Кандидатствай Вход

Лични данни

Политика за защита на личните данни на "Аксес Файнанс" ООД

За нас, „Аксес Файнанс“ ООД (Дружеството), защитата на Вашите лични данни е от първостепенно значение. Ето защо бихме искали да Ви информираме на какво основание, с какви цели, в какви срокове и с какви средства се обработват Вашите лични данни, когато посещавате нашия интернет сайт www.bialakarta.bg и кандидатствате за отпускане на паричен заем от страна на Дружеството. Ние се придържаме стриктно към приложимите разпоредби в областта на защита на данните при всяка операция по обработване на лични данни. Считано от 25 май 2018 година, на територията на ЕС, в това число и в Р. България, се прилага пряко Общият регламент за защита на личните данни на физическите лица 2016/679 („Регламент 2016/679“). Той Ви дава засилени права по отношение на защитата на данните, на които съответстват и по-детайлни наши задължения; повече по този въпрос можете да разберете по-долу в настоящата Политика за защита на личните данни („Политиката“).

I. Въведение

В настоящата Политика за защитa на личните данни Аксес Файнанс, „ние“, „нас“ или „наш“ означава „Аксес Файнанс“ ООД и „Вие“, „Ваш“ и „потребител“ означава посетители на нашия уебсайт – www.bialakarta.bg.

Настоящата Политика за защитa на личните данни обяснява и урежда:

• как и кога събираме Вашите лични данни и каква информация събираме;

• как и защо използваме Вашите лични данни;

• кои категории трети лица имат достъп до Вашите лични данни; и

• Вашите права да контролирате личните си данни.

Моля, прочетете внимателно тази Политика за защита на личните данни. Достъпвайки и използвайки нашия уебсайт и услуги потвърждавате, че сте имали възможност да прочетете тази Политика, че я разбирате и че сте съгласни да бъдете обвързани от нея. Ако не го направите, няма да имате възможност да изпозвате в пълнота предоставяните чрез уебсайта услуги.

Можем да изменяме понякога Политиката, за да спазваме приложимите закони и подзаконови актове или да отговаряме на променящите се бизнес изисквания. Насърчаваме Ви периодично да преглеждате тази страница за най-новата информация за практиките ни за поверителност и за измененията в Политиката ни за защита на личните данни. Всеки път, щом направим промяна в Политиката, ние ще Ви уведомяваме за възможните ефекти от промяна без забавяне и в резюме на нашия уебсайт www.bialakarta.bg и в офисите ни за обслужване на клиенти на територията на Р. България.

II. Обща информация

1 . Някои понятия от значение за по-доброто разбиране на тази Политика:

Лични данни“ – това е всяка информация, която се отнася до физическо лице и която, самостоятелно или в съчетание с друга информация може да доведе до неговата идентификация или го идентифицира.

Субект на личните данни“ – живи физически лица, които са идентифицирани или идентифицируеми посредством обработваните лични данни.

Обработване на лични данни“ – това е всяко действие, което извършваме или можем да извършим с Вашите лични данни, включително, но не само, тяхното събиране, анализ или унищожаване.

Администратор на лични данни“ – лице, което определя целта на обработката на личните данни на едно от предвидените в закона основания, както и средствата, с които се извършва тази обработка – например техническата инфраструктура, и отговаря за задълженията по отношение на сигурността и защитата на личните данни. По отношение на личните Ви данни, които се обработват съгласно настоящата Политика, Дружеството, в някои случаи заедно със съвместните администратори, описани по-долу, определя целта на обработката на Вашите данни на едно от предвидените в закона основания за това. В основни линии ние определяме и средствата, с които се извършва тази обработка – например, техническата инфраструктура и приложенията, с които се осъществява обработката. Задълженията по отношение на сигурността и защитата на Вашите лични данни възникват за нас.

„Съвместни администартори“ – двама или повече администратори, които съвместно определят целите и средствата на обработването на личните данни. По смисъла на настоящата Политика съвместни администартори са „Аксес Файнанс“ ООД, „Изи Асет Мениджмънт“ АД, „Финтрейд Файнанс“ АД и „Вива Кредит“ ООД нa основание сключени споразумения за обработване и защита на лични данни между съвместни администратори.

