Кандидатствай Вход
Плати данъците си с кредитна карта Бяла Карта Visa Classic и може да спечелиш iPhone X

Плати данъците си с кредитна карта Бяла Карта Visa Classic и може да спечелиш iPhone X

Валидна до: 29.04.2018
2921

Участвай в промоционалната кампания "Плати данъците си с кредитна карта Бяла Карта Visa Classic и може да спечелиш iPhone X".

Плати местен данък или такса с Бяла Карта Visa Classic на ПОС терминалите в съответната общинска институция, регистрирай номера на ПОС бележката и може да спечелиш страхотен iPhone X.

Кампанията се провежда от 19 февруари до 29 април 2018 г.

Успешно участие с кредитна карта Бяла Карта Visa Classic!

С кредитна карта Бяла Карта Visa Classic плащането на данъци и такси става бързо, лесно и удобно, а сега може да ти донесе и награда. От 19 февруари до 29 април 2018 г. имаш възможност да спечелиш благодарение на твоята карта Бяла Карта Visa Classic 3 iPhone X на седмица за платилите на ПОС терминал.

Плати местен данък или такса с Бяла Карта Visa Classic на ПОС терминалите в съответната общинска институция, регистрирай номера на ПОС бележката на сайта на VISA и може да спечелиш страхотен iPhone X.

Защо да чакаш по опашки, когато бързо и лесно можеш да заплатиш дължимото онлайн или на ПОС терминал в съответната общинска институция?

Това е списъкът с данъци и такси съгласно Закона за местните данъци и такси, които участват в промоцията ни до края на март:

Данъци:

 • данък върху недвижимите имоти;
 • данък върху наследствата;
 • данък върху даренията;
 • данък при възмездно придобиване на имущество;
 • данък върху превозните средства;
 • патентен данък;
 • туристически данък;
 • други местни данъци, определени със закон.

Такси:

 • за битови отпадъци;
 • за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;
 • за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и други общински социални услуги;
 • за дейностите по отглеждане и възпитание в задължителното предучилищно образование за ползване на детската градина или училището извън финансираните от държавата дейности;
 • за технически услуги;
 • за административни услуги;
 • за откупуване на гробни места;
 • за дейности по обща подкрепа по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, които не се финансират от държавния бюджет и се осъществяват от центровете за подкрепа за личностно развитие;
 • за притежаване на куче;
 • други местни такси, определени със закон.

Успешно участие!

Официални правила на промоцията “Плати местни данъци и такси с Visa и спечели”

Раздел 1. Организатор на промоцията и официални правила
Промоционалната кампания“Плати местни данъци и такси с Visa и спечели” („Промоцията“) се организира и провежда от агенция “Публисис” АД, ЕИК 175432612 с адрес гр. София, бул. „Тодор Каблешков“ №24 („Организатор“) по възложение от Visa Europe Services Inc., дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Великобритания, идентификационен номер 05139966, седалище и адрес на управление: 1 Sheldon Square, London, W2 6TT („Възложител”).

Настоящите официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Промоцията и са свободно достъпни на интернет адрес: visabg.com/taxpromo2018 през целия период на Промоцията, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

Възложителят си запазва правото да допълва или променя настоящите официални правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на сайта: visabg.com/taxpromo2018

Възложителят има право да прекрати Промоцията по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства или бъдат констатирани материални злоупотреби и/или нарушения на тези официалните правила. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

Раздел 2. Териториален обхват на Промоцията
Промоцията се организира и провежда на цялата територия на Република България.

Раздел 3. Период на Промоцията
Промоцията стартира на 19 февруари 2018г. и ще продължи до 29 април 2018г.

Раздел 4. Право на участие
В Промоцията имат право да участват всички физически лица и юридически лица, притежатели на дебитни, предплатени и кредитни карти Visa, включително карти Visa Business и V PAY, издадени преди началната дата на Промоцията (19 февруари 2018 г.) от някоя от следните организации („Участващи карти“):

Алианц Банк България
Централна Кооперативна Банка
Банка ДСК
Първа инвестиционна банка
Инвестбанк АД
Юробанк България АД
Банка Пиреос България
ПроКредит Банк България
Сосиете Женерал Експресбанк (картодържателите на Сосиете Женерал Експресбанк могат да участват само в томболите за седмични награди – при плащане на местни данъци и такси на ПОС терминал)
Oбединена Българска Банка (вкл. СИБАНК)
Райфайзенбанк България
УниКредит Булбанк
Българо-Американска Кредитна Банка
Тексим Банк
Бяла Kарта
(наричани по-долу заедно „Участващи организации“).

