Финансов речник

ATM

Съкращението ATM означава банкомат и идва от Automatic Teller Machine. Банкоматът представлява специализирано устройство предназначено за предоставяне на пари в брой и извършване на парични трансакции от клиенти, притежаващи платежни карти.  
Авансовото плащане представлява извършено плащане преди да е изпълнена сделката.
Авторизационният център е системата, която одобрява или отказва дадена трансакция. При извършване на плащане с дебитна или кредитна карта авторизационният център изпраща отговор към терминалното устройство /АТМ или ПОС/ дали трансакцията е одобрена или отказана.
Авторизацията е процес, при който в момента на извършване на трансакция с карта се проверява възможността за одобрение. Искането за авторизация се одобрява или отхвърля след проверка на набор от данни за картата. При успешна авторизация средствата по картата се блокират, като това не води до директно осчетоводяване на сумата, а само намаляване на разполагаемата наличност по сметката на картата. Много често осчетоводяването се извършва в рамките на до 4-5 работни дни след одобряването.
Статус, при който могат да се извършват платежни операции с картата.  
Анексът е допълнително споразумение /нормативен документ/ към подписан договор, с което се изменят негови условия или се добавят нови .
ATM /банкомат/ представлява електронно устройство за теглене и/или внасяне на пари в брой, плащане на услуги, извършване на преводи между платежни сметки, промяна на ПИН кодна, справочни и други платежни и неплатежни операции с дебитни и кредитни карти.
Плащане, при което потребителя не плаща в брой, а чрез прехвърляне на средства от своя към сметка на търговец по електронен или друг начин.
Дебитна или кредитна карта, която позволява на картодържателя да извърши плащане на стока, услуга или погасяване на дълг чрез прехвърляне на средства от своя сметка към сметка на търговец по безкасов /електронен/ път чрез доближаване на картата до безконтактен четец на терминалното устройство. За да бъде извършена безконтактна трансакция, както картата, така и терминалното устройство следва да позволяват безконтактно плащане.
Платежна операция с карта, която позволява трансакцията да бъде извършено чрез доближаване на картата до безконтактен четец на терминалното устройство /АТМ или ПОС/. Платежните инструменти /дебитни и кредитни карти/, които позволяват извършването на безконтактни плащания са обозначени със специален знак на лицевата страна на картата.
Съкращението БИН означава  Банков Идентификационен Номер. БИН представлява първите 6 цифри от номера на картата.
Статус, при който е невъзможно да се извършват платежни операции с картата. Дадена карта може да бъде блокирана в резултат на различни причини: въведен три поредни пъти грешен ПИН код, задържане на картата от банкомат, поради кражба, загуба, неплатено задължение и др.
Централната банка на Република България /БНБ/. Основната й задача е да въздейства за поддържане на вътрешната и външната стабилност на националната парична единица. БНБ има изключителното право да емитира банкноти в страната. БНБ регурира и контролира дейността на търговските банки с оглед поддържане стабилността на банковата система в национален мащаб.
Зададен от издателя период, през който картата може да бъде използвана. Срокът на валидност е посочен върху всяка карта и е до 24 ч. на последния ден от изписания на съответната карта месец и година. Обикновено картите са с валидност от 1 до 3 години в зависимост от техния вид.
Парична единица, която стои в основата на паричната система. Тя е парична форма, която улеснява размяната на стоки и услуги. Обикновено под валута се разбира паричната единица на една или друга страна.
Валутен курс /обменен курс/ е стойността, при която една валута се разменя за друга валута.
Вальорът е датата, на която е задължена сметката със сумата на превода, включително и дължимите такси и комисиони.
Терминално ПОС устройство, вградено в автомати на самообслужване. Трансакцията се извърпшва без наличието на представител на търговеца.
Софтуерно дефиниран ПОС терминал, предоставен на интернет търговец за приемане на плащания от него с дебитни и/или кредитни карти чрез електронен магазин.