Обработващ лични данни“ – това е трето лице, което обработва Ваши лични данни по наше възлагане, при което „Аксес Файнанс“ ООД стриктно е определило целта на обработката, средствата, с която се случва тя и е проверило дали лицето отговаря на изискванията на GDPR. Такъв обработващ може да бъде например агенция, която отговаря за маркетингова кампания на „Аксес Файнанс“ ООД в социална мрежа и създава доклади за нейната успеваемост.

Нарушение на личните данни“ – нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин.

Дигитални активи“ – уебсайтът www.bialakarta.bg, всички лендинг страници, поддържани от Дружеството, уеб, нейтив и мобилни приложения, достъпни за клиенти.

Група от дружества в „Management Financial Group“ („MFG“) – група от дружества, притежавани и/или контролирани, пряко или непряко, от „Мениджмънт Файненшъл Груп“ АД, учредено и съществуващо според законите на Република България, с ЕИК 203753425. За целите на настоящата Политиката под „Дружества от MFG” се има предвид само тези, намиращи се и опериращи на територията на Р. България. Можете да намерите повече информация за всички дружества от Групата на MFG тук .

2. Кои сме ние?

„Аксес Файнанс“ ООД е дружество, което има за предмет на дейност предоставяне на парични заеми със собствени средства съгласно Закона за кредитните институции, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

3. Как можете да се свържете с нас?

„Аксес Файнанс“ ООД е със седалище и адрес на управление в гр. София, рaйон Триадица, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ № 1, бл. 9, ет. 2, тел. за връзка - 0700 20 140. Можете да се свържете с нас като ни посетите на адреса, посочен в предходното изречение или на нашия уебсайт www.bialakarta.bg.

4. Кой в организацията отговаря за защитата на личните ми данни и как мога да се свържа с него?

Длъжностно лице по защита на личните данни ("ДЗЛД") – ел. поща: dpo@bialakarta.bg, телефон за връзка – 0700 20 140.

5. Вид, цел и основание на личните данни, обработвани от „Аксес Файнанс“ ООД:

Лични данниЦелОснование

Три имена, ЕГН, дата на раждане, както и другите данни от документ за самоличност на кредитоискателя; всяко гражданство на лицето

 

Идентификация на лицето и прилагане на други мерки за комплексна проверка съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма („мерки за комплексна проверка“) и всяко друго приложимо законодателство в тази област

Осъществяване на контакт с кредитоискателя

Оценка на кредитоспособност по чл. 16 Закона за потребителския кредит (ЗПК)

Сключване на договор за заем

Предоставяне на поискана услуга

Изпълнение на задължения по сключен договор за паричен заем и Общи условия за провеждане на съответната промоция, организирана от Дружеството

Изпълнение на законово задължение

 

ЕГН, номер на договор, телефонен номер

 

Регистрация и използване на мобилно приложение за управление на кредитни карти

 

Сключване/ Изпълнение на договор при общи условия за използване на мобилно приложение за управление на кредитни карти

 

Копие от документ за самоличност

 

Идентификация по ЗМИП

 

Изпълнение на законово задължение

 

Телефонен номер за провеждане на телефонни разговори или изпращане на кракти текстови съобщения, включително чрез електонни приложения за комуникация

 

Осъществяване на контакт с кредитоискателя

Изпълнение на задължения по сключен договор за паричен заем

Проверка на предоставените от лицето данни и предотвратяване на измами

Сключване/изпълнение на договор

Изпълнение на законово задължение

 

Осъществяване на маркетинг активности на „Аксес Файнанс“ ООД и дружествата от MFG, включително:

  • Предлагане на продукти и услуги
  • Участие в актуални маркетингови кампании и проучвания

Съгласие

 

Адрес

 

Осъществяване на контакт с кредитоискателя

Идентификация по ЗМИП на кредитоискател

Сключване на договор за паричен заем

Предоставяне на поискана услуга

Изпълнение на задължения по сключен договор за паричен заем

Изпълнение на задължения по сключен договор за кредит и Общи условия за провеждане на съответната промоция, организирана от Дружеството

Сключване/изпълнение на договор

Законово задължение

Осъществяване на маркетинг активности на „Аксес Файнанс“ ООД и дружествата от MFG, включително