Финансов речник

ATM

ATM е съкращение от Automated Teller Machine.
В общия смисъл, авторизационният център одобрява или отказва дадена трансакция или дава отговор на запитване за нефинансови операции с нея. При всяка трансакция авторизационният център изпраща отговор към терминалното устройство /АТМ или ПОС/ дали картата: има достатъчна наличност за извършване на транзакцията е валидна е активна или блокирана трябва да се задържи или не В България някои банки ползват собствена авторизационна система или авторизационен център БОРИКА /Борика-Банксервиз АД/.
Авторизацията е процес, при който в момента на извършване на трансакция с карта се проверява възможността за одобрението от банката-издател. Искането за авторизация се одобрява или отхвърля след проверка на набор от данни за картата: наличие на достатъчна сума по сметката при дебитни карти или разрешен кредитен лимит при кредитните карти; размер на разрешените за дадена карта дневни и седмични транзакционни лимити; валидност на картата; валидност на ПИН кода - ако се изисква въвеждане на такъв. При успешна авторизация средствата само се блокират по картата и намаляват оставащата разполагаема наличност по нея. Това обаче не води до директно осчетоводяване на сумата по сметката на картата. Много често осчетоводяването се извършва в рамките на до 4-5 работни дни след одобряването.
Карта, която е в състояние, позволяващо да се извършват трансакции с нея.
Анексът е допълнително споразумение към подписан договор, с което се изменят неговите условия.
Банкоматът е електронно устройство, което позволява да бъдат извършвани операции с дебитни и кредитни банкови карти, като например теглене на пари в брой, плащане на сметки от битов характер, извършване на справки за състоянието на сметката, промяна на ПИН и други.
Статус, при който е невъзможно да се извършват трансакции чрез картата. Дадена карта може да бъде блокирана в резултат на различни причини: въведен три поредни пъти грешен ПИН код, задържане на картата от банкомат, поради кражба, загуба и др.
Състояние на картата, при което е невъзможно да се извършват трансакции с нея. Причини за блокиране на картата могат да бъдат: обявявяне на картата като загубена или открадната, трикратно въвеждане на грешен ПИН код, неплатено задължение и т.н.
Централната банка на Република България. Основната й задача е да въздейства за поддържане на вътрешната и външната стабилност на националната парична единица. БНБ има изключителното право да емитира банкноти в страната. БНБ регурира и контролира дейността на търговските банки с оглед поддържане стабилността на банковата система в национален мащаб
Зададен от издателя период, през който картата може да бъде използвана. Срокът на валидност е посочен върху всяка карта и е до 24 ч. на последния ден от изписания на съответната карта месец и година. Обикновено картите са с валидност от 1 до 3 години в зависимост от техния вид.
Парична единица, която стои в основата на паричната система. Обикновено под валута се разбират парите на една или друга страна.
Валутен курс е отношението (пропорцията), при което една валута се разменя за друга валута.
Софтуерно дефиниран ПОС терминал, предоставен на интернет търговец за приемане на плащания от него с дебитни и/или кредитни карти чрез електронен магазин.
Чистия размер на дълга по кредит, без сумата на дължимите лихви.
Главница по кредит е сумата, която се предоставя на кредитополучателя по даден договор за кредит.
Годишният процент на разходите по кредита представлява общата стойност на кредита за потребителя, изразена като годишен процент от сумата на предоставения кредит. При изчисляването му се включват всички разходи, които кредитоискателя ще извърши: вноски по главницата; платени лихви; такса усвояване; такси управлвние; други такси по кредита.
Годишната ефективна доходност отразява периода на реинвестиране при еднакви условия и дава възможност различните по срок съкровищни бонове да се съпоставят на единна база. Тя зависи не само от размера на инвестираната сума, но и от срока, за който са издадени съкровищните бонове, т.е. възможността да се реинвестира в рамките на една година.