Гаранцията задължава трето лице /гарант/ участник по кредитна сделка, да плати незабавно всяка част от сумата, която длъжникът не плати или се окаже в невъзможност да плати при условията и в сроковете, при които същата сума става дължима и изискуема от него /гарантът поема задължението/.
Главница по кредит е сумата, която се предоставя на кредитополучателя по даден договор за кредит.
Чистия размер на дълга по кредитната карта, без сумата на дължимите лихви и/или такси.
Лихвеният процент по продукт или актив, начисляван за период от една година.
Годишният процент на разходите по кредита представлява общата стойност на кредита за потребителя, изразена като годишен процент от сумата на предоставения кредит. При изчисляването му се включват всички разходи, които кредитоискателя може да извърши.
Дебитната карта е платежен инструмент, които позволява на картодържателя да извърши плащане на стока, услуга или погасяване на дълг чрез прехвърляне на средства от своя сметка към сметка на търговец по безкасов /електронен/ път. При дебитната карта средствата се изтеглят директно от банковата сметка на картодържателя чрез използване на АТМ-и за теглене на пари в брой или на ПОС терминални устройства при покупки в търговски обекти и/или в интернет. Използваните суми се удържат директно от наличността по сметката, която обслужва картата.
Намаляване количеството на книжните пари и банкнотите, които не могат да бъдат обменени срещу злато, намиращи се в обръщение в период на инфлация.
Всяко вземане или задължение, независимо от условията при които е възникнало или се подчинява, разглеждано като носител на кредитен риск.
Износ на стоки или капитали.
Електронните пари са парична стойност на валута, която се съхранява в електронна форма и се разменя само по електронен път. Електронните пари могат да се издават от банки, дружества за електронни пари, получили лиценз за извършване на дейност по емитиране на електронни пари, Европейската централна банка и националните централни банки на страните-членки от ЕС. Електронни пари, до които издателят е осигурил отдалечен достъп с цел извършване на платежни операции, се съхраняват по сметка за електронни пари.
Релефно изписани данни за картодържателя и за картата върху картовата пластика.
Издаване и разпространение на собствени ценни книжа от правителствата, търговските банки или други финансови и нефинансови институции.
Пари или вещи, които дадено лице получава или дава временно с определени условия за връщане.
Капитал, получаван за сметка на емитиране на ценни книжа, обикновено облигации.
Имущество или недвижима собственост, които служат като частично или пълно обезпечение, гарантиращо погасяването на заем.
Вид полица, при която издателят й сам се задължава да брои фиксираната в нея сума на посочения падеж, т.е. издателят едновременно е и длъжник, който се задължава да изплати дълга по документа. При записа на заповед участват две страни: издател /длъжник/ и бенефициент /получател на сумата/
Обезщетение на парична загуба от настъпили неочаквано събития или други виновно или невиновно нанесени щети от други лица, претенции за пропуснати печалби поради некомпетентност, небрежност или други случайности.
Информация в електронен или хартиен формат за движенията по картова сметка за фиксиран период. Включва информация за трансакциите /дата на трансакция и дата на осчетоводяване/, както и начален и краен баланс по картата за конкретния период.
Лицензирана от БНБ и от съответна международна картова организация /VISA, MasterCard и др./
Внасяне на капитали в предприятия, ценни книжа и други активи.
Механично устройство за снемане на релефно отпечатани върху кредитната карта данни при извършване на транзакции. Този метод на приемане на картови данни се изполва при липса на електронен канал за връзка между търговеца и обслужващата го сметка.
Използване на финансови ресурси под формата на дългосрочни капиталови вложения за увеличаване на активите на предприятието и получаване на печалба.
Данните на картодържателя, отпечатани върху картата- като номера на картата, CVV2 номер, срока на валидност на картата и PIN код.
Процес на намаляване покупателната способност на парите, на базата на продължително повишаване общото ниво на цените на дребно.
