Колко струва Бяла Карта

Бяла Карта ти дава предимствата на банкирането, но БЕЗ ТАКСИ.

Бяла Карта е:

  • БЕЗ ТАКСИ за издаване, преиздаване и обслужване
  • БЕЗ ТАКСА при теглене на банкомати в България
  • БЕЗ ТАКСИ за плащане в търговски обекти или онлайн
  • Бяла Карта не ти струва нищо, ако не я ползваш
  • Тарифите на Бяла Карта
  • Общи условия на Бяла Карта

ПРИМЕР: За международна револвираща кредитна карта Бяла Карта ГПР* е в размер на 45,90 %. Фиксиран годишен лихвен процент в размер на 43.2 %. Месечен лихвен процент е 3,6 %. Ако Потребителят усвои 1000 лева (от разполагаем кредитен лимит 1000 лв) на първо число на месеца и плати до 02-ро число на следващия месец цялото си задължение в размер на 1000 лв., то той ще заплати обща сума в размер на 1036 лева. В примерът се приема, че месецът, в който Потребителят е усвоил задължението си има 30 календарни дни.

*При изчисление на ГПР са взети предвид следните допускания:

  • Потребителят ще изпълнява своите задължения в съответствие с условията и сроковете на Договора;
  • Пълният размер на кредита е усвоен от Потребителя незабавно;
  • Лихвата и другите разходи се начисляват в съответствие с тези усвоявания и погасявания на главницата и съгласно клаузите, предвидени в договора за кредит.
Успешно копира кода
Абонира се успешно
help desk software