Кандидатствай Вход
Спечели с Бяла Карта като участваш в промоционалната кампания Пазарувай в eMAG с Visa!

Спечели с Бяла Карта като участваш в промоционалната кампания Пазарувай в eMAG с Visa!

Валидна до: 22.12.2016
2894

Спечели с твоята кредитна карта Бяла Карта

Участвай в промоцията на Visa и eMag от 26.11.2016 г. до 22.12.2016 г.
Поръчай продукти, предлагани от eMAG, на стойност минимум 150 лв. в периода 26.11 – 22.12.2016г., плати с Бяла Карта Виза Класик, издадена преди 26.11.2016г. и спечели ваучер за отстъпка в eMAG .
Успех!

Като потребител на международна кредитна карта Бяла Карта Visa Classic и ти можеш да участваш в промоцията. Поръчай продукти, предлагани от eMAG, на стойност минимум 150 лв. в периода 26.11 – 22.12.2016г., плати с Бяла Карта Виза Класик, издадена преди 26.11.2016г. и спечели ваучер за отстъпка в eMAG . Заслужава си да участваш, нали? Участвай и печели!

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА
Организатор на кампанията „ Пазарувай в eMAG с Visa!” (наричана по-долу ,,Кампанията“) е DANTE INTERNATIONAL S.A. (наричано по-долу „еМАГ“ или „Организатор“), със седалище и адрес на управление в Румъния, гр. Букурещ, ул. „Виртуций“ № 148, сектор 6, регистрирано в румънския Търговски регистър с номер J40/372/2002, ЕИК RO14399840, оператор на лични данни, регистриран в регистъра на Националния надзорен орган за обработка на личните данни на Румъния с № 6606, представлявано по пълномощно от г-н Сорин Йонеску в качеството си на Вицепрезидент и директор международно развитие. Кампанията се провежда с финансовото съдействието на Visa Europe Ltd., дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законодателството на Великобритания, идентификационен номер 05139966, седалище и адрес на управление: 1 Sheldon Square, London, W2 6TT („Партньор”)
2. СРОК НА КАМПАНИЯТА. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
2.1. Кампанията „Пазарувай в eMAG с Visa! ” се провежда в периода 26 ноември 2016 – 22 декември 2016.
2.2. Кампанията се провежда на територията на България чрез сайта www.emag.bg и на мобилното приложение на eMAG, наричани с общото наименование „Платформата“.
3. УЧАСТНИЦИ И УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ В КАМПАНИЯТА
3.1. В Кампанията могат да участват физически и юридически лица,които купуват продукти за собствена употреба чрез Платформата („Участници“). В кампанията не могат да участват лица, които правят покупки с цел препродажба.
3.2. Кампанията се отнася както до нови, така и по отношение на разопакованите продукти, всички предлагани от eMAG.
4. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА
4.1. Всеки клиент на Платформата, желаещ да участва в кампанията, следва да изпълни следните условия: - да направи поръчка на стойност минимум 150 лв. („Поръчката“), която да включва един или повече продукти, предлагани от eMAG чрез Платформата. За избягване на всякакво съмнение плащането на продукти или услуги, предлагани от маректлейс търговци на еМАГ Платформата няма да има възможност да става с карта на Visa, поради което те няма да участват във формирането на стойността на Поръчката; - поръчката направена чрез платформата следва да бъде платена онлайн с карта Visa. Участие в Кампанията взимат само поръчки заплатени с дебитни, предплатени и кредитни карти Visa, включително карти Visa Business и V PAY, издадени преди началото на кампанията; - поръчката следва да бъде направена и платена в периода 26 ноември 2016 – 22 декември 2016 (включително); - поръчката да не бъде анулирана или участникът да не се е отказал от договора, сключен от разстояние, изцяло или по отношение на един или повече продукти, с което стойността на поръчката да се намали под 150 лв. В този случай eMAG ваучерът ще бъде анулиран от еМАГ.
4.2. Всеки Участник в Кампанията изпълнил всички условия на т. 4.1 от настоящите правила ще получи eMAG ваучер за отстъпка на стойност 15 лв. eMAG Ваучерът може да бъде използван при следващата покупка от Платформата при общите условията на плащане, валидни за eMAG и останалите маркетплейс търговци (продавачи). Всеки Участник отговарящ на условията по т. 4.1 ще получи eMAG ваучер за отстъпка, който ще му бъде изпратен в електронен формат на и-мейла, посочен при създаване на акаунта си в платформата чрез който е извършена покупката в 7-дневен срок от извършването й. eMAG Ваучерът може да бъде използван в периода 01.01. – 15.02.2017г.
4.3. Независимо от броя на поръчките, отговарящи на условията на настоящия правилник, всеки участник ще може да получи eMAG ваучери за отстъпка на обща стойност не повече от 500 лв. Всеки eMAG ваучер за отстъпка може да се използва/прилага само самостоятелно за отделна последваща поръчка. Акумулиране на стойността на eMAG ваучери за извършване на една поръчка не е възможна.
4.4. Стойността на всяка нова поръчка, за която се прилага отстъпката в размер на 15 лв, трябва да е по-голяма от стойността на eMAG ваучера.
5. ПЛАЩАНЕ С ЕДИН КЛИК
5.1. „Плащане с един клик“ е опция, от която всеки участник може да се възползва при плащане с Visa карта или друг вид дебитна или кредитна карта през мобилното приложение eMAG. Използването на тази опция не е задължително условие за участие в кампанията, но активирането й би улеснило бъдещите покупки на съответния участник.
