речник

Лице, което прехвърля своето вземане.
Финансов инструмент под формата на документ, който дава право на собственика си да притежава част от имуществото и да получава доход от него. Те се делят на книжа с определена лихва и книжа с променлив доход. Към първите се отнасят, например облигациите, към вторите акциите.
Централната банка е организация, която има монополното право да емитира валута в рамките на определена територия. Централната банка е посредник между държавата и банките в дадена държава.
Лице, върху което се прехвърля вземане.
Договор, при който кредиторът отстъпва своите вземания и правата по тях на трето лице.
Успешно копира кода
Абонира се успешно
help desk software