Управителите и служителите на Възложителя, управителите и служителите на Организатора и всички свързани с тях дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Промоцията, както и членове на техните семейства, нямат право да участват в Промоцията.

Раздел 5. Механизъм на промоцията
Всички притежатели на Участващи карти, с които са били извършени валидни плащания на местни данъци и такси, дължими от физическо или юридическо лице към общинските бюджети, съгласно Закона за местните данъци и такси в периода на Промоцията, могат да участват в тегленията за награди както следва: (1) седмични награди (мобилни телефони iPhone X) - при плащане на ПОС терминал, ако съответната общинска администрация разполага с инсталиран такъв и на него е възможно да бъде извършено плащане с Участваща карта; и (2) дневни награди (външни батерии за телефон) - при онлайн плащане.

Избирането на печелившите и предоставянето на наградите се извършва при спазване на следните условия:

1. Седмични награди:

Ако съответната общинска администрация разполага с инсталиран ПОС терминал и на него е възможно да бъде извършено плащане с Участваща карта, всеки притежател на някоя от Участващите карти, издадена от Участваща организация, който извърши с нея плащане на такъв ПОС терминал на местен данък или такса, дължими от физическо или юридическо лице към общинските бюджети, съгласно Закона за местните данъци и такси в рамките на периода на Промоцията, може да се регистрира за участие в тегленето на седмичните награди, като в рамките на периода на Промоцията, в която е извършено съответното плащане, регистрира уникалния оторизационен код („УОК“) от бележката от ПОС терминала в промоционалната секция на интернет сайта visabg.com/taxpromo2018.С регистрацията за участие в Промоцията, съответното лице придобива качеството на участник в Промоцията(„Участник“).Участниците трябва да запазят регистрираната ПОС бележка, за да удостоверят направеното плащане сVisa, в случай че бъдат изтеглени като печеливши.

Всяка регистрация на плащане дава право на 1 участие в тегленето  за седмицата, в която е извършена регистрацията. Всеки Участник може да участва в седмичните тегления неограничен брой пъти, стига да регистрирал в дадената седмица съответния брой различни плащания на местен данък или такса. Плащане нe може да бъде регистрирано повторно, след като е участвало в теглене за дадена седмица.

Като уникален идентификатор за всяка регистрация се приема посоченият имейл адрес. Всички регистрации, при които е посочен един и същ имейл адрес, ще бъдат отнасяни към един и същ Участник. За да могат всички регистрации, извършени от даден Участник (независимо дали е ползвана една и съща или различни Участващи карти), да бъдат правилно отчетени, при всяка регистрация на ново плащане трябва да се използва един и същ електронен адрес. Няма изискване за минимален паричен размер на плащането. За валидни се считат само плащанията на местен данък или такса, дължими от физическо или юридическо лице към общинските бюджети, съгласно Закона за местните данъци и такси извършени с Участваща карта на ПОС терминал инсталиран в съответната общинска администрация.

За избягване на съмнения, онлайн плащания на местни данъци и такси извършени с Участващи карти не могат да участват в тегленията за седмичните награди.

Регистрацията на плащане в промоционалната секция на интернет сайта visabg.com/taxpromo2018 става посредством посочване на следните задължителни данни: обръщение, име, фамилия, местожителство, имейл, телефон за връзка, както и уникален оторизационен код на бележката от ПОС терминала, дата на плащане и име на банка, от която е издадена Участващата карта, с която е извършено плащането. При завършване на регистрацията Участникът трябва да потвърди, че се е запознал и приема настоящите официални правила на Промоцията и дава съгласието си за събиране и обработка на неговите лични данни. Преди завършване на регистрация всеки Участник има възможност да избере дали да получава в бъдеще информация за настоящи и бъдещи промоции и свързана с тях комуникация от Visa.

Възложителят и Организаторът не носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Промоцията поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа на Интернет, услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора или Възложителя.

Възложителят и Организаторът не гарантират, че достъпът до интернет страницата на visabg.com/taxpromo2018 и възможността за регистрация за участие в Промоцията ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън техния контрол. Възложителят и Организаторът не носят отговорност за загуба на съхранявана информация поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Промоцията.

Плащанията, извършени и регистрирани през дадена седмица, участват в тегленията на награди само за съответната седмица и не участват в тегленията за награди за други/следващи седмици.