Предаване в залог на недвижимо имущество, с цел получаване на кредит, който действа като гаранция за изплащане на заем. Недвижимото имущество остава в ръцете на неговия собственик, като кредиторът има право да насърчи продажбата му в слуайте, в които дългът не е платен в рамките на договорения срок.
Залагане на недвижимо имущество като обезпечение по отпуснат заем, стойността на което следва да покрива размера на главницата и дължимата лихва по заема.
Сметка, по която се отразяват операции, извършени само с банкова карта.
Физическо лице, на което е издадена картата. Името на картодържателя е отпечатано върху лицевата страна на картата.
Кеш /cash/ наричаме парите в наличност, в брой /монети и банкноти/.
Кредит е осигуряването на финанси и парични средства, на "активи" и е вид заем, при който една страна /финансова институция или фирма/ дава реални или виртуални парични средства на друга страна, която може да бъде физическо или юридическо лице, при което кредитираното лице или фирма възстановява този "заем" в бъдещето.
Използва се при кредитните карти и представлява максималната сума от отпуснатия кредит, която може да бъде използвана с дадена карта.
Кредитната карта е платежен инструмент, които позволява на картодържателя да извърши плащане на стока, услуга или погасяване на дълг чрез прехвърляне на средства от сметка с предварително отпуснат кредитен лимит към сметка на търговец по безкасов /електронен/ път. Кредитната карта гарантира на търговеца, че договорената сума ще бъде усвоена независимо от възникнали обстоятелства. 
Хартиена лента на гърба на картата, върху която картодържателя се подписва. Подписа служи за идентифициране на картодържателя пред търговеца, който за целта сравнява подписа от лентата за подпис с този върху касовата бележка положен при покупка на стока.
Съглашение със собственика на имущество да предостави на другата страна ползването му за определен срок на определена цена. Лизингът по резултатите си може да бъде покупка на кредит, защото собствеността върху актива би могла в края на наемния срок да бъде прехвърлена на наемателя.
Наложени като ограничение максимални стойности за сума и брой на трансакциите, извършвани с платежна карта за определен период от време. Лимитите могат да се определят за 1 трансакция, за 24 часа и за 7 дни. Тези лимити могат да се дефинират за теглене в брой или за плащане при търговци, както и общи такива.
Това е цената на отпуснатите заемни средства за периода на тяхното ползване от кредитополучателя.
Tова е процентът, който се начислява ежемесечно върху усвоения кредит.
Лента, прикрепена към гърба на кредитна или дебитна карта, която съдържа записана по електронен метод информация за картата, картодържателя и срока на валидност на картата.
Международен номер на банкова сметка / IBAN, на английски от International Bank Account Number/ е международна договорка за идентифициране на банкови сметки.
Международна Картова Организация /МКО/ е компания, която предоставя технология за безкасово разплащане, осигуряваща електронен трансфер на средства /China UnionPay, RuPay, Visa, MasterCard, American Express, Discover, Diners Club и JCB/.   
Платежно нареждане, подадено за изпълнение на международен паричен превод.
Минимална дължима сума / МДС / e вноската, която трябва да бъде внасяна от картодържателя всеки месец, при наличие на задължение по кредитната карта. Минималната дължима сума се плаща само в случай, че е усвоен част или целия кредитен лимит по картата. Размерът на минимална дължима сума по Бяла Карта е 15% от одобрения лимит по кредитната карта. Пример: Лимитът по кредитна карта Бяла Карта е 500 (петстотин) лв. В рамките на текущия месец е направена трансакция на стойност 350 (триста и петдесет) лв. В този случай от 1-во до 5-то число на текущия месец се дължи минимална дължима сума / МДС / по Бяла Карта в размер на 75 (седемдесет и пет) лв.
