Кандидатствай Вход
5% отстъпка и 0% лихва при първа покупка с Бяла Карта в Техномаркет

5% отстъпка и 0% лихва при първа покупка с Бяла Карта в Техномаркет

Валидна до: 31.12.2014
1651

Твоето изживяване в Техномаркет

Сега ... какво ще направиш след като Бяла Карта е вече в джоба ти?
Имаш 60 дни от момента на активиране на твоята карта, в които, ако направиш покупка на стока в Техномаркет, имаш 3 месеца гратисен период.
Да, правилно си прочел! 3 месеца гратисен период! Без лихва!
Как се случва всичко това ли? Много лесно!
Отиваш в избран от теб магазин на Техномаркет и решаваш, че искаш да си купиш телефон за 500 лв. Грабваш твоя телефон, плащаш с Бяла Карта на ПОС терминала на касата в магазина и вече си спестил 5% от цената на телефона, защото ползваш отстъпка с Бяла Карта в Техномаркет!
Честито!

После ни се обаждаш, казваш ни сумата на покупката и ние ти активираме 90 дни гратисен период върху стойността на покупката.
Какво означава това за теб ли?
Имаш цели 3 месеца, през които можеш да си изплатиш телефона и то без лихва. Ако случайно не успееш да го изплатиш до 90 дни, бъди спокоен. Лихвата след този период ти е 0.12% на ден или 3.6% за 30 дни. И най-хубавото е, че тя се начислява само върху останалата сума като главница!
Пазарувай в Техномаркет и пести!

Все още нямаш Бяла Карта? Кандидатствай СЕГА за Бяла Карта, като се обадиш на 0700 20 140 и кажи промо кода от картата, която ти предоставиха на касата в Техномаркет. Вземи твоята Бяла Карта и до 60 дни от активирането й, направи първата си покупка в Техномаркет. Обади ни се на 0700 20 140 и ни информирай, че сте направили покупка с Бяла Карта в Техномаркет. Погаси задължението си до 90 дни и се възползвай от 0% лихва при първа покупка с Бяла Карта в Техномаркет.

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

„0% лихва в Техномаркет с Бяла Карта“,
провеждана от „АКСЕС ФАЙНАНС” ООД
за периода 01 Октомври 2014 г. до 31 Декември 2014 г.

I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
 
1. Организатор на Промоцията е „Аксес Файнанс” ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202806978 /Дружеството/ и със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, район „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ № 1, бл. 9, ет. 2
2. Решението на „Аксес Файнанс” ООД, за провеждане на Промоцията, съгласно настоящите правила, е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.
 
II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
 
3. Периодът, в който потребител, изпълнил условията за участие ще може да се възползва от Промоцията, започва на 01.10.2014 г. и ще продължи до 31.12.2014 г., освен ако не са налице промени, съгласно т. 17 или т. 18. Това е последният ден, в който потребителите могат да се възползват от Промоцията и е обвързващ за Дружеството.
 
III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА
 
4. Промоцията се провежда във всички търговски обекти на „К Енд К Електроникс“ ЕАД, ЕИК 200586330 от веригата магазини „Техномаркет“ /търговски обекти/ на територията на Република България.
 
IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА
 
5. Право на участие в Промоцията придобива автоматично всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, което след 01.10.2014 г. получи предложение за кандидатстване по финансовия продукт „Бяла Карта” в някой от търговските обекти и в последствие кандидатства, бъде одобрен и сключи Договор за кредит „Бяла Карта“.
6. Договорите за кредит за финансовия продукт на Дружеството „Бяла Карта“ дават право на кредитополучателя да участва в Промоцията. Повече информация за финансовия продукт „Бяла карта“ и договорът за кредит „Бяла карта“ може да намерите на следната Интернет-страница: www.bialakarta.bg. Параметрите по кредита се посочват в сключения между участника и Дружеството Договор и Общите условия към него.
7. Не се изисква изрично волеизявление от страна на участника, за да придобие същият право на участие. От друга страна, всеки участник има право да откаже да се възползва от Промоцията чрез изрично волеизявление, представено на място в съответния търговски обект на веригата магизини „Техномаркет“.
8. Всеки участник следва да има местожителство на територията на Република България.
V. НАГРАДИ НА ПРОМОЦИЯТА
 
9. Всеки клиент, за когото са изпълнени изискванията на Раздел IV от тези Общи условия, може да ползва 90 /деветдесет/ дни гратисен период, в който не дължи заплащане на лихва по Договор за кредит „Бяла Карта“ за сумата на главницата, ползвана за първа покупка на стока в някой от търговските обекти. Главницата, върху която не се начислява лихва по правилата на предходното изречение е само сумата, с която е заплатена първата покупка с финансовия продукт „Бяла Карта“ в търговските обекти. Върху всички останали трансакции, които клиентът извършва с с финансовия продукт „Бяла Карта“, лихва се начислява и дължи съгласно условията на сключения между Кредитополучателя и Организатора Договор за кредит „Бяла Карта“. Клиентът може да се възползва от гратисния период, описан в тази точка, ако трансакцията, върху която не се начислява лихва е извършена в срок от 60 /шестдесет/ дни, считано от датата на подписване на договора.
10. Всеки клиент, който желае да се възползва от настоящата Промоция следва в рамките на деня на извършване на трансакцията по предходната точка да се свърже с Организатора на телефон 0700 20 140 /без допълнително таксуване и съобразно тарифния план на абоната/ и да посочи размера на направената покупка и датата на извършването й.
11. Легитимацията по телефона за отбелязване на направената покупка се извършва чрез посочване на номера на кредитната карта „Бяла Карта“ и три имена на Кредитополучателя.
 
VI. ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
 
12. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на Промоцията на Интернет-страницата на Дружеството на адрес www.bialakarta.bg, където всеки заинтересован може да се запознае с тях.
13. Печелившите участници могат да бъдат помолени да участват в промоционални събития и публикации в медиите.
 
VII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА
 
14. Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с участието си в Промоцията. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Промоцията при нарушаване, на което и да било от условия по нея или което направи опит чрез измама да получи награда.
 
VIII. ЛИЧНИ ДАННИ
 
15. Промоцията се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. С подписване на договора за кредит „Бяла Карта“, потребителят се съгласява неговите лични данни да бъдат обработвани от Дружеството в качеството му на администратор на лични данни за целите на Промоцията, както и с цел търговска информация, маркетинг и реклама и други, подробно описани в предложението.
16. Данните на всички участници ще бъдат съхранявани от Дружеството в база данни.
 
IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА (ТОМБОЛАТА)
 
17. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел VI. Публичност на Промоцията „0% лихва в Техномаркет с Бяла Карта“, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
18. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящата Промоция, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VI. Публичност на Промоцията.
19. Всеки участник в Промоцията може да позвъни на номер 0700 20 140 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване), където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с Промоцията.
20. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Промоцията се решава по взаимна уговорка.
 
Настоящите условия са приети и одобрени от Изпълнителният директор на Дружеството.