2. Дневни награди:

Всяко онлайн плащане на местен данък или такса, дължими от физическо или юридическо лице към общинските бюджети, съгласно Закона за местните данъци и такси, извършено с Участваща карта, издадена от която и да е от Участващите организации с изключение на Сосиете Женерал Експресбанк (чиито картодържатели могат да участват единствено в томболите за седмични награди – при плащане на местни данъци и такси на ПОС терминал), в периода на Промоцията, автоматично се включва за участие в тегленето за дневните награди за съответния ден, в който е извършено плащането. За избягване на всякакви съмнения плащане на местни данъци и такси дължими от физическо или юридическо лице към общинските бюджети, съгласно Закона за местните данъци и такси извършено на ПОС терминал в период на Промоцията не дава право на участие в тегленията за дневните награди.

До участие в тегленето на дневните награди за даден ден се допускат всички валидни онлайн плащания на местен данък или такса дължими от физическо или юридическо лице към общинските бюджети, съгласно Закона за местните данъци и такси извършени с Участваща карта издадена от Участваща организация в рамките на съответното денонощие (от 00:00:01 часа до 23:59:59 часа). Няма изискване за минимален паричен размер на плащането.

Плащанията през даден ден участват в тегленията на награди само за съответния ден и не участват в тегленията за награди за други/следващи дни.

Раздел 6. Описание на наградит
Седмични награди – телефони iPhone X, 64 GB, Silver:

Всяка седмица през периода на Промоцията [общо 10 (десет) седмици] се теглят по 3 (три) телефона iPhone X, измежду всички Участници, регистрирани през съответната седмица или общо 30 (тридесет) награди за целия период на Промоцията.

Дневни награди – външни батерии за телефон:

За всеки ден през периода на Промоцията [общо 70 (седемдесет дни] се теглят по 10 (десет) външни батерии за телефон, измежду всички валидни онлайн плащания на местни данъци и такси, направени през съответния ден или общо 700 (седемстотин) награди за целия период на Промоцията.

Седмични и дневните награди не могат да бъдат заменяни срещу паричен еквивалент.

Раздел 7. Определяне на печелившите
Печелившите Участници (за седмичните награди) и печелившите Участващи карти (за дневните награди) ще бъдат определяни на случаен принцип чрез специализиран софтуер и в присъствието на нотариус. Всеки четвъртък, считано от втората седмица след началото на Промоцията (т.е. от 01 март 2018 г.) до 03 май 2018 г. включително, ще се теглят съответните дневни награди, както и седмичната награда за предходната седмица. При всяко теглене ще се определят съответният брой печеливши Участници/Участващи карти и поне по десет резерви за всеки вид награда.

Седмичните периоди и датите за тегленията на дневни и седмични награди са както следва:

19 февруари – 25 февруари 2018 г. (теглене на 01 март 2018 г.);
26 февруари – 04 март 2018 г. (теглене на 08 март 2018 г.);
05 март – 11 март 2018 г. (теглене на 15 март 2018 г.);
12 март – 18 март 2018 г. (теглене на 22 март 2018 г.);
19 март – 25 март 2018 г. (теглене на 29 март 2018 г.);
26 март – 31 март 2018 г. (теглене на 05 април 2018 г.).
02 април – 08 април 2018 г. (теглене на 12 април 2018 г.);
09 април – 15 април 2018 г. (теглене на 19 април 2018 г.);
16 април – 22 април 2018 г. (теглене на 26 април 2018 г.);
23 април – 29 април 2018 г. (теглене на 03 май 2018 г.).
Всички печеливши Участници и притежатели на печеливши Участващи карти („Печеливши“) ще бъдат уведомени за спечелените от тях награди от обслужващата ги Участваща организация.

Всички награди ще се получават лично от Печелившите в банков клон или по куриер на посочен от Печелившия адрес след уведомление от страна на съответната Участваща организация и приемане от страна на Печелившия. Когато Участваща карта е издадена на юридическо лице, наградата ще се получава от законния му представител след уведомление от страна на съответната Участваща организация и приемане от страна на Печелившия.

Всички награди ще бъдат предоставяни в срок до 30 дни след всяко теглене на награди.

Имената на Участващите организации, в които са открити картовите сметки на Печелившите, ще бъдат публикувани на официалния сайт на Промоцията visabg.com/taxpromo2018

Организаторът и Възложителят не носят отговорност, ако наградите не бъдат получени поради погрешна комуникация между Печелившия и обслужващата го Участваща организация, дължаща се на причини, за които Печелившият отговаря, като например предоставени неточни, непълни или неверни детайли за контакт и др.

В случай че награда е спечелена от Печеливш, който е подал неточни или непълни данни и не може да бъде открит, наградата ще бъде предоставена на следващия по ред резервен печеливш.

В случай че награда е спечелена от Печеливш, който не може да бъде открит по телефон след до 5 направени опита, наградата ще бъде предоставена на следващия по ред резервен печеливш.

