Регистрирай своята Бяла Карта и спечели

УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА

„Регистрирай своята Бяла Карта и спечели”

Провеждана от „Аксес Файнанс“ ООД

За периода от 19.10.2020 г. до 31.12.2020 г.

I. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

1. Организатор на КАМПАНИЯТА е „Аксес Файнанс“ ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202806978 /Дружеството/ и със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, район „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ № 1, бл. 9, ет. 2.

2. Решението на „Аксес Файнанс“ ООД за провеждане на КАМПАНИЯТА, съгласно настоящите условия, е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

3. Периодът, в който потребител, изпълнил условията за участие, ще може да се възползва от КАМПАНИЯТА, започва на 19.10.2020 г. и ще продължи до 31.12.2020 г., освен ако не са налице промени, съгласно т. 34 и т. 35. Това е последният ден, в който потребителите могат да се възползват от КАМПАНИЯТА и е обвързващ за Дружеството.

III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА

4. КАМПАНИЯТА се провежда на територията на Република България.

IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

5. Право на участие в КАМПАНИЯТА придобива всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, което има сключен договор за кредит „Бяла Карта“, въз основа на който му е предоставен платежен инструмент, чрез който да усвои предоставената по силата на Договора за кредит заемна сума и който платежен инструмент е активен и неблокиран, и което лице е изпълнило условията на КАМПАНИЯТА през периода 19.10.2020 г. и 31.12.2020 година.

6. Повече информация за финансовия продукт „Бяла Карта“ можете да намерите на Интернет – страница: https://bialakarta.bg.

7. В Промоцията нямат право да участват клиенти, чието задължение по Договор за кредит „Бяла Карта“ е обявено за предсрочно изискуемо към датите за теглене на наградите, описани в т. 15 по-долу.

8. Не се изисква изрично волеизявление от страна на участника, за да придобие същият право на участие. Всеки участник, който се включи в КАМПАНИЯТА се смята, че приема правилата за участие, съгласен е с тях и дава съгласието си при неспазването им да бъде изключен от участие.

9. Всеки участник има право да откаже участие от КАМПАНИЯТА чрез изрично волеизявление, което да изпрати на имейл адрес: help@bialakarta.bg или на хартиен носител на адреса на управление на Организатора.

10. Всеки участник в КАМПАНИЯТА следва да има местожителство на територията на Република България.

11. В КАМПАНИЯТА нямат право да участват служители на „Аксес Файнанс“ ООД.

V. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

12. Притежателите на „Бяла Карта“, които отговарят на условията на настоящата Промоция по т.5 и т.7 по-горе, и които в периода на КАМПАНИЯТА са регистрирали своята Бяла Карта в индивидуалния си потребителски профил на https://my.bialakarta.bg в периода на КАМПАНИЯТА, участват в томбола за награди.

13. След изпълнение на условията, посочени в т.12, клиентите автоматично получават право на участие в организирана от Дружеството томбола с награди.

VI. НАГРАДИ НА КАМПАНИЯТА

14. Наградите, осигурени от Организатора на КАМПАНИЯТА са 50 броя портативни колонки и 50 броя Power Banks. Организаторът не е производител на разпределяните с настоящата Промоция награди.

15. Участниците в КАМПАНИЯТА, които отговарят на настоящите условията, ще участват в томболи, които Дружеството ще проведе на следните дати:

 • 26.10.2020 г., на която ще бъдат изтеглени 10 (десет) печеливши участника, като 5 от тях ще получат като награда портативни колонки и 5 ще получат като награда Power Banks
 • 02.11.2020 г., на която ще бъдат изтеглени 10 (десет) печеливши участника, като 5 от тях ще получат като награда портативни колонки и 5 ще получат като награда Power Banks
 • 09.11.2020 г., на която ще бъдат изтеглени 10 (десет) печеливши участника, като 5 от тях ще получат като награда портативни колонки и 5 ще получат като награда Power Banks
 • 16.11.2020 г., на която ще бъдат изтеглени 10 (десет) печеливши участника, като 5 от тях ще получат като награда портативни колонки и 5 ще получат като награда Power Banks
 • 23.11.2020 г., на която ще бъдат изтеглени 10 (десет) печеливши участника, като 5 от тях ще получат като награда портативни колонки и 5 ще получат като награда Power Banks
 • 30.11.2020 г., на която ще бъдат изтеглени 10 (десет) печеливши участника, като 5 от тях ще получат като награда портативни колонки и 5 ще получат като награда Power Banks
 • 07.12.2020 г., на която ще бъдат изтеглени 10 (десет) печеливши участника, като 5 от тях ще получат като награда портативни колонки и 5 ще получат като награда Power Banks
 • 14.12.2020 г., на която ще бъдат изтеглени 10 (десет) печеливши участника, като 5 от тях ще получат като награда портативни колонки и 5 ще получат като награда Power Banks
 • 21.12.2020 г., на която ще бъдат изтеглени 10 (десет) печеливши участника, като 5 от тях ще получат като награда портативни колонки и 5 ще получат като награда Power Banks
 • 04.01.2021 г., на която ще бъдат изтеглени 10 (десет) печеливши участника, като 5 от тях ще получат като награда портативни колонки и 5 ще получат като награда Power Banks

