Кандидатствай Вход
Сподели своите спомени от първия учебен ден и спечели таблет iPad 2 с Бяла Карта

Сподели своите спомени от първия учебен ден и спечели таблет iPad 2 с Бяла Карта

Валидна до: 27.09.2015
212

Сподели своите спомени от първия учебен ден и спечели таблет iPad 2 с Бяла Карта

Възползвай се от Играта на Бяла Карта "Сподели своите спомени от първия учебен ден и спечели таблет iPad 2 с Бяла Карта" и играй за iPad 2!

Участвай - www.facebook.com/bialakarta !

Забавлявай се с Бяла Карта!

Успех!

СПЕЧЕЛИ ТАБЛЕТ iPAD 2 С БЯЛА КАРТА

Посети Facebook страницата на Бяла Карта!

Сподели спомена си от I-я учебен ден в коментар под поста с анонса на Играта!

Участвай!

ОФИЦИАЛНИ УСЛОВИЯ

Правила за участие в Играта „Сподели своите спомени от първия учебен ден и
спечели таблет iPad 2 с Бяла Карта“

Провеждана от „Аксес Файнанс“ ООД

За периода от 15.09.2015 г. до 28.09.2015 г.

 
I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1. Организатор на Играта е „Аксес Файнанс“ ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202806978 /Дружеството/ и със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, район „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ № 1, бл. 9, ет. 2.
2. Решението на „Аксес Файнанс“ ООД за провеждане на Играта, съгласно настоящите правила, е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.
 
II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

3. Продължителността на Играта „Сподели своите спомени от I-я учебен ден и спечели таблет iPad 2 с Бяла Карта“ обхваща периода от 15.09.2015 г. до 28.09.2015 г., освен ако не са налице промени, съгласно т.38 или т. 39. Това е последният ден, в който потребителите могат да се възползват от Играта и е обвързващ за Дружеството.
4. Играта ще бъде проведена съгласно определените в настоящите Правила условия.
 
III. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

5. Играта „Сподели своите спомени от I-я учебен ден и спечели таблет iPad 2 с Бяла Карта“ се реализира и провежда чрез социалната електронна платформа Facebook на Facebook-страницата на Организатора, намираща се на адрес - https://www.facebook.com/bialakarta. Играта се провежда на територията на Република България.
 
IV. НАГРАДИ
6. Наградата, осигурена от Организатора на Играта, е 1 /един/ брой таблет марка Apple, модел iPad 2 air 64 GB. Организаторът не е производител на разпределяните с настоящата игра награди.
 
V. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

7. Право на участие в Играта може да придобие всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, което отговаря на условията за участие, предвидени в настоящите Правила и наричано за краткост „Участник“.
8. Всеки Участник се задължава да спазва описаните тук условия.
9. Всеки Участник трябва да има регистриран личен профил в социалната платформа Facebook.
10. Всяко лице, което желае да участва в Играта, може да го направи само след като посети Facebook-страницата на Организатора, намираща се на адрес - https://www.facebook.com/bialakarta, и сподели в коментар под поста с анонса на Играта - спомен от първия си учебен ден.
11. Всеки участник, който се включи в Играта, се смята, че приема Правилата за участие, съгласен е с тях и дава съгласието си при неспазването им да бъде изключен от участие, респ. наградата му да бъде анулирана.
12. Участниците в Играта нямат право да използват и публикуват нецензурни текстове или да накърняват репутацията на марката и общоприетите етични норми.
13. Всеки участник в Играта следва да има местожителство на територията на Република България.
14. В Играта има право да участва всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, което е кандидатствало по финансовия продукт „Бяла Карта“, лице, което е кандидатствало и в последствие е било одобрено за сключване на Договор за кредит „Бяла Карта“, лице, което в момента има активен сключен договор за кредит „Бяла Карта“ и всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, което не е кандидатствало по финансовия продукт „Бяла Карта“ и няма сключен договор за кредит „Бяла Карта“.
15. В Играта нямат право да участват служители на „Аксес Файнанс“ ООД.
 
