Кандидатствай Вход
Спечели с Бяла Карта като участваш в промоцията на Visa и Кауфланд

Спечели с Бяла Карта като участваш в промоцията на Visa и Кауфланд

Валидна до: 14.08.2016
1773

Участвай в Промоцията на Visa и Кауфланд

Спечели с твоята кредитна карта Бяла Карта

Участвай в промоцията на Visa и Кауфланд от 04.07.2016 г. до 14.08.2016 г.

Направи покупка с твоята Бяла Карта Visa Classic в Кауфланд за поне 30 лв., изтегли талон и виж дали печелиш ваучер на стойност 10 лв!

Не бързай да се разочароваш, ако талонът ти не е печеливш! 

Напиши трите си имена върху него, телефон за връзка, имейл, както и оторизационния код от бележката от ПОС терминала и го пусни в специално поставената урна в близост до гише „Информация“.

Опитай късмета си за голямата награда на промоцията - ваучер за екскурзия до избрана от теб дестинация на стойност до 3000 лв. 

Успех!

Спечели с твоята кредитна карта Бяла Карта. Visa и Кауфланд провеждат промоция за всички картодържатели на карти Visa (дебитни, кредитни, Visa Business, V PAY и др. ако има такива). Като потребител на международна кредитна карта Бяла Карта Visa Classic и ти можеш да участваш в промоцията. Плати с твоята Бяла Карта Visa Classic минимум 30 лв. на ПОС-терминал в обект на Кауфланд и изтегли талон веднага! Ако твоят талон е печеливш, наградата, която печелиш, е ваучер на стойност 10 лв. за последваща покупка. Ако талонът ти, обаче, не е печеливш, напиши върху него трите си имена, телефон за връзка, имейл и оторизационния код от бележката от ПОС терминала и го пусни в специално поставената урна в близост до гише „Информация“. Голямата награда на промоцията е ваучер за екскурзия до избрана от теб дестинация на стойност до 3000 лева. Достатъчно добра причина да участваш, нали? Вземи твоята кредитна карта Бяла Карта и направи покупка на стойност минимум 30 лв. и виж дали днес ти не си щастливецът! Пожелаваме ти успех!

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

 „Спечели с Visa в Кауфланд”

Провеждана от „ОМ СОФИЯ“ ООД
 
За периода от 04.07.2016 г. до 14.08.2016 г.

 
 
Раздел 1. Организатори и Официални правила на Промоцията
Промоционалната кампания „Спечели с Visa в Кауфланд“ („Промоцията“) се организира от „ОМ СОФИЯ“ ООД, със седалище и адрес на управление в град София, район „Триадица“, ул. „Доспат“ №60-62, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131062990 (“Организатор“), действащо по възлагане на Visa Еurope Services Inc., дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законодателството на Великобритания, идентификационен номер 05139966, седалище и адрес на управление: 1 Sheldon Square, London, W2 6TT (“Visa”). Промоционалната кампания се провежда със съдействието на „КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131129282, със седалище и адрес на управление в град София, район „Сердика“, ж.к. „Банишора“, ул. „Скопие“ №1А („Кауфланд“). 
Настоящите Официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Промоцията и са свободно достъпни на следните интернет сайтове: www.visabg.com и www.kaufland.bg през целия период на Промоцията, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.
 
Visa си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, след съгласуване с Кауфланд, по начин и време, каквито намери за добре, като промените влизат в сила от момента на публичното им оповестяване на следните интернет сайтове: www.visabg.com и www.kaufland.bg.
 
С получаването на промоционален талон участникът се съгласява и приема настоящите Официални правила за участие в Промоцията, включително техните изменения и допълнения действащи към съответния момент.
 
Раздел 2. Територия на Промоцията
Промоцията се организира и провежда на територията на Република България във всички търговски обекти на Кауфланд (наричани по-долу „Участващи обекти“). Филиал София Младост ще участва в промоцията за срок от 01.08.2016 г. до 14.08.2016 г.
 
Раздел 3. Период на Промоцията
Промоцията стартира на 04.07.2016 г. и ще продължи до 14.08.2016 г. (включително) или до изчерпване на наградния фонд.
Visa може след съгласуване с Кауфланд да променя периода на промоцията чрез изменение на настоящите Официални правила. Такава промяна ще бъде своевременно публично оповестявана на следните интернет сайтове: www.visabg.com и www.kaufland.bg.  
 
Раздел 4. Право на участие
В Промоцията имат право да участват всички физически лица, притежатели и ползватели на активни карти Visa, Visa Business, V PAY, с изключение на служителите на Организаторa, Visa и Кауфланд, както и на всички техни дъщерни дружества, или други лица, обвързани професионално с провеждането на Промоцията, както и членове на техните семейства („Допустими участници“).
Участието в Промоцията е обвързано с покупка. Извършването на плащания чрез карти Visa, Visa Business и V PAY може да бъде таксувано от банката, картоиздател на съответната Visa карта.
 
Раздел 5. Механизъм на Промоцията
Всеки Допустим участник, който в периода на Промоцията извърши плащане на продукти със своята карта Visa на ПОС терминал, на стойност минимум 30 лева, в Участващ обект получава възможност да изтегли промоционален талон и веднага има възможност да провери дали печели награда („Моментна награда“). Моментна награда получават изтеглилите печеливш промоционален талон.
Моментната награда се получава веднага срещу предоставянето на печелившия талон на служител на гише „Информация“ в съответния Участващ обект.
 
Промоционалните талони се предоставят на Допустим участник от служител в съответния Участващ обект, в който е осъществена покупката, и са свързани само и единствено с настоящата Промоция. Всеки промоционален талон дава информация дали участникът печели или не Моментна награда. Талоните са брандирани с логото на Visa и Кауфланд и важат само и единствено за периода на Промоцията.
 