В случай че награда бъде спечелена от Печеливш под 14 години, Организаторът ще изиска приемане на наградата от негов родител/настойник и при липса на такова приемане в срок до един месец след приключване на Промоцията, т.е. до 29 май 2018 г., наградата ще бъде предоставена на следващия по ред резервен печеливш. В случай че награда бъде спечелена от Печеливш между 14 и 18 години, Организаторът ще изиска съгласие за приемане на наградата от негов родител/попечител и при липса на такова съгласие за приемане в срок до един месец след приключване на Промоцията, т.е. до 29 май 2018 г., наградата ще бъде предоставена на следващия по ред резервен печеливш.

Всеки Печеливш - физическо лице е длъжен да декларира и внесе дължимия данък върху дохода, представляващ пазарната стойност на получената награда, съгласно сроковете и изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“).

Информация за Промоцията може да бъде получена на промоционалния имейл visa@usefulmarketing.info или по телефон – с обаждане на „горещата линия“ на Промоцията на номер 0800 12020 (безплатно за цялата страна, с изключение на обаждания от крайни потребители на фиксираната мрежа на VIVACOM, свързани с централи без възможност за таксуване по време, които заплащат един импулс независимо от продължителността на разговора) в работни дни между 10ч. и 18ч. Горещата линия ще бъде активна до 11 май 2018 г.

Раздел 8. Отговорност
Организаторът и Възложителят не носят отговорност за технически проблеми при използването на Участващите карти, както и за некоректни данни, предоставени от Участниците.

Организаторът и/или Възложителят не носят отговорност: ако съответната общинска администрация изобщо не разполага с инсталиран ПОС терминал; или ако разполага с такъв, но на него не е възможно да бъде извършено плащане с Участваща карта.

Раздел 9. Защита на личните данни
При получаване на награда Печелившите следва да предоставят своето изрично писмено съгласие имената и образът им да бъдат използвани от Възложителя за маркетингови цели във връзка с Промоцията и да бъдат публикувани на официалния сайт на Промоцията, или включени в други аудио, печатни или видео материали, без да претендират заплащане от Възложителя, Организатора или Участващите организации. За Печеливши на възраст под 14 години изричното съгласие по предходното изречение следва да бъде предоставено от родител/настойник, а за Печеливши на възраст между 14 – 18 години е необходимо потвърждение и от родител/попечител.

При регистрация за участие в тегленията за спечелване на седмични награди, Участниците трябва да предоставят изричното си съгласие за събиране и обработка на техните лични данни за целите на Промоцията. Регистрацията е доброволна, като притежателите на Участващи карти се уведомяват, че промоционалната секция на visabg.com/taxpromo2018 e администрирана от Възложителя и личните им данни ще бъдат обработвани от Организатора като подизпълнител на Възложителя, при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни. Организаторът и Възложителят се задължават да не предоставят личните данни, събрани за целите на Промоцията, на трети лица, освен за целите на доставяне на награда на Печеливш.

С регистрация в промоционалната секция на visabg.com/taxpromo2018 или получаването на награда Участниците/Печелившите доброволно се съгласяват и упълномощават Организатора и Възложителя да събират, съхраняват и обработват предоставените от тях лични данни за целите на Промоцията, както и да ги използват за други маркетингови цели във връзка с предоставяните от Възложителя услуги, при спазване на приложимите нормативни разпоредби. При отказ да се предоставят лични данни лицето няма да има право да участва в Промоцията и/или губи правото си да получи награда.

Притежателите на Участващи карти, автоматично включени в тегленията за дневни награди се уведомяват, че ограничени данни за отделните трансакции с техните Участващи карти (без лични данни, чрез които биха могли да бъдат идентифицирани съответните лица), ще бъдат предоставени от обслужващата ги Участваща организация на Организатора и ще бъдат обработвани от Организатора с оглед определяне на дневните награди и разпределянето им.

Администратор на личните данни, събирани и обработвани за целите на Промоцията, е Възложителят, който е регистриран по Закона за защита на личните данни в Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни с удостоверение № 421244. Възложителят гарантира на всеки Участник възможността да отправи запитване относно съхранението и управлението на неговите лични данни и да поиска корекция или унищожаването им. Всеки Участник има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и да поиска достъп, поправяне или изключване на неговите лични данни от базата данни на Възложителя, като изпрати писмено искане до Възложителя на имейл адрес visa@usefulmarketing.info

Раздел 10. Приложимо право
Настоящите Общи правила се подчиняват и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България.

Евентуалните спорове относно провеждането на Промоцията между Участници/притежатели на Участващи карти и Организатора/Възложителя се решават по доброволен път. Ако това е невъзможно, те ще бъдат отнасяни за разрешаване до компетентния съд в град София.