Кандидатствай Вход
Изпрати Лятото С Усмивка И Фотоапарат От Бяла Карта

Изпрати Лятото С Усмивка И Фотоапарат От Бяла Карта

Валидна до: 21.10.2015
171

Изпрати Лятото С Усмивка И Фотоапарат от Бяла Карта

Възползвай се от Играта на Бяла Карта "Изпрати Лятото С Усмивка И Фотоапарат От Бяла Карта" и можеш да спечелиш Фотоапарат Nikon Coolpix L840!

Участвай - www.facebook.com/bialakarta

Забавлявай се с Бяла Карта!

Успех!
 

Изпрати Лятото С Усмивка И Фотоапарат от Бяла Карта

Посети Facebook страницата на Бяла Карта и избери таб "Спечели"!

Попълни регистрационната форма на приложението с актуален телефонен номер и имейл!

Имаш шанса да станеш печеливш на фотоапарат Nikon Coolpix L840 в томболата към Играта на Бяла Карта "Изпрати Лятото С Усмивка И Фотоапарат от Бяла Карта" на 23.10.2015 г.!

Участвай!

ОФИЦИАЛНИ УСЛОВИЯ

Правила за участие в Играта „Изпрати Лятото С Усмивка И Фотоапарат от Бяла Карта“
Провеждана от „Аксес Файнанс“ ООД
За периода от 01.10.2015 г. до 22.10.2015 г.I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
1. Организатор на Играта е „Аксес Файнанс“ ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202806978 /Дружеството/ и със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, район „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ № 1, бл. 9, ет. 2.
2. Решението на „Аксес Файнанс“ ООД за провеждане на Играта, съгласно настоящите правила, е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.
 
II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
3. Продължителността на Играта „Изпрати Лятото С Усмивка И Фотоапарат от Бяла Карта“ обхваща периода от 01.10.2015 г. до 22.10.2015 г., освен ако не са налице промени, съгласно т.38 или т. 39. Това е последният ден, в който потребителите могат да се възползват от Играта и е обвързващ за Дружеството.
4. Играта ще бъде проведена съгласно определените в настоящите Правила условия.
 
III. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
5. Играта „Изпрати Лятото С Усмивка И Фотоапарат от Бяла Карта“ се реализира и провежда чрез социалната електронна платформа Facebook на Facebook-страницата на Организатора, намираща се на адрес - https://www.facebook.com/bialakarta. Играта се провежда на територията на Република България.
 
IV. НАГРАДИ
6. Наградата, осигурена от Организатора на Играта, e 1 /един/ брой фотоапарат, марка Nikon, модел COOLPIX L840, 16MP. Организаторът не е производител на разпределяните с настоящата игра награди.
 
V. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
7. Право на участие в Играта може да придобие всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, което отговаря на условията за участие, предвидени в настоящите Правила и наричано за краткост „Участник“.
8. Всеки Участник се задължава да спазва описаните тук условия.
9. Всеки Участник трябва да има регистриран личен профил в социалната платформа Facebook.
10. Всяко лице, което желае да участва в Играта, може да го направи само след като попълни регистрационната форма от своя регистриран личен Facebook-профил и приеме Правилата на участие в Играта.
11. Всеки участник, който се включи в Играта, се смята, че приема Правилата за участие, съгласен е с тях и дава съгласието си при неспазването им да бъде изключен от участие, респ. наградата му да бъде анулирана.
12. Всеки участник в Играта следва да има местожителство на територията на Република България.
13. В Играта има право да участва всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, което е кандидатствало по финансовия продукт „Бяла Карта“, лице, което е кандидатствало и в последствие е било одобрено за сключване на Договор за кредит „Бяла Карта“, лице, което в момента има активен сключен договор за кредит „Бяла Карта“ и всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, което не е кандидатствало по финансовия продукт „Бяла Карта“.
14. В Играта нямат право да участват служители на „Аксес Файнанс“ ООД.
 