Най-често срещаните банкови карти са кредитната и дебитната. Дебитната карта позволява пазаруването и заплащането за стоки и услуги, както и тегленето на пари от банкомати. Те са сигурна и удобна алтернатива на парите в брой. Предоставят достъп до банковата сметка навсякъде и по всяко време чрез използване на АТМ-и за теглене на пари в брой или на ПОС терминали при покупки в търговските обекти. Употребата на картата е защитена от Персонален Идентификационен Номер (ПИН). Използваните суми се удържат директно от наличността по сметката, която обслужва картата. Дебитните карти се издават само от банки.
Намаляване количеството на книжните пари и банкнотите, които не могат да бъдат обменени срещу злато, намиращи се в обръщение в период на инфлация.
Всяко вземане, задължение или имущество на банката, независимо от условията при които е възникнало или се подчинява, разглеждано като носител на кредитен риск.
Износ на стоки или капитали.
Електронните пари са пари, които се разменят само по електронен път. Обикновено това включва използването на компютърни мрежи, интернет и цифрови системи за съхранение на данни.
Данните, изписани върху картата с релефни букви.
Издаване и разпространение на собствени ценни книжа от правителствата, търговските банки или други финансови и нефинансови институции.
Прибавяне на съответните начислени лихви към гланицата на кредита, което се извършва в края на отделните лихвени периоди. Тогава прибавената лихва се олихвява заедно с главницата през следващите периоди и капитализацията на лихвата води до така наречената ефективна лихва.
Информация в електронен или хартиен формат за движенията по картова сметка за фиксиран период. Включва информация за трансакциите /дата на трансакция и дата на осчетоводяване/ и начален/краен баланс по картата за конкретния период.
Внасяне на капитали в предприятия, ценни книжа и други активи.
Използване на финансовите ресурси под формата на дългосрочни капиталови вложения за увеличаване на активите на предприятието и получаване на печалба.
Процес на намаляване покупателната способност на парите, на базата на продължително повишаване общото ниво на цените на дребно.
Предаване в залог на недвижим имот, земя, с цел получаване на кредит, наричан ипотечен кредит.
Залагане на недвижимо имущество като обезпечение по отпуснат заем от банката, стойността на което следва да покрива размера на главницата и дължимата лихва по заема.
Физическото лице, на което е издадена картата. Името на картодържателя е отпечатано върху лицевата страна на картата.
Кеш(cash) наричаме парите в наличност, в брой(монети и банкноти).
Кредит е осигуряването на финанси и парични средства, на "активи" и е вид заем, при който една страна (финансова институция или фирма) дава реални или виртуални парични средства на друга страна, която може да бъде физическо или юридическо лице, при което кредитираното лице или фирма възстановява този "заем" в бъдещето.
Използва се при кредитните карти и представлява максималната сума от отпуснатия кредит, която може да бъде използвана с дадена карта.
Карта, чрез която картодържателят ползва за разплащане предварително отпуснат кредитен лимит, до размера на който може да прави трансакции.
Съглашение със собственика на имущество да предостави на другата страна ползването му за определен срок на определена цена. Лизингът по резултатите си може да бъде покупка на кредит, защото собствеността върху актива би могла в края на наемния срок да бъде прехвърлена на наемателя.
Наложени като ограничение максимални стойности за сума и брой на транзакциите, извършвани с банкова карта за определен период от време. Лимитите могат да се определят за 1 транзакция, за 24 часа и за 7 дни. Тези лимити могат да се дефинират за теглене в брой или за плащане при търговци, както и общи такива.
Това е цената на отпуснатите заемни средства за периода на тяхното ползване от кредитополучателя.
Това е процентът, който се начислява ежемесечно върху остатъка от кредита.
Лента, прикрепена към гърба на кредитна или дебитна карта, която съдържа записана по електронен метод информация за картата, картодържателя и срока на валидност на картата.
Минимална дължима сума (МДС) по Бяла Карта е вноската, която трябва да бъде внасяна от картодържателя на Бяла Карта всеки месец от 1 до 5 число. Минималната дължима сума (МДС) по Бяла Карта се плаща само в случай, че имаш текущо задължение. Размерът на минимална дължима сума (МДС) по Бяла Карта е 15% от одобрения лимит по кредитната ти карта. Пример: Лимитът по кредитната ти карта Бяла Карта е 500 (петстотин) лв. В рамките на текущия месец си направил трансакции на стойност 350 (триста и петдесет) лв. В този случай от 1-во до 5-то число на текущия месец дължиш минимална дължима сума (МДС) по Бяла Карта 75 (седемдесет и пет) лв.
