Финансов речник

Чекът е ценна книга, с която едно лице /издател/, безусловно нарежда на друго лице /платец/ да изплати определената в чека парична сума.
Платежна карта с вграден компютърен чип, изпълняващ същата функция като магнитната лента. Предимствата на чипа пред магнитната лента са, че има много по-голяма памет, т.е. могат да се запишат повече данни /включително и информация, даваща възможност на картодържателя да участва в промоции въз основа на извършени плащания с картата, дава възможности за повече приложения, като например една и съща карта може едновременно да е платежна и да се използва и като карта за достъп.
Печалбата, оставаща на разпореждане в предприятието след отчитане на данъците.
Вложение на чуждестранно лице, включително като едноличен търговец или чрез клон, чрез дружество с чуждестранно участие с повече от 50 % в акции и дялове от търговски дружества и с право на собственост, но с ограничени вещни права върху недвижими имоти, както и собственост върху предприятие, облигации и други ценни книжа.
Успешно копира кода
Абонира се успешно
help desk software