Кредит или друг актив, дължимите лихви и погашения, по който не са били платени изцяло или отчасти в период по-дълъг от 90 дни или по който лихва за период по дълъг от 90 дни е била капитализирана, рефинансирана или е била отсрочена, когато подобни действия не са били предвидени в оригиналния договор за сделката, по силата на която е отпуснат кредита или е придобит аналогичния актив.
Остатък по депозитна сметка, който представлява отношение на най-ниската дневна наличност на приетите депозити за последните 12 месеца и наличността на депозитите към определен текущ момент.
Чистият доход, който остава след изплащането на дължимите данъци към държавния бюджет.
Номинална или основна стойност /за разлика от пазарната стойност/, посочена върху акция, облигация, полица, купон, банкнота или друг финансов инструмент.
Номинална стойност или номинал е стойност, която е установлена от емитента и която обичайно е обозначена непосредствено.
Обезпечението е материален или други актив, заложен пред заемодател за обезпечаване на заем. Кредитното обезпечение може да бъде поръчителство, гаранция, залог, ипотека или изявление, което осигурява възможност при непогасяване на кредит, дължимата сума да се събере от поръчителя, гаранта, изявителя или чрез продажба на заложеното или ипотекирано имущество.
Овърдрафтът е вид кредит, които се усвоява по разплащателна сметка, но може да бъде използван само тогава, когато свършат наличните собствени средства по сметката. По дефиниция овърдрафт кредит означава използването на допълнителни средства, които превишават налична сума в разплащателната сметка.
Терминал, работещ в режим реално време. При него информацията за транзакция с карта се изпраща в момента на извършването й, като изисква авторизация /одобрение/ за всяка транзакция.
Лизингов договор, при който не са налице изискванията за финансов лизинг. Оперативният лизинг най- общо може да се определи като наемен договор, при който наемателят никога не може да стане собственик на лизинговото имущество.
Частта от капитала, която се използва за формиране на основни производствени средства и участваща продължителен период от време в производството.
Цената на лизинговия обект в края на лизинговия период, по която може да бъде придобит от лизингополучателя.
Терминал, при който при извършване на транзакция тя не се авторизира /одобрява/ в момента на транзакцията. Терминалът обикновено прочита и съхранява информация за картата и транзакцията и на по-късен етап изпраща информация до издателя на картата за нея.
Методът за установяване на зони с потенциално ниво на риск с цел правилно планиране и осъществяване на контролната дейност.
Това е крайният срок, в който трябва да се внесе дължимата всеки месец вноска. Падежът на всяка вноска е посочен в погасителния план или в договора за кредит.
Това е датата, на която кредитът приключва.
ПИН кодът е секретен код, свързан с дадена кредитна или дебитна карта. Предоставя се на клиента и служи за идентификация на картодържателя при използване на картата на банкомат или ПОС терминал.
Платежната карта е вид платежен инструмент /дебитна и кредитна карта/, върху който е записана информация по електронен начин и се използва многократно за идентификация на платежни услуги и за отдалечен достъп до платежна сметка и/или до предварително определен кредитен лимит, договорен между ползвателя на платежната карта и доставчика на платежни услуги.
Платежното нареждане е документ, с който наредителят на превода разпорежда да бъде извършена платежна операция. Платежното нареждане за кредитен превод е разпореждане на титуляра на сметката за превеждане на средства от неговата сметка по друга банкова сметка.
Погасителният план съдържа описаните дати и размер на всички вноски, които клиентът следва да внася при изплащането на кредит.
ПОС терминалът е техническо устройство, чрез което се осъществява паричен превод между сметки на клиент и търговец посредством дебитна или кредитна карта. ПОС терминалът позволява да бъде извършвано плащане с дебитна или кредитна карта при търговец, както и да бъдат получавани пари в брой чрез използване на картата.
RINGS е платежна система за брутен сетълмент в реално време, организирана и поддържана от БНБ. През RINGS се обработват само плащания в национална валута. През RINGS се извършват всички плащания на стойност на или над 100 000 лв., както и плащания в реално време.