VI. ПРОЦЕДУРА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА - МЕХАНИЗЪМ
15. Всеки участник трябва да посети Facebook-страницата на Организатора, намираща се на адрес - https://www.facebook.com/bialakarta, да попълни регистрационната форма в специално разработеното за целта приложение на страницата, попълвайки своето име, фамилия, актуални телефон и имейл адрес в периода на продължителност на Играта, и да сподели своя снимка от лятото като коментар на Facebook-страницата на Организатора на адрес- https://www.facebook.com/bialakarta.
16. Участниците в Играта, които отговарят на Правилата и условията за участие описани в настоящите Правила на участие в Играта ще участват в томбола, която Дружеството ще проведе на 23.10.2015 г., на която ще бъде изтеглен 1 /един/ печеливш участник.
17. Печелившият от томболата ще бъде изтеглен на произволен принцип и така ще се определи името му в присъствието на комисия от трима члена, единият от които юрист, която ще удостовери законосъобразността на тегленето. В срок до 17:30:00 на 23.10.2015 г. името на печелившия ще бъде обявено на Facebook-страницата на Организатора в разработеното приложение на Играта. С цел да се съхранят личните данни на печелившия, на посочената Интернет–страница ще бъдат публикувани единствено първото име и фамилията на печелившия.
18. Участниците, които правилно попълнят своите данни в регистрационната форма на приложението и споделят снимка от лятото, могат да увеличат вероятността да спечелят Награда като споделят в своя Facebook-профил, че участват в Играта чрез вградената опция за споделяне на разработеното за целта приложение на Facebook-страницата на Организатора. Участниците, които споделят участието си по описания в предходното изречение начин в личните си Facebook-страници увеличават шанса си за спечелване на Награда. На всеки участник, споделил участието си в Играта, името му ще присъства два пъти в списъка с участниците при изтеглянето на печелившите от Играта като това не зависи от броя споделяния, които Участникът е направил.
19. Участието в Играта и връчването на Наградата на Играта не са обвързани с покупка на стоки или услуги.
20. Приемането на описаните Правила за участие в Играта е задължително условие в Играта, с което Участникът заявява, че доброволно предоставя личните си данни си и се задължава да спазва условията и правилата на Играта.
21. Печелившият участник в Играта ще бъде потърсен от представител на Организатора, за да бъде уведомен за спечелената награда. Печелившият участник ще бъде уведомен публично чрез публикуване имената на участника в приложението на Играта на Facebook-страницата на Организатора, както и лично чрез обаждане на предоставения при попълване на регистрационната форма за участие на Играта телефонен номер.
22. Печелившият Участник може да получи наградата си в офиса на Организатора, находящ се в гр. София, район „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ № 1, бл. 9, ет. 2 от 09:00 ч. – 17:30 ч. като срокът за получаване на Наградата е до 13.11.2015 година. В случай, че печелившият участник желае, може да получи своята награда на посочен от него адрес чрез куриер като разходите, свързани с получаването на наградата, се поемат от Организатора. В този случай, печелившият участник следва да посочи адрес за доставка още при получаване на телефонното обаждане от служители на Организатора за спечелената награда. В случай че не посочи адрес, печелившият участник следва да вземе наградата си от посочения адрес на офиса на Организатора.
23. Легитимацията при получаване на наградата се извършва чрез представяне на лична карта, както и посочване на e-mail адреса и телефон, използвани в регистрационния формуляр при участие в Играта.
24. При получаване на наградата, печелившият Участник се задължава да подпише като условие за връчването съставения за целта двустранен протокол.
25. В случай, че печелившият Участник не се яви да получи наградата си в офиса на Организатора, в указания срок по т.22 или не посочи адрес за доставка още при получаване на телефонното обаждане от служители на Организатора за спечелената награда, където да я получи чрез куриер, правата на същия да получи Наградата се отменят. В този случай, Организаторът си запазва правото да връчи Наградата на изтеглен резервен печеливш или да я запази за себе си.
26. Организаторът не носи отговорност за истинността на данните, предоставени от печелившия Участник. В случай, че печелившият Участник е предоставил невалиден телефон за връзка, непълен или неточен адрес или грешни имена или съществува несъответствие между посочените от Участника имена и телефон спрямо попълнените от него данни в регистрационната форма на приложението на Играта, Наградата не се връчва.
27. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.
28. Организаторът не носи отговорност за грешни или подвеждащи имена на Facebook потребители; дублиране на Facebook-профили от недоброжелатели; невярно попълнена информация в регистрационната форма, неуспешно електронно предаване на данни; повреда на системата на сайта или Facebook платформата; други форсмажорни обстоятелства.
29. Организирането, представянето, провеждането и регламента на Играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc. Facebook Inc. не провежда Играта, не я контролира и не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от конкурса.
30. Връчването на Награда от Играта може да бъде публично събитие. С участието си в Играта, участниците дават съгласието си, в случай, че спечелят награда, техните имена и снимка да станат публични и използвани в аудио, фото или видео материал от Организатора на Играта без заплащане на хонорар.
 
