Кандидатствай Вход

Да помогнем на приятел

Всичко, което трябва да знаеш за Бяла Карта

Какво е комисионна? Как се проследяват и изплащат комисионни?

Комисионната е цената, която заплащаме на афилиата за генерираните от него квалифицирани действия. В афилиейт програмата на Бяла Карта заплащаме постигнатите от всеки афилиат резултати на CPA модел. Това означава, че плащаме за конкретни квалифицирани действия (напр. извършени от потребителите действия, получаване на заявка от Афилиата към Дружеството чрез API и др.)

Афилиейт програмата на Бяла Карта може да включва диференцирано заплащане за постигнатите резултати, базирано на обема. В този случай размерът на изплащаните комисионни нараства стъпаловидно на база броя квалифицирани действия, постигнати от конкретния афилиат за конкретния период - потребители, препратени към сайта на „Аксес Файнанс“ АД, посредством промоционални инструменти от Афилиата, получени заявки чрез API или през лендинг страница, или друго квалифицирано действие, съгласно условията на съответната кампания.

Как се проследяват постигнатите резултати?

При сключване на Договор за афилиейт партньорство, ние ще предоставим на афилиата уникален проследяващ код, който ще служи за отчитане на постигнатите от него резултати. Благодарение на изградената собствена система за проследимост на резултатите, този проследяващ код „съпътства“ потребителите във всички стъпки на процеса по кандидатстване и одобрение. В началото на всеки календарен месец афилиейт мениджъра отчита постигнатите чрез проследяващия код полезни действия и предоставя информация на афилиата. Той издава фактура за  извършената дейност, а ние извършваме плащане.

Какво представлява диференцираното заплащане за постигнатите резултати?

Целта на афилиейт програмата на Бяла Карта е взаимното партньорство и сътрудничество с различни създатели на съдържание. За нас е важно да предоставим на всеки афилиат необходимите материали, за да може той да постигне колкото се може повече полезни действия. В повечето си партньорства прилагаме стъпаловидно диференцирано заплащане, базирано на постигнатите резултати. За да мотивираме афилиата, увеличаваме цената на изплащаните комисионни след постигане на определен брой квалифицирани действия. След преминаване на определени прагове на броя реализации, увеличаваме размера на комисионната.

Всички тези специфики на размера и начините на отчитане и заплащане на комисионните се уточняват в Рамков договор между „Аксес Файнанс“ АД и „Афилиат“.


Беше ли тази статия полезна?
  • Да
  • Не
793 намериха тази статия като полезна