Обезпечението е осигуряване на дейност с материални или парични средства. Кредитното обезпечение е поръчителство, гаранция, залог, ипотека или изявление, което осигурява възможност при непогасяване на кредит, дължимата сума да се събере от поръчителя, гаранта, изявителя или чрез продажба на заложеното или ипотекирано имущество.
В банковото дело – договорено с банка допустимо надвишение на плащанията над остатъка по сметката. При ползването на овърдрафт, клиентът има възможност да тегли суми в брой или да нарежда плащания за суми до определен лимит, надвишаващ наличността по банковата му сметка. Предимството е, че клиентът може да го използва при необходимост, погасява се с всяко постъпване на средства по сметката (няма определена месечна вноска) и лихвата, която се заплаща, се начислява само върху ползваната част и за дните, през които тя е ползвана.
Това е крайният срок, в който трябва да се внесе дължимата всеки месец вноска. Падежът на всяка вноска е посочен в погасителния план или в договора за кредит.
Това е датата, на която кредитът приключва.
ПИН кодът е секретен код, свързан с дадена кредитна или дебитна карта. Предоставя се на клиента и служи за идентификация на картодържателя при използване на картата на банкомат или ПОС терминал.
Платежното нареждане е документ, с който наредителят на превода разпорежда да бъде извършена платежна операция. Платежното нареждане за кредитен превод е разпореждане на титуляра на сметката за превеждане на средства от неговата сметка по друга банкова сметка.
Погасителния план съдържа описаните дати и размер на всички вноски, които клиентът следва да внася при изплащането на кредит.
ПОС терминалът е техническо устройство, което позволява да бъде извършвано плащане с банкова карта, дебитна или кредитна, при търговец, както и да бъдат получавани пари в брой чрез използване на картата.
Патежна карта, която е предварително заредена с определена сума пари. С нея могат да се извършват плащания. Примери за предплатени карти (prepaid card) са картите за подаръци (gift card) и картите за пътувания.
Процесът на персонализиране на нова карта за картодържател, чиято карта е била открадната, изгубена, повредена или за която клиентът е забравил ПИН кода. Преиздадената карта има същите характеристика като старата, но е с нова дата на валидност.
Просроченият кредит е кредит, при който дължимите суми не са платени в уговорените в договора за кредит срокове. Просрочването на кредита може да доведе до начисляване на лихви за забава и други санкции за кредитополучателя.
Просрочени лихви са плащания за дължими лихви, които не са извършени от кредитополучателя в сроковете, уговорени в договора за кредит.
Сумата, която е на разположение да бъде използвана посредством картата от картодържателя.
Кредитният лимит на картата, намален с размера на всички извършени с нея платежни операции и начислени такси.
Автоматично възобновяем кредит, при който банката може да предоставя суми до определен размер след погасяването на дадена част от него, до достигането на определения общ лимит на кредита.
Относителен показател за ефективността на производството, изразяващ степента на доходност на произвежданата продукция.
Сделка, по която кредиторът привлича на кредитния пазар средства, с цел да покрие увеличената си експозиция в резултат на непогасени задължения от лихви или погашения по кредити.
Разноските, свързани с използване на картата. Таксите могат да бъдат заложени на база конкретно събитие или да се събират на определен период.
Извършване на операция чрез карта като: теглене на пари в брой от АТМ (банкомат) или ПОС терминал, плащане на стоки и услуги в търговски обекти или в интернет, плащане на стоки и услуги по телефон, плащане на стоки и услуги от АТМ, прехвърляне на суми между сметки и карти.
Прехвърляне, превод по извършени плащания.
Мястото (най- често магазин, в т.ч. и онлайн магазини), където се извършват покупки с карта.
Юридическо лице, което обединява две или повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства.
Успешно копира кода
Абонира се успешно
help desk software