VI. ПУБЛИЧНОСТ НА ИГРАТА
31. Настоящите Правила ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на Играта на Facebook–страницата на Организатора на адрес: https://www.facebook.com/bialakarta, както и на Интернет–страницата на Дружеството на адрес www.bialakarta.bg, където всеки заинтересован може да се запознае с тях.
32. Печелившият участник от Томболата може да бъде помолен да участва в промоционални събития и публикации в медиите.
 
VII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
33. Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставените от него данни във връзка с участието си в Играта. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Играта при нарушаване, на което и да било условие по нея или което направи опит чрез измама да получи награда.
34. Участници, които публикуват нецензурни текстове или накърняват репутацията на марката и общоприетите етични норми се дисквалифицират.
 
VIII. ЛИЧНИ ДАННИ
35. Играта се провежда при спазване изискванията на приложимите нормативни изисквания, в това число на Закона за защита на личните данни. Обявяването на победителите (спечелили награди) се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на потребителското име, с което са регистрирани във Facebook. С попълването на регистрационната форма за участие в специално изработеното за целта на настоящата промоция приложение налично на Facebook-страницата на Организатора на адрес: https://www.facebook.com/bialakarta, участникът се съгласява неговите лични данни да бъдат обработвани от Организатора в качеството му на администратор на лични данни за целите на Играта, както и с цел търговска информация, маркетинг и реклама и други, подробно описани в приложението. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на Играта. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в Играта и да я използва, съгласно настоящите Правила и действащото законодателство. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на участниците, извън публично известните от Facebook, станали му известни при участието им в Играта.
36. С участието си в настоящата игра участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни (ел.поща, име и фамилия, телефон) доброволно, като необходимо условие за участие в играта и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея и предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на играта и в частност за целите на маркетинга, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена и град на местоживеене биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни и видео материали от Организатора, както и да получават предложения за предлаганите от Организатора продукти.
37. Данните на всички участници ще бъдат съхранявани от Дружеството в база данни.
 
IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА
38. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съотвествие с раздел VI Публичност на Играта, в случай, че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по–нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.
 
X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
39. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящите Правила, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VI Публичност на Играта.
40. Всеки участник в Играта може да позвъни на номер 0700 20 140 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване), където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с Играта.
41. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Играта се решава по взаимна уговорка или при невъзможност за постигане на такава, пред родово компетентния съд в гр. София.
42. С участието си в Играта, участниците се съгласяват да спазват изцяло настоящите Правила. С приемането на условията и правилата, всеки Участник се съгласява посочените от него данни (e-mail, адрес и име) да бъдат използвани само и единствено от Организатора на Играта за анкетиране, маркетингови проучвания, изпращане на електронен бюлетин и новини, както и други рекламни материали по време и след приключване на кампанията.
 
Настоящите Правила са приети и одобрени от Управителя на Дружеството.