Кандидатствай Вход
Заяви през ноември и вземи обратно 5% от онлайн покупките си до 31.12

Заяви през ноември и вземи обратно 5% от онлайн покупките си до 31.12

Валидна до: 30.11.2020
1590

Сумата ще бъде отразена по Картата на всеки участник в срок, както следва:

- за всички направени онлайн-покупки, по смисъла на настоящите ОУ в периода 01.11.2020 г. – 30.11.2020 г. – в срок до 06.12.2020 г.;

- за всички направени онлайн-покупки, по смисъла на настоящите ОУ в периода 01.12.2020 г. – 31.12.2020 г. – в срок до 06.01.2021 г.

В промоцията участват всички клиенти, сключили Договор за кредит „Бяла Карта“ в периода 01.11.2020 г. до 30.11.2020 г.

Картодържателите, отговарящи на изискванията, които направят с Картата си онлайн-покупка в онлайн-магазин/платформа, получават обратно 5 % от размера на направените онлайн-покупки. Общият размер на получената обратно сума от направени онлайн-покупки в периода 01.11-31.12.2020 г., под формата на отстъпка от разходи, по сключения с Организатора кредит, не може да надвишава 100 лв.

С възстановената сума се покриват само и единствено начислени до момента разходи по кредита (договорна лихва, неустойка за неизпълнение на договорно задължение, разходи за събиране на вземане). В случай че размерът на възстановената сума е по-голям от размера на начислените разходи по кредита, разликата ще остане по картовата сметка и ще намали бъдещи начислени разходи по кредита, които следва да са начислени не по-късно от 31.05.2021 година.

 

Правила за участие в промоционална кампания "Вземи своята Бяла Карта през ноември и получи обратно 5% от стойността на направените с нея онлайн покупки до 31.12.2020 г.”, провеждана от „Аксес Файнанс“ ООД за периода от 00:00 ч. на 01.11.2020 г. до 23:59 ч. на 30.11.2020 г

 

I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1. Организатор на Промоцията е „Аксес Файнанс“ ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202806978 и със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, район „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ № 1, бл. 9, ет. 2 /“Организатор“; „Дружество“/.

2. Решението на „Аксес Файнанс“ ООД за провеждане на Промоцията, съгласно настоящите правила, е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

 

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА И ПРАВИЛА

3. Продължителността на Промоцията обхваща периода от 00:00 ч. на 01.11.2020 г. до 23:59 ч. на 30.11.2020 г. (наричан по-долу „Период на Промоцията“), освен ако не са налице промени, съгласно т.17 или т. 18, по-долу.

4. Промоцията ще бъде проведена съгласно условията на настоящите Правила за участие в Промоцията, които навсякъде за краткост ще бъдат наричани „Правила“.

 

III. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията се провежда във всички онлайн-магазини/ търговци/ платформи, отговарящи на условията по 9.2.1 и т.9.2.2., в които е възможно разплащането да се осъществява на виртуален ПОС-терминал.

5.2. Организаторът не поставя ограничение относно покупки от конкретни онлайн търговци и/или видове онлайн търговски обекти/ магазини/ платформи, освен критериите, посочени в т. 9.2.1 и т.9.2.2. по-долу.

 

IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИНИЦИАТИВАТА

 

6.1. Право на участие имат клиенти, сключили Договор за кредит „Бяла Карта“ в периода 01.11.2020 г. до 30.11.2020 г.

6.2. Всеки клиент за когото са изпълнени изискванията по т.6.1 от тези Правила и който до 31.12.2020 г. направи със своята Бяла Карта онлайн покупки на стоки и услуги в онлайн магазини/ платформи, получава обратно 5 % от стойността им, съобразно правилата, описани в т.9 по-долу.

6.3. В периода на Промоцията издадената Бяла Карта (Картата) по сключения от Кредитополучателя Договор за Кредит „Бяла Карта“ следва да отговаря на следните кумулативни условия:

- да не е блокирана;

- да не е с изтекъл срок на валидност;

- с нея са позволени и могат да бъдат извършвани платежни операции за плащане и/ или теглене на пари в брой чрез използването на виртуален ПОС и други електронни платформи.

6.4. За да се ползва от условията на Промоцията Кредитополучателят следва да е използвал своята Бяла Карта, извършвайки само и единствено онлайн-трансакция на виртуален ПОС-терминал до 31.12.2020 година. Всички останали трансакции, посочени в т. 9.2.2. могат да бъдат извършвани от кредитополучателя, но няма да се ползват от условията на настоящата Промоция, респ. за тях кредитополучателят няма да получи обратно 5 % от стойността им.

7. В Промоцията нямат право да участват служители на „Аксес Файнанс“ ООД и дъщерните й компании, както и служители на дружествата от Групата на „Мениджмънт Файненшъл Груп АД, ЕИК 203753425 (посочени на www.managementfinancialgroup.com).

8. Всеки Участник, който отговаря на условията по т.6.1-6.4, които му дават право да се включи в Промоцията се счита, че автоматично се съгласява да бъде включен в Промоцията, както и че приема условията и правилата за участие в нея. В случай че Участник не желае да участва в Промоцията, трябва да заяви изричното си несъгласие/ отказ от участие посредством посещение/ изпращане на писмо до адреса на управление на „Аксес Файнанс“ ООД, с обаждане на националния телефон на Организатора на 0700 20 140 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване) и/ или посредством изпращане на електронно писмо (e-mail) на адрес help@bialakarta.bg.

