Финансов речник

ATM

ATM е съкращение от Automated Teller Machine.
Карта, която е в състояние, позволяващо да се извършват трансакции с нея.
Анексът е допълнително споразумение към подписан договор, с което се изменят неговите условия.
Банкоматът е електронно устройство, което позволява да бъдат извършвани операции с дебитни и кредитни банкови карти, като например теглене на пари в брой, плащане на сметки от битов характер, извършване на справки за състоянието на сметката, промяна на ПИН и други.
Статус, при който е невъзможно да се извършват трансакции чрез картата. Дадена карта може да бъде блокирана в резултат на различни причини: въведен три поредни пъти грешен ПИН код, задържане на картата от банкомат, поради кражба, загуба и др.
Състояние на картата, при което е невъзможно да се извършват трансакции с нея. Причини за блокиране на картата могат да бъдат: обявявяне на картата като загубена или открадната, трикратно въвеждане на грешен ПИН код, неплатено задължение и т.н.
Централната банка на Република България. Основната й задача е да въздейства за поддържане на вътрешната и външната стабилност на националната парична единица. БНБ има изключителното право да емитира банкноти в страната. БНБ регурира и контролира дейността на търговските банки с оглед поддържане стабилността на банковата система в национален мащаб
Зададен от издателя период, през който картата може да бъде използвана. Срокът на валидност е посочен върху всяка карта и е до 24 ч. на последния ден от изписания на съответната карта месец и година. Обикновено картите са с валидност от 1 до 3 години в зависимост от техния вид.
Парична единица, която стои в основата на паричната система. Обикновено под валута се разбират парите на една или друга страна.
Валутен курс е отношението (пропорцията), при което една валута се разменя за друга валута.
Софтуерно дефиниран ПОС терминал, предоставен на интернет търговец за приемане на плащания от него с дебитни и/или кредитни карти чрез електронен магазин.
Чистия размер на дълга по кредит, без сумата на дължимите лихви.
Главница по кредит е сумата, която се предоставя на кредитополучателя по даден договор за кредит.
Дебитните карти са сигурна и удобна алтернатива на парите в брой. Предоставят достъп до банковата сметка навсякъде и по всяко време чрез използване на АТМ-и за теглене на пари в брой или на ПОС терминали при покупки в търговските обекти. Употребата на картата е защитена от Персонален Идентификационен Номер (ПИН). Използваните суми се удържат директно от наличността по сметката, която обслужва картата. Дебитните карти се издават само от банки.
Намаляване количеството на книжните пари и банкнотите, които не могат да бъдат обменени срещу злато, намиращи се в обръщение в период на инфлация.
Електронните пари са пари, които се разменят само по електронен път. Обикновено това включва използването на компютърни мрежи, интернет и цифрови системи за съхранение на данни.
Данните, изписани върху картата с релефни букви.
Информация в електронен или хартиен формат за движенията по картова сметка за фиксиран период. Включва информация за трансакциите /дата на трансакция и дата на осчетоводяване/ и начален/краен баланс по картата за конкретния период.
Физическото лице, на което е издадена картата. Името на картодържателя е отпечатано върху лицевата страна на картата.
Кеш(cash) наричаме парите в наличност, в брой(монети и банкноти).
Кредит е осигуряването на финанси и парични средства, на "активи" и е вид заем, при който една страна (финансова институция или фирма) дава реални или виртуални парични средства на друга страна, която може да бъде физическо или юридическо лице, при което кредитираното лице или фирма възстановява този "заем" в бъдещето.
Използва се при кредитните карти и представлява максималната сума от отпуснатия кредит, която може да бъде използвана с дадена карта.
Карта, чрез която картодържателят ползва за разплащане предварително отпуснат кредитен лимит, до размера на който може да прави трансакции.
Това е цената на отпуснатите заемни средства за периода на тяхното ползване от кредитополучателя.