5.2. Активирането на „Плащане с един клик“ става през мобилното приложение eMAG като се въведат данните от картата на плащащия в секцията „Моите карти“. Следващото плащане със същата карта може да стане с един клик при максимална сигурност.
5.3. При активирането на тази опция картата за плащащия се свързва с непроменим криптиран цифров код с PayU (картовия оператор, с който еМАГ работи). Данните на картата няма да бъдат запазвани или съхранявани от eMAG.
6. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА eMAG ВАУЧЕРА ЗА ОТСТЪПКА
6.1. eMAG Ваучерът за отстъпка не може да бъде заменян за паричната му стойност.
6.2. eMAG Ваучерът за отстъпка не може да се прехвърля на трети лица.
6.3. Използването на eMAG ваучера за отстъпка става след като кодът му се въведе при регистрацията на новата поръчка на указаното за това място в платформата.
7. ПРАВИЛНИК НА КАМПАНИЯТА
Правилникът на кампанията „Пазарувай в eMAG с Visa!“ е на разположение безплатно за всеки участник в Кампанията на уебсайта www.emag.bg, както и при поискване от седалището на еМАГ.
8. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
8.1. Форсмажорните обстоятелства представляват всякакви събития, които не може да бъдат контролирани, предотвратени или предвидени от Организатора и които биха могли или са довели до невъзможността за изпълнение на задълженията му, поети с настоящия правилник.
8.2. Ако възникне форсмажорно обстоятелство, което възпрепятства и/или забавя изцяло, или частично изпълнението, или продължаването на кампанията „Пазарувай в eMAG с Visa!“ Организаторът ще бъде освободен от отговорността за изпълнение на неговите задължения през периода, през който e възпрепятстван изцяло или е забавено изпълнението на задълженията му.
8.3. Ако Организаторът се позове на форсмажорно обстоятелство, той е задължен да уведоми участниците в кампанията за неговата поява в 5 работни дни от възникването на форсмажорните обстоятелства.
8.4. Форсмажорните обстоятелства ще бъдат обявени на Интернет страницата www.emag.bg.
9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА Настоящата Кампания може да бъде прекратена в случай на възникване на събитие, което представлява форсмажорно обстоятелство и/или в случай на невъзможност от страна на Организатора да изпълни ангажиментите си по нея, поради независещи от него причини, включително поради промяна на законовите изисквания.
10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
10.1. С получаването на eMAG ваучер за отстъпка всеки Участник в тази Кампания дава безусловното си съгласие имената му да бъдат разкрити публично и да бъдат използвани от еМАГ с рекламни цели, неограничено териториално и/или времево и чрез използването им по какъвто и да е начин за промотиране (напр. в Интернет, радио или ТВ реклами, улично афиширане и т.н.).
10.2. С участието си в кампанията, Участниците изрично приемат, че личните им данни за идентификация се използват и се съхраняват в една база данни, която може да бъде използвана от еМАГ или от негови подизпълнители, в последствие за други подобни цели, за директен и/или косвен маркетинг, за публикуване на данните, изисквани от закона за раздаването на наградата и др.
10.3. На Участниците в кампанията са им гарантирани правата, предвидени в румънското законодателство относно защита на лицата по отношение на обработка на личните данни и свободното движение на тези данни, включително правото на информиране, правото на достъп до данни, право на интервенцията на данните и правото на възражение относно начина на обработването им.
10.4. Ако Участниците не поискат в писмена форма нещо различно, те се съгласяват със събирането и използването на личните данни от страна на Организатора по начина, описан в настоящата глава.
10.5. Участниците могат по всяко време да оттеглят съгласието си за използване на личните им данни или за получаване на всякаква кореспонденция чрез искане, направено в писмена форма и изпратено на адреса на еМАГ.
11. СПОРОВЕ
11.1. С участието си в тази кампания, Участниците се съгласяват да спазват и да се съобразяват с всички разпоредби и условия на настоящия правилник.
11.2. Евентуалните спорове относно провеждането на настоящата кампания се решават по приятелски път. Ако това е невъзможно, те ще бъдат отнасяни за разрешаване до компетентиня съд в гр. Букурещ, Румъния.
11.3. Организаторът си запазва правото да промени условията и срока на кампанията, но трябва да обяви публично това на Интернет страницата www.emag.bg.
12. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
12.1. В случай на опити за измами над системата, злоупотреба или действия от всякакво естество за засягане на имиджа на Организаторите, същите си запазва правото да предприеме всички необходими мерки за отстраняване на възникналата ситуация.
12.2. еМАГ няма да поема отговорност и не дължи, каквото и да е обезщетение, в случай че не може да предостави ваучер по настоящата кампания на участник, поради промяна или блокиране на е-мейл адреса му; неполучаването или непрочитането на кореспонденцията от негова страна и др. независимо от причината за това.
12.3. Организаторът и Партньорът няма да носят никаква отговорност и няма да дължат, каквито и да е обезщетения, в случай че Участниците в кампанията не се възползват от ваучерите си в срока или при условията, описани в настоящия правилник, поради причини, които не са свързани с тях.
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.
Сорин Йонеску, вицепрезидент и директор международно развитие