Талон може да бъде получен и в следващ ден в търговския обект, в който е реализирана покупката, срещу представяне на бележката от ПОС терминала, подписана и подпечатана от служител на Кауфланд, в случай че в момента на покупката в обекта няма налични талони.
 
Допустимите участници получават право да изтеглят талон, само ако са извършили единично плащане на стойност минимум 30 лв. с карта Visa чрез ПОС терминал в някой от Участващите обекти. Плащания, извършени извън периода на Промоцията, не дават право на участие в Промоцията.
 
Всеки участник получил непечеливш талон може да участва в тегленето за получаване на награда („Голяма награда“), като попълни върху непечелившия талон трите си имена, телефон за връзка и email, както оторизационен код от бележката от ПОС терминала и го постави в специално поставена урна в близост до гише „Информация“ в Участващит обект. Ненадлежно попълнени талони или талони, подадени извън периода на Промоцията няма да участват в тегленето за Голямата награда. Организаторът не носи отговорност за невярно или неточно попълване на данните на участниците.
 
Раздел 6. Описание на наградите6.1. Моментни награди
Моментната награда представлява ваучер за пазаруване в Кауфланд както следва:
Ваучер на стойност 10 лева, който се предоставя на място в съответния Участващ обект. Ваучерите на стойност от 10 лева се предоставят под формата на два ваучера, всеки от които на стойност от 5 лева. 
Ваучерът се предоставя непосредствено след реализиране на покупката, срещу която е получен печеливш талон. Ваучерът може да бъде получен и в следващ ден в търговския обект, в който е реализирана покупката, срещу представяне на печелившия талон и бележката от ПОС терминала, в случай че в обекта няма налични ваучери.
 
Ваучерите могат да бъдат използвани за следваща покупка само в Участващите обекти в периода на валидност, отбелязан върху тях. При използване на ваучера печелившите участници трябва да представят ваучера на касата на Участващ обект, като дължимата от тях сума за покупка на продукти ще бъде намалена със сумата по представения ваучер. 
 
Промоционалните талони и ваучери се предоставят на участниците до изчерпване на предвидената промоционална бройка.
 
6.2. Голяма награда
Измежду всички участници, подали в специално поставените урни надлежно попълнен непечеливш талон, ще бъде проведено теглене на случаен принцип за избиране на печеливш участник, който ще получи Голяма награда, представляваща ваучер за екскурзия до избрана от печелившия участник дестинация на стойност до 3000 лева.
 
Тегленето ще бъде проведено не по-късно от 29.08.2016 г., като при тегленето на печелившите талони ще бъдат определени един печеливш участник и 5 резерви. В случай че Организаторът не успее да се свърже с печелившия или печелившият не приеме наградата до 07.09.2016 г., Организаторът има право да предостави наградата на първия резервен печеливш. В случай че Организаторът не успее да се свърже с първия резервен печеливш или съответно резервният участник откаже получаването на наградата, Организаторът предоставя наградата на следващия резервен печеливш. Организаторът ще действа по реда, предвиден в предходното изречение до предоставяне на наградата.
 
Наградата се предоставя срещу представяне на бележката от ПОС терминала, удостоверяваща извършеното плащане с карта Visa в периода на Промоцията.
 
Организаторът, Visa и/или Кауфланд имат право по своя преценка да изключат участник от промоцията, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Официални правила, и/или осъществи или се опита да осъществи злоупотреба с цел получаване на награда.
 
Участник не може да иска наградата да бъде разменян, преотстъпван или за него да се получават пари или други облаги.
 
Раздел 7. Отговорност
Организаторът и Visa не носят отговорност за технически проблеми при използването на банковите карти на ПОС терминали в Участващите обекти, както и за действия на Кауфланд или негови служители.
 
Раздел 8. Защита на личните данни
Участието в тегленето за Голямата награда е доброволно. За участие в тегленето всеки участник предоставя на Организатора трите си имена, телефон и e-mail за контакт. Организаторът носи пълна отговорност за събирането и обработването на предоставените от участниците лични данни.
 
Организаторът ясно обозначава доброволния характер на предоставяне на данните и в случай че участник откаже да предостави личните си данни или оттегли съгласието си впоследствие, участието му в тегленето се преустановява.
 
С подаването на непечеливш талон за участие в тегленето, участникът се съгласява предоставените лични данни да бъдат съхранявани и обработвани за целите на тегленето, съответно за да бъдат изпращани уведомления до печелившите.
 
При предоставяне на непълни и/или неверни лични данни Организаторът има право да откаже участието на участник в тегленето.
 
Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани за регистрация в тегленето от друго лице, независимо дали първото е дало или не съгласие за това.
 
Предоставените лични данни ще бъдат изтрити в тримесечен срок от края на Промоцията.
 
Всеки участник има право на достъп до обработваните от Организатора лични данни и право да поиска от Организатора заличаване, коригиране или блокиране на данните, като отправи писмено заявление до Организатора на адреса на управление, лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно.
 
Visa е администратор на лични данни регистриран по Закона за защита на личните данни в Комисията за защита на личните данни с № 421244.
 
Кауфланд е администратор на лични данни регистриран по Закона за защита на личните данни в Комисията за защита на личните данни с №19075.
 
Организаторът е администратор на лични данни регистриран по Закона за защита на личните данни в Комисията за защита на личните данни с №384720.
 
Раздел 9. Прекратяване на Промоцията
Visa със съгласието на Кауфланд, както и Организаторът, но само със съгласието на Visa, има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, в случай на възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.
 
Раздел 10. Спорове
Всички спорове, възникнали между Visa, Кауфланд или Организаторът и участниците в Промоцията, ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора за разрешаване в съответствие с българското законодателство пред компетентния съд в град София.