Всички плащания в левове между банкови сметки, с изключение на суми на стойност на и над  100 000 лв. се извършват през системата БИСЕРА, която се оперира от акционерно дружество на банките и БНБ – “Борика” АД. БИСЕРА представлява междубанкова електронна система за плащания.
Предплатената карта е платежен инструмент, който предварително е зареден с определена сума пари и позволява на картодържателя да извърши плащане на стока, услуга или погасяване на дълг чрез прехвърляне на средства към сметка на търговец по безкасов /електронен/ път. При предплатените карта средствата се изтеглят от предварително заредена неперсонализирана сметка чрез използване на АТМ-и за теглене на пари в брой или на ПОС терминални устройства при покупки в търговски обекти и/или в интернет. Примери за предплатени карти /prepaid card/  са картите за подаръци  /gift card/ и картите за пътувания.
Процесът на персонализиране на нова карта на картодържател с вече издадена кредитна или дебитна карта, но която е с изтекла валидност, е била открадната, изгубена, повредена или за която клиентът е забравил ПИН кода. Преиздадената карта има същите характеристика като старата, но е с нова дата на валидност.
Просроченият кредит е кредит, при който дължимите суми не са платени в уговорените в договора за кредит срокове. Просрочването на кредита може да доведе до начисляване на лихви за забава и други санкции за кредитополучателя.
Просрочени лихви са плащания за дължими лихви, които не са извършени от кредитополучателя в сроковете, уговорени в договора за кредит.
Сумата, която е на разположение да бъде използвана посредством картата от картодържателя.
Кредитният лимит на картата, намален с размера на всички извършени с нея платежни операции и начислени такси.
Автоматично възобновяем кредит, при който кредитоползвателя разполага с определена сума, която може да използва частично или изцяло, но му се начислява лихва само върху частта, която използва. Кри кредитнбите карти например, след погасяване на дължима по картата сума, тя може да бъде използваната отново.
Относителен показател за ефективността на производството, изразяващ степента на доходност на произвежданата продукция.
Сделка, по която кредиторът привлича на кредитния пазар средства, с цел да покрие увеличената си експозиция в резултат на непогасени задължения от лихви или погашения по кредити.
Остатък, разлика между приход и разход на сметка към определен период.
Световната банка /СБ/, на английски World Bank, е международна финансова организация, която осигурява заеми на развиващите се страни за капиталови програми. По закон всички нейни решения трябва да бъдат ръководени от ангажимента за спомагане на чуждите инвестиции, международната търговия и подпомагане на капиталовото инвестиране.
Сетълмент означава окончателно прехвърляне на средства по разплащателните сметки на участниците в платежния процес.
Документ, който удостоверява подписите на лицата, които имат право да извършват парични операции по дадена сметка.
Счетоводна операция, с която се извършват корекции за отстраняване на допуснати грешки при счетоводните записвания.
Разноските, свързани с използване на картата. Таксите могат да бъдат заложени на база конкретно събитие или да се събират на определен период.
Извършване на операция чрез карта като: теглене на пари в брой от АТМ (банкомат) или ПОС терминал, плащане на стоки и услуги в търговски обекти или в интернет, плащане на стоки и услуги по телефон, плащане на стоки и услуги от АТМ, прехвърляне на суми между сметки и карти.
Прехвърляне, превод по извършени плащания.
Мястото (най- често магазин, в т.ч. и онлайн магазини), където се извършват покупки с карта.
Юридическо лице, което обединява две или повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства.
Орган при двустепенна система на управление. При нея акционерно дружество се управлява и представлява от управителен съвет, който извършва своята дейност под контрола на Надзорен съвет. Броят и членовете се определя в устава на дружеството, но не може да надхвърли девет души. Членовете на управителния съвет се избират от Надзорен съвет, който определя тяхното възнаграждение и може да ги замени по всяко време. Правилникът за работа на управителния съвет се одобрява от Надзорния съвет. Членовете на управителния съвет се избират за срок до пет години.
