Кандидатствай Вход
Коледен шопинг с Бяла Карта в Кауфланд и Техномаркет

Коледен шопинг с Бяла Карта в Кауфланд и Техномаркет

Валидна до: 31.12.2015
1918

Коледен Шопинг с Бяла Карта в ТЕХНОМАРКЕТ и КАУФЛАНД

Имаш на свое разположение целия месец декември, в който можеш да ПАЗАРУВАШ с твоята Бяла Карта БЕЗ ЛИХВА в ТЕХНОМАРКЕТ и КАУФЛАНД!
Отдай се на Коледен шопинг с Бяла Карта и пазарувай за Коледните празници!
Промоцията важи от 1ви до 31ви декември 2015г. като всяка една трансакция, която направиш в ТЕХНОМАРКЕТ и КАУФЛАНД с Бяла Карта през периода на промоцията, е с 30 ДНИ гратисен период!
 

Коледните празници почти са тук! ​Пазарувай с твоята кредитна карта Бяла Карта от 1ви до 31ви декември 2015г. без лихва в ТЕХНОМАРКЕТ и КАУФЛАНД! Възползвай се от специалната промоция, която имаме за теб! Коледният шопинг с Бяла Карта те очаква!

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

„Коледен шопинг на Бяла Карта в Кауфланд и Техномаркет“
Провеждана от „Аксес Файнанс“ ООД
За периода от 1ви до 31ви декември 2015 г.

I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА 

1. Организатор на Промоцията е „Аксес Файнанс“ ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202806978 /Дружеството/ и със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, район „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ № 1, бл. 9, ет. 2.
2. Решението на „Аксес Файнанс“ ООД за провеждане на Промоцията, съгласно настоящите условия, е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

3. Периодът, в който потребител, изпълнил условията за участие ще може да се възползва от Промоцията, започва на 01.12.2015 г. и ще продължи до 31.12.2015 г., освен ако не са налице промени, съгласно т. 16 и т. 17. Това е последният ден, в който потребителите могат да се възползват от Промоцията и е обвързващ за Дружеството.

III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА

4. Промоцията се провежда във всички търговски обекти на „Кауфланд България“ ЕООД, ЕИК 131058063 и обектите на “К енд К Електроникс” ЕАД („Техномаркет“) ЕИК 200586330 на територията на Република България.

IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

5. Право на участие в Промоцията придобива всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, което е кандидатствало по финансовия продукт „Бяла Карта“, одобрено е за отпускане на кредит и е сключило Договор за кредит „Бяла Карта“ с Организатора (Клиент). 
6. Повече информация за финансовия продукт „Бяла Карта“ и договорът за кредит „Бяла Карта“ можете да намерите на Интернет – страница: www.bialakarta.bg. Параметрите по кредита се посочват в сключения между участника и Дружеството Договор за кредит.
7. В Промоцията нямат право да участват клиенти, чиетозадължение по Договор за кредит „Бяла Карта“ е обявено за предсрочно изискуемо.
8. Не се изисква изрично волеизявление от страна на участника, за да придобие същият право на участие. Всеки участник, който се включи в Промоцията, се смята, че приема правилата за участие, съгласен е с тях и дава съгласието си при неспазването им да бъде изключен от участие. 
9. Всеки участник има право да се откаже да се възползва от Промоцията чрез изрично волеизявление, представено на място на адреса му на управление, посочен по т.1 по-горе.
10. Всеки участник в Промоцията следва да има местожителство на територията на Република България.

V НАГРАДИ НА ПРОМОЦИЯТА

11. Всеки клиент, за когото са изпълнени изискванията на Раздел IV от тези Общи условия, ползва 30 /тридесет/ дни гратисен период, в който не дължи заплащане на лихва по сключения от него Договор за кредит „Бяла Карта“ за сумата на главницата, ползвана за всяка една покупка на стока, направена в търговските обекти на „Кауфланд“ и „Техномаркет“, през периода на продължителност на Промоцията, а именно 01.12.2015 – 31.12.2015 година. Главницата, върху която не се начислява лихва по правилата на предходното изречение е само сумата, с която са заплатени направените покупки с кредитна карта „Бяла Карта“ в търговските обекти на „Кауфланд“ и „Техномаркет“, за периода на продължителност на Промоцията. След изтичане на 30 дни, считано от датата на извършване на съответната покупка в търговски обект на „Кауфланд“ и „Техномаркет“ и в случай, че Потребителят не е заплатил сумата на главницата, ползвана за всяка една покупка на стока в посочената верига за стоки, лихва се начислява и дължи съгласно условията на сключения между Потребителя и Организатора Договор за кредит „Бяла Карта“. Върху всички останали трансакции, които потребителят извършва с кредитна карта „Бяла Карта“, извън покупки в търговските обекти на веригата за хранителни стоки „Кауфланд“ и „Техномаркет“, лихва се начислява и дължи съгласно условията на сключения между Потребителя и Организатора Договор за кредит „Бяла Карта“. 

VI ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА 

12. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на Промоцията на Интернет – страницата на Дружеството на адрес www.bialakarta.bg, където всеки заинтересован може да се запознае с тях. 

VII ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

13. Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставените от него данни във връзка с участието си в Промоцията. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Промоцията при нарушаване, на което и да било условие по нея или което направи опит чрез измама да получи награда.

VIII ЛИЧНИ ДАННИ

14. Промоцията се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. С подписване на договора за кредит „Бяла Карта“, потребителят се съгласява неговите лични данни да бъдат обработвани от Дружеството в качеството му на администратор на лични данни за целите на Промоцията, както и с цел търговска информация, маркетинг и реклама и други, подробно описани в предложението.
15. Данните на всички участници ще бъдат съхранявани от Дружеството в база данни.

IX ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

16. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съотвествие с раздел VI Публичност на Промоцията, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора. 

X ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

17. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящата Промоция, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VI Публичност на Промоцията. 
18. Всеки участник в Промоцията може да позвъни на номер 0700 20 140 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване), където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с Промоцията.
19. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Промоцията се решава по взаимна уговорка.

Настоящите условия са приети и одобрени от Управителя на Дружеството.