Това е процентът, който се начислява ежемесечно върху остатъка от кредита.
Лента, прикрепена към гърба на кредитна или дебитна карта, която съдържа записана по електронен метод информация за картата, картодържателя и срока на валидност на картата.
Минимална дължима сума (МДС) по Бяла Карта е вноската, която трябва да бъде внасяна от картодържателя на Бяла Карта всеки месец от 1 до 5 число. Минималната дължима сума (МДС) по Бяла Карта се плаща само в случай, че имаш текущо задължение. Размерът на минимална дължима сума (МДС) по Бяла Карта е 15% от одобрения лимит по кредитната ти карта. Пример: Лимитът по кредитната ти карта Бяла Карта е 500 (петстотин) лв. В рамките на текущия месец си направил трансакции на стойност 350 (триста и петдесет) лв. В този случай от 1-во до 5-то число на текущия месец дължиш минимална дължима сума (МДС) по Бяла Карта 75 (седемдесет и пет) лв.
Поръчителство, гаранция, залог, ипотека или изявление, което осигурява възможност при непогасяване на кредит, дължимата сума да се събере от поръчителя, гаранта, изявителя или чрез продажба на заложеното или ипотекирано имущество.
При ползването на овърдрафт, клиентът има възможност да тегли суми в брой или да нарежда плащания за суми до определен лимит, надвишаващ наличността по банковата сметка. Предимството е, че клиентът може да го използва при необходимост, погасява се с всяко постъпване на средства по сметката (няма определена месечна вноска) и лихвата, която се заплаща, се начислява само върху ползваната част и за дните, през които тя е ползвана.
Това е крайният срок, в който трябва да се внесе дължимата всеки месец вноска. Падежът на всяка вноска е посочен в погасителния план или в договора за кредит.
Това е датата, на която кредитът приключва.
ПИН кодът е секретен код, свързан с дадена кредитна или дебитна карта. Предоставя се на клиента и служи за идентификация на картодържателя при използване на картата на банкомат или ПОС терминал.
Платежното нареждане е документ, с който наредителят на превода разпорежда да бъде извършена платежна операция. Платежното нареждане за кредитен превод е разпореждане на титуляра на сметката за превеждане на средства от неговата сметка по друга банкова сметка.
Погасителния план съдържа описаните дати и размер на всички вноски, които клиентът следва да внася при изплащането на кредит.
ПОС терминалът е техническо устройство, което позволява да бъде извършвано плащане с банкова карта, дебитна или кредитна, при търговец, както и да бъдат получавани пари в брой чрез използване на картата.
Патежна карта, която е предварително заредена с определена сума пари. С нея могат да се извършват плащания. Примери за предплатени карти (prepaid card) са картите за подаръци (gift card) и картите за пътувания.
Процесът на персонализиране на нова карта за картодържател, чиято карта е била открадната, изгубена, повредена или за която клиентът е забравил ПИН кода. Преиздадената карта има същите характеристика като старата, но е с нова дата на валидност.
Просроченият кредит е кредит, при който дължимите суми не са платени в уговорените в договора за кредит срокове. Просрочването на кредита може да доведе до начисляване на лихви за забава и други санкции за кредитополучателя.
Просрочени лихви са плащания за дължими лихви, които не са извършени от кредитополучателя в сроковете, уговорени в договора за кредит.
Сумата, която е на разположение да бъде използвана посредством картата от картодържателя.
Кредитният лимит на картата, намален с размера на всички извършени с нея платежни операции и начислени такси.
Разноските, свързани с използване на картата. Таксите могат да бъдат заложени на база конкретно събитие или да се събират на определен период.
Извършване на операция чрез карта като: теглене на пари в брой от АТМ (банкомат) или ПОС терминал, плащане на стоки и услуги в търговски обекти или в интернет, плащане на стоки и услуги по телефон, плащане на стоки и услуги от АТМ, прехвърляне на суми между сметки и карти.

Този сайт използва 'бисквитки' (cookies), за да подобри предлаганите услуги. Научи повече

Разбрах
Успешно копира кода
Абонира се успешно
help desk software