Спестовен влог, при който вносителят влага пари на името на друго лице, като поставя условия по изплащането му.
Факторинг, от английски Faktoring - посредник, разновидност на финансови операции, при които специализирана компания получава или закупува задължения на длъжник и сама изисква дълга в полза на кредитора или продавача срещу определено възнаграждение.
Определения от Централната банка валутен курс за деня на лева към чуждестранни валути.
Договорен твърд лихвен процент, който не се променя при изменение на основния лихвен процент или други условия, т.е. непроменящ своята стойност за времето на ползване на кредита или депозита.
Финансовият лизинг представлява форма на дългосрочно кредитиране, при който наемодателя прехвърля на наемателя всички рискове и изгоди, свързани със собствеността върху актива.
Проверката на сметките и финансовата документация на одитирания обект с цел да се установи законосъобразността, достоверността и редовността на водената счетоводна отчетност, както и законосъобразността на събирането, съхраняването, управлението, разходването и отчитането на имуществото.
Различни методи за застраховане от потенциални рискове или намаляване на риска чрез сключване на противоположни сделки.
Фирмата, която контролира други фирми поради притежаване на контролния пакет акции на тези фирми.
Акционерно дружество, което има за цел под каквато и да е форма да участва в други дружества или в тяхното управление, с или без да извършва собствена производствена или търговска дейност. Най-малко 25% от капитала на холдинговото дружество трябва да бъде внесен пряко в дъщерни дружества.
Холограмата е триизмерно изображение, получено от проекцията на светлина върху двумерни фигури. Международните Картови Организации поставят своя холограма върху всяка картова пластика.
Лице, което прехвърля своето вземане.
Финансов инструмент под формата на документ, който дава право на собственика си да притежава част от имуществото и да получава доход от него. Те се делят на книжа с определена лихва и книжа с променлив доход. Към първите се отнасят, например облигациите, към вторите акциите.
Централната банка е организация, която има монополното право да емитира валута в рамките на определена територия. Централната банка е посредник между държавата и банките в дадена държава.
Лице, върху което се прехвърля вземане.
Договор, при който кредиторът отстъпва своите вземания и правата по тях на трето лице.
Чекът е ценна книга, с която едно лице /издател/, безусловно нарежда на друго лице /платец/ да изплати определената в чека парична сума.
Платежна карта с вграден компютърен чип, изпълняващ същата функция като магнитната лента. Предимствата на чипа пред магнитната лента са, че има много по-голяма памет, т.е. могат да се запишат повече данни /включително и информация, даваща възможност на картодържателя да участва в промоции въз основа на извършени плащания с картата, дава възможности за повече приложения, като например една и съща карта може едновременно да е платежна и да се използва и като карта за достъп.
Печалбата, оставаща на разпореждане в предприятието след отчитане на данъците.
Вложение на чуждестранно лице, включително като едноличен търговец или чрез клон, чрез дружество с чуждестранно участие с повече от 50 % в акции и дялове от търговски дружества и с право на собственост, но с ограничени вещни права върху недвижими имоти, както и собственост върху предприятие, облигации и други ценни книжа.
Юрибор/ EURIBOR, съкратено на английски от Euro Interbank Offered Rate) е средното лихвено равнище, при което банките в еврозоната си разменят срочни депозити в евро. Изчислява се от Европейската банкова федерация в Брюксел, Белгия, която представлява интересите на три хиляди кредитни институции в страните-членки на Евросъюза, а също и на Исландия, Норвегия и Швейцария.
Юридическото лице е фикционна организация от/на хора с установено устройство и обособено имущество, призната по силата на закона за самостоятелен носител на права и задължения, придобиващи ги чрез своите органи за управление. Юридически лица са търговските дружества и сдруженията с нестопанска цел.
Успешно копира кода
Абонира се успешно
help desk software