16. Печелившите от томболата ще бъдат теглени на произволен принцип и така ще се определят имената им в присъствието на комисия от три члена, единият, от които юрист, която ще удостовери законосъобразността на тегленето. В срок до 17:30 ч. на датите за теглене на печелившите, посочени в т.15, печелившите ще бъдат обявени на Интернет страницата на Организатора www.bialakarta.bg. С цел да се съхранят личните данни на печелившите, на посочената Интернет страница ще бъдат публикувани единствено инициали на име и фамилия.

17. Приемането на описаните Условия за участие в КАМПАНИЯТА е задължително условие в КАМПАНИЯТА, с което Участникът заявява, че доброволно предоставя личните си данни си и се задължава да спазва условията и правилата на Играта.

18. Печелившите участници в КАМПАНИЯТА ще бъдат потърсени от представител на Организатора, за да бъдат уведомени за спечелената награда на предоставения при кандидатстване и подписване на договора за кредит телефонен номер и имейл адрес.

19. Печелившите могат да получат своите награди в описаните по-долу срокове, спрямо датата на томболата, в която са спечелили. Печелившите участници следва да посочат адрес за доставка още при получаване на телефонното обаждане от служители на Организатора за спечелената награда. Разходите, свързани с получаването на наградата, се поемат от Организатора.

Печеливши лица от 26.10.2020 г. могат да получат наградите си в срок до 30.11.2020 г.

Печеливши лица в периода 02.11. – 30.11.2020 г. могат да получат наградите си в срок до 05.01.2021 г.

Печеливши от лица в периода 07.12. – 04.01.2021 г. могат да получат наградите си в срок до 31.01.2021 г.

20. Легитимацията при получаване на наградата се извършва чрез представяне на документ за самоличност.

21. При получаване на наградата, печелившият Участник се задължава да подпише като условие за връчването съставения за целта двустранен протокол.

22. В случай че печелившият Участник не посочи адрес за доставка още при получаване на телефонното обаждане от служители на Организатора за спечелената награда, където да я получи чрез куриер, правата на същия да получи Наградата се отменят. В този случай, Организаторът си запазва правото да връчи Наградата на изтеглен резервен печеливш или да я запази за себе си.

23. Организаторът не носи отговорност за истиността на данните, предоставени от печелившия Участник. В случай че печеливш Участник е предоставил невалиден телефон за връзка, непълен или неточен адрес или грешни имена или съществува несъответствие между посочените от Участника имена и телефон спрямо попълнените от него данни в Договора за кредит „Бяла Карта“, Наградата не се връчва.

24. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.

25. Връчването на Наградата от КАМПАНИЯТА може да бъде публично събитие. С участието си в КАМПАНИЯТА, участниците дават съгласието си, в случай, че спечелят награда, техните имена и снимка да станат публични и използвани в аудио, фото или видео материал от Организатора на КАМПАНИЯТА без заплащане на хонорар.

VII. ПУБЛИЧНОСТ НА КАМПАНИЯТА

26. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на КАМПАНИЯТА на Интернет страницата на Дружеството на адрес www.bialakarta.bg, където всеки заинтересован може да се запознае с тях.

VIII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

27. Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставените от него данни във връзка с участието си в КАМПАНИЯТА. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в КАМПАНИЯТА при нарушаване, на което и да било условие по нея или което направи опит чрез измама да получи награда.

IX. ЛИЧНИ ДАННИ

28. Играта се провежда при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО и на Закона за защита на личните данни. Организаторът има качеството на администратор на лични данни. В случай че участник се регистрира, поопълни потребителската анкета в специално разреботеното приложение, то Организаторът ще счита, че участникът се е запознал с настоящите общи условия на тегленето с награди и че чрез своето поведение е изразил съгласието си Организаторът да обработва и съхранява неговите лични данни за целите, при условията и в сроковете, посочени в общите условия. Ако участникът желае да оттегли съгласието си за обработка на личните му данни от Организатора, той може отправи искане до Организатора като спази процедурата в Политиката за защита на личните данни на Организатора, поместена на www.bialakarta.bg, с която Ви препоръчваме да се запознаете.