 

V. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

9.1. Картодържателите, отговарящи на изискванията по т.6, които в периода от 01.11.2020 г. до 31.12.2020 г. направят с Картата си онлайн-покупка в онлайн-магазин/платформа по т.9.2.1, получават обратно 5 % от размера на направените онлайн-покупки. Общият размер на получената обратно сума от направени онлайн-покупки в периода 01.11-31.12.2020 г., под формата на отстъпка от разходи, по сключения с Организатора кредит, не може да надвишава 100 лв.

С възстановената сума се покриват само и единствено начислени до момента разходи по кредита (договорна лихва, неустойка за неизпълнение на договорно задължение, разходи за събиране на вземане). В случай че размерът на възстановената сума е по-голям от размера на начислените разходи по кредита, разликата ще остане по картовата сметка и ще намали бъдещи начислени разходи по кредита, които следва да са начислени не по-късно от 31.05.2021 година.

Възстановяването на сумите от направените онлайн покупки ще се извършва директно към картовата сметка, свързана със съответната Участваща карта, която е използвана за извършване на плащането на поръчка в онлайн магазин, даваща право на участие в Промоцията. За да бъде извършено възстановяването, картата, която е използвана за извършването на плащането трябва да е активна.

9.2.1. В Промоцията участват онлайн плащания с платежен инструмент „Бяла Карта“ в онлайн търговски обекти/ магазини. Право на участие в Промоцията дават само поръчки, които не са анулирани.

9.2.2. В Промоцията не могат да участват:

- Плащания, направени на POS-терминал във физически търговски обект (card presented), независимо от територията на която оперира съответния търговски обект.

- Трансакции за теглене на пари в брой чрез ATM (банкомат), в банков клон/бизнес център или всеки друг начин за теглене на пари в брой.

- Трансакции, направени с карти към договори за кредит „Бяла Карта“, сключени между потребители и Организатора преди 01.11.2020 г. и след 30.11.2020 г.

- Трансакции в Интернет сайтове за залагания и за захранване на микросметки,

- Трансакции, свързани с хазартни игри, покупка на чипове, валута, акции и други парични и финансови инструменти

9.3. Сумата по т.9.1 ще бъде отразена по Картата на всеки участник в срок, както следва:

- за всички направени онлайн-покупки, по смисъла на настоящите ОУ в периода 01.11.2020 г. – 30.11.2020 г. – в срок до 06.12.2020 г.;

- за всички направени онлайн-покупки, по смисъла на настоящите ОУ в периода 01.12.2020 г. – 31.12.2020 г. – в срок до 06.01.2021 г.

9.4. Участник губи правото да получи отстъпка, в случай че Картата, с която са извършени плащанията по т.9.2.1 не е активна в периода, в който следва да бъде направен преводът на съответната отстъпка.

9.5. Всеки участник ще бъде уведомен в месечното си извлечение каква отстъпка е направена.

 

VI. ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

10. Настоящите Правила ще бъдат оповестени и достъпни за целия период на продължителност на Промоцията на индивидуалните профили на клиентите, отговарящи на посочените в тези Общи условия изисквания и на Интернет-страница bialakarta.bg, където всеки заинтересован може да се запознае с тях.

 

VII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

11. Всеки от Участниците отговаря за истинността на предоставените от него данни във връзка с участието си в Промоцията. Организаторът има право да лиши всяко лице, което е изпълнило изискванията за Участник, от участие в Промоцията при нарушаване, на което и да било условие по нея или което направи опит чрез измама да получи сумата по т.9.2.1

 

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

12. Промоцията се провежда при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО и на Закона за защита на личните данни. Организаторът има качеството на администратор на лични данни.

13. С участието си в Промоцията и запознаване с настоящите Правила, всички участници в Промоцията са изрично уведомени, че за участие в Промоцията Организаторът няма да събира допълнителни лични данни извън тези, които вече са му предоставени от  Участниците при сключване на договор за кредит „Бяла Карта“, като за целите на настоящата Промоция ще е приложима Политиката за защита на личните данни на Организатора, достъпна на следния адрес: www.bialakarta.bg/gdpr, изготвена в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Организаторът предприема всички необходими технически и организационни мерки за да осигури защитата на данните на своите клиенти.

14. Всеки участник може по всяко време да възрази/оттегли съгласието си срещу обработване на личните му данни за целите на организиране и провеждане на Промоцията, с писмено изявление, което прекратява последващо обработване на личните му данни за конкретната цел.

15. За целите на провеждането на Инициативата и възстановяване на сумата по т.9.2.1 по издадена и активна Бяла Карта на клиентите, Организаторът ще обработва следните лични данни на участниците: телефон за контакт, ЕГН и име и фамилия.

16. Лицето, което отговаря за защита на личните данни на участниците, е длъжностното лице по защита на личните данни („ДЗЛД“), с което може да бъде осъществен контакт на електронна поща dpo@bialakarta.bg. Всеки участник може да се запознае с Политиката за защита на личните данни на Организатора на следния адрес: www.bialakarta.bg/gdpr.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИНИЦИАТИВАТА

17. Организаторът има неотменимото право да прекрати Инициативата по всяко време, обявявайки това в съотвествие с раздел VII Публичност на Инициативата, в случай, че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по–нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

18. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящите Правила, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VII Публичност на Инициативата.

19. Всеки Участник в Инициативата може да позвъни на номер 0700 20 140 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване), където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с Инициативата.

20. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и Участниците в Инициативата се решава по взаимна уговорка или при невъзможност за постигане на такава, пред родово компетентния съд.

Настоящите Правила са приети и одобрени от Управителя на Дружеството.