Кандидатствай Вход
Бяла Карта за студенти

Бяла Карта за студенти

Валидна до: 16.05.2016
2252

Възползвай се от специалната оферта на Бяла Карта за СТУДЕНТИ

Разполагаш с цели 3 месеца от 16ти ноември 2015г. до 16ти май 2016г. да вземеш кредитна карта Бяла Карта и да се възползваш от специалното ни предложение за студенти!

Вземи Бяла Карта и пазарувай онлайн 6 МЕСЕЦА като всяка онлайн трансакция е с 60 ДНИ ГРАТИСЕН ПЕРИОД! 

Студент ли си? ​Да! Тогава вземи кредитна карта Бяла Карта от 16ти ноември 2015г. до 16ти май 2016г. и се възползвай от специалната оферта, която имаме за студенти! Пазарувай ОНЛАЙН в продължение на 6 МЕСЕЦА като всяка онлайн трансакция, която правиш с твоята Бяла Карта, е с 60 ДНИ ГРАТИСЕН ПЕРИОД. Кандидатствай още сега на телефон 0700 20 140 или онлайн.

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

„Бяла Карта за студенти“

Провеждана от „Аксес Файнанс“ ООД

За периода от 16ти ноември 2015г. до 16ти май 2016 г.

 

I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
1. Организатор на Промоцията е „Аксес Файнанс“ ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202806978 /Дружеството/ и със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, район „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ № 1, бл. 9, ет. 2.
2. Решението на „Аксес Файнанс“ ООД за провеждане на Промоцията, съгласно настоящите условия, е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
3. Периодът, в който потребител, изпълнил условията за участие ще може да се възползва от Промоцията, започва на 16.11.2015 г. и ще продължи до 16.02.2016 г., освен ако не са налице промени, съгласно т. 16 и т.17. Това е последният ден, в който потребителите могат да се възползват от Промоцията и е обвързващ за Дружеството.

III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА
4. Промоцията се провежда на територията на Република България.

IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА
5. Право на участие в Промоцията придобива всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, което представи документ удостоверяващ, че е студент и което е кандидатствало по финансовия продукт „Бяла Карта“, одобрено е за отпускане на кредит и е сключило е Договор за кредит „Бяла Карта“ с Организатора (Клиент) през периода 16.11.2015 г. и 16.02.2016 година.
6. Повече информация за финансовия продукт „Бяла Карта“ и договорът за кредит „Бяла Карта“ са публикувани на Интернет – страница: https://bialakarta.bg. Параметрите по кредита се посочват в сключения между участника и Дружеството Договор.
7. В Промоцията нямат право да участват клиенти, които са сключили договор за кредит „Бяла карта“ преди дата 15.11.2015 г., както и клиенти, чието задължение по Договор за кредит „Бяла Карта“ е обявено за предсрочно изискуемо.
8. Не се изисква изрично волеизявление от страна на участника, за да придобие същият право на участие. Всеки участник, който се включи в Промоцията, се смята, че приема правилата за участие, съгласен е с тях и дава съгласието си при неспазването им да бъде изключен от участие.
9. Всеки участник има право да се откаже да се възползва от Промоцията чрез изрично волеизявление, представено на място на адреса на управление на Организатора, посочен по т.1 по-горе.
10. Всеки участник в Промоцията следва да има местожителство на територията на Република България.


V. НАГРАДИ НА ПРОМОЦИЯТА
11. Всеки клиент, за когото са изпълнени изискванията на Раздел IV от тези Общи условия, ползва 60 /шестдесет/ дни гратисен период, в който не дължи заплащане на лихва по сключения от него Договор за кредит „Бяла Карта“ за сумата на главницата, ползвана за всяка една покупка на стока, направена онлайн, през периода от 6 календарни месеца, считано от датата на сключване на Договора за кредит „Бяла Карта“. Главницата, върху която не се начислява лихва по правилата на предходното изречение е само сумата, с която са заплатени направените покупки онлайн с кредитна карта „Бяла Карта“, за периода от 6 месеца, считано от датата на сключване на Договора за кредит „Бяла Карта“. След изтичане на 60 /шестдесет/ дни, считано от датата на извършване на съответната покупка онлайн и в случай че Потребителят не е заплатил сумата на главницата, ползвана за всяка една онлайн покупка, лихва се начислява и дължи съгласно условията на сключения между Потребителя и Организатора Договор за кредит „Бяла Карта“. Върху всички останали транзакции, които потребителят извършва с кредитна карта „Бяла Карта“ извън онлайн покупките, лихва се начислява и дължи съгласно условията на сключения между Потребителя и Организатора Договор за кредит „Бяла Карта“.

VI. ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
12. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на Промоцията на Интернет – страницата на Дружеството на адрес www.bialakarta.bg, където всеки заинтересован може да се запознае с тях.

VII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА
13. Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставените от него данни във връзка с участието си в Промоцията. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Промоцията при нарушаване, на което и да било условие по нея или което направи опит чрез измама да получи награда.

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ
14. Промоцията се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. С подписване на договора за кредит „Бяла Карта“, потребителят се съгласява неговите лични данни да бъдат обработвани от Дружеството в качеството му на администратор на лични данни за целите на Промоцията, както и с цел търговска информация, маркетинг и реклама и други, подробно описани в предложението.
15. Данните на всички участници ще бъдат съхранявани от Дружеството в база данни.

IX ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
16. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съотвествие с раздел VI Публичност на Промоцията, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
17. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящата Промоция, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VI Публичност на Промоцията.
18. Всеки участник в Промоцията може да позвъни на номер 0700 20 140 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване), където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с Промоцията.
19. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Промоцията се решава по взаимна уговорка.

Настоящите условия са приети и одобрени от Управителя на Дружеството.