30. За целите на провеждането на тегленето с награди, определянето на печелившите участници и връчването на наградите, както и с цел търговска информация, маркетинг и реклама, Организаторът ще обработва следните лични данни на участниците:

 • телефон за контакт, посочен от регистрираните с цел да бъде връчена наградата им.
 • име и фамилия, посочени от печелившите с цел да бъде връчена наградата им;
 • адрес, посочен от печелившите, на който да бъде връчена наградата им;
 • email адрес, посочен от регистрираните, с цел получаване на съобщения, свързани с играта;

31. Организаторът ще предостави името, фамилията, адресът и телефонният номер, получени от печелившите участници, на куриер или пощенски оператор с цел изпращане на техните награди.

32. Организаторът ще обработва и съхранява имената, адреса за връчване на наградата и телефона за контакт на печелившите участници в срок от 2 календарни месеца след приключване на тегленето с награди, след което ще бъдат унищожени.

33. Лицето, което отговаря за защита на личните данни на участниците, е длъжностното лице по защита на личните данни („ДЗЛД“), с което може да бъде осъществен контакт на електронна поща dpo@bialakarta.bg. Всеки участник може да се запознае с Политиката за защита на личните данни на Организатора на следния адрес: https://www.bialakarta.bg/gdpr.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

34. Организаторът има неотменимото право да прекрати КАМПАНИЯТА по всяко време, обявявайки това в съотвествие с раздел VII Публичност на КАМПАНИЯТА, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

35. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящата Промоция, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VII Публичност на КАМПАНИЯТА.

36. Всеки участник в КАМПАНИЯТА може да позвъни на номер 0700 20 140 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване), където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с КАМПАНИЯТА.

37. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в КАМПАНИЯТА се решава по взаимна уговорка.

Настоящите условия са приети и одобрени от Управителя на Дружеството.

Печеливши 26.10.2020

1 брой портативна колонка печелят:

П. В.
А.Г.
З. З.
Д. Ж.
В. М.

1 брой външна батерия печелят:

Г. Т.

К. Д.
И. П.
П. Б.
В. Г.

Печеливши 02.11.2020

1 брой портативна колонка печелят:

M. В.
Д. А.
С. М.
Н. П.
К. И.

1 брой външна батерия печелят:

Н. Г.
И. Ц.
Д. С.
Л. Л.
Д. К.

Печеливши 09.11.2020

1 брой портативна колонка печелят:

К. Д.
К. С.
И. Б.
Д. П.
П. Ч.

1 брой външна батерия печелят:

В. С.
С. А.
К. Л.
Р. Г.
Д. Т.

Печеливши 16.11.2020

1 брой портативна колонка печелят:

Л. С.
С. В.
Т. Т.
В. М.
С. С.

1 брой външна батерия печелят:

М. А.
Д. К.
М. П.
Ю. П.
В. П.

Печеливши 23.11.2020

1 брой портативна колонка печелят:

З. Д.
Д. П.
К. А.
А. М.
Ц. Н.

1 брой външна батерия печелят:

И. С.
С. А.
И. К.
К. Щ.
К. А.

Печеливши 30.11.2020

1 брой портативна колонка печелят:

Г. Г.
И. В.
Д. К.
И. В.
А. И.

1 брой външна батерия печелят:

Т. И.
М. С.
С. И.
Ю. К.
М. Ж.

Печеливши 07.12.2020

1 брой портативна колонка печелят:

К. П.
С. Д.
В. Й.
Р. Г.
Д. С.

1 брой външна батерия печелят:

М. К.
Д. Д.
П. И.
Ю. Е.
В. Р.

Печеливши 14.12.2020

1 брой портативна колонка печелят:

Н. У.
М. Д.
К. Т.
Г. М.
Б. Г.

1 брой външна батерия печелят:

Н. О.
П. П.
С. И.
Г. П.
С. Г.

Печеливши 21.12.2020

1 брой портативна колонка печелят:

Н. Д.
В. С.
И. А.
С. И.
И. Т.

1 брой външна батерия печелят:

П. И.
Т. И.
С. С.
Т. К.
И. А.

Печеливши 04.01.2021

1 брой портативна колонка печелят:

Е. М.
Д. С.
И. Ж.
К. С.
В. В.

1 брой външна батерия печелят:

С. Т.
И. К.
Д. О.
И. И.
К. Т.

Успешно копира кода
Абонира се успешно
help desk software