VI. ПРОЦЕДУРА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА - МЕХАНИЗЪМ

16. Всеки участник трябва да посети Facebook-страницата на Организатора, намираща се на адрес - https://www.facebook.com/bialakarta, и да сподели в коментар под поста с анонса на Играта - спомен от първия си учебен ден.
17. Участниците в Играта, които отговарят на Правилата и условията за участие описани в настоящите Правила на участие в Играта ще участват в томбола, която Дружеството ще проведе на 29.09.2015 г., на която ще бъде изтеглен 1 /един/ печеливш участник.
18. Печелившият от томболата ще бъде изтеглен на произволен принцип в присъствието на комисия от трима члена, единият от които юрист, която ще удостовери законосъобразността на тегленето. В срок до 17:30 ч. на 29.09.2015 г., печелившият участник ще бъде обявен на Facebook-страницата на Бяла Карта на адрес: https://www.facebook.com/bialakarta под формата на Facebook пост. С цел да се съхранят личните данни на печелившият участник, на посочената Интернет – страница ще бъде публикуван единствено профила на печелившия участник.
19. Участието в Играта и връчването на Наградите на Играта не са обвързани с покупка на стоки или услуги.
20. Приемането на описаните в настоящите Условия Правила за участие в Играта е задължително условие в Играта, с което Участникът заявява, че доброволно предоставя личните си данни си и се задължава да спазва условията и правилата на Играта.
21. След оповестяване на печелившия участник в Играта, той трябва да се свърже с Организатора на Играта в 7 (седем)-дневен срок от датата на обявяване на печелившия участник, като изпрати лично съобщение на Facebook страницата на Бяла Карта на адрес: https://www.facebook.com/bialakarta, за уточняване на начина на получаване на спечелената награда.
22. Печелившият Участник може да получи наградата си в офиса на Организатора, находящ се в гр. София, район „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ № 1, бл. 9, ет. 1 от 09:00 ч. – 17:30 ч. като срокът за получаване на Наградата е до 30.10.2015 година.
23. Легитимацията при получаване на наградата се извършва чрез представяне на лична карта, както и посочване на телефона и Facebook- профила, използвани при участие в Играта.
24. При получаване на наградата, печелившият Участник се задължава да подпише като условие за връчването съставения за целта двустранен приемо-предавателен протокол.
25. В случай, че печеливш Участник не се яви да получи наградата си в офиса на Организатора, в указания срок по т.22, правата на същия да получи Наградата се отменят. В този случай, Организаторът си запазва правото да връчи Наградата на изтеглен резервен печеливш или да я запази за себе си.
26. Организаторът не носи отговорност за истиността на данните, предоставени от печелившите Участници. В случай, че печеливш Участник е предоставил невалиден телефон за връзка,грешни имена или посочи грешен Facebook профил при получаване на наградата, Наградата на Играта не се връчва.
27. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.
28. Организаторът не носи отговорност за грешни или подвеждащи имена на Facebook потребители; дублиране на Facebook-профили от недоброжелатели; неуспешно електронно предаване на данни; повреда на системата на сайта или Facebook платформата; други форсмажорни обстоятелства.
29. Организирането, представянето, провеждането и регламента на Играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc. Facebook Inc. не провежда Играта, не я контролира и не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от конкурса.
30. Връчването на Награди от Играта може да бъде публично събитие. С участието си в Играта, участниците дават съгласието си, в случай, че спечелят награда, техните имена и снимка да станат публични и използвани в аудио, фото или видео материал от Организатора на Играта без заплащане на хонорар.
 
VI. ПУБЛИЧНОСТ НА ИГРАТА

31. Настоящите Правила ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на Играта на Facebook–страницата на Организатора на адрес: https://www.facebook.com/bialakarta, както и на Интернет–страницата на Дружеството на адрес www.bialakarta.bg, където всеки заинтересован може да се запознае с тях.
32. Печелившият участник от Томболата може да бъде помолен да участва в промоционални събития и публикации в медиите.
 
VII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА 

33. Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставените от него данни във връзка с участието си в Играта. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Играта при нарушаване, на което и да било условие по нея или което направи опит чрез измама да получи награда.
34. Участници, които публикуват нецензурни текстове или накърняват репутацията на марката и общоприетите етични норми се дисквалифицират.
 
VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

35. Играта се провежда при спазване изискванията на приложимите нормативни изисквания, в това число на Закона за защита на личните данни. Обявяването на победителя (спечелил награда) се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на потребителското име на профила, с което е регистриран във Facebook. С участието си в Играта - „Сподели своите спомени от първия учебен ден и спечели таблет iPad 2 с Бяла Карта“, участникът се съгласява неговото потребителско име във Facebook-платформата и в последствие, ако спечели неговитете лични данни да бъдат обработвани от Организатора в качеството му на администратор на лични данни за целите на Играта, както и с цел търговска информация, маркетинг и реклама и други, подробно описани в приложението. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на Играта. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в Играта и да я използва, съгласно настоящите Правила и действащото законодателство. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на участниците, извън публично известните от Facebook, станали му известни при участието им в Играта.
36. С участието си в настоящата игра участниците декларират и се съгласяват, че предоставят потребителското име на Facebook-профила си, с който са регистрирани във Facebook платформата доброволно, като необходимо условие за участие в играта и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея и предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на играта и в частност за целите на маркетинга, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена и град на местоживеене биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни и видео-материали от Организатора, както и да получават предложения за предлаганите от Организатора продукти.
37. Данните на всички участници ще бъдат съхранявани от Дружеството в база данни.
 
IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

38. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съотвествие с раздел VI Публичност на Играта „Сподели своите спомени от първия учебен ден и спечели таблет iPad 2 с Бяла Карта“, в случай, че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по–нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.
 
X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

39. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящите Правила, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VI Публичност на Играта.
40. Всеки участник в Играта може да позвъни на номер 0700 20 140 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване), където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с Играта.
41. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Играта се решава по взаимна уговорка или при невъзможност за постигане на такава, пред родово компетентния съд в гр. София.
42. С участието си в Играта, участниците се съгласяват да спазват изцяло настоящите Правила. С приемането на условията и правилата, всеки Участник се съгласява посочените от него данни
(потребителско име и потребителски профил в социалната мрежа Facebook) да бъдат изпозвани само и единствено от Организатора на Играта за анкетиране, маркетингови проучвания, изпращане на електронен бюлетин и новини, както и други рекламни материали по време и след приключване на кампанията.
 
Настоящите Правила са приети и одобрени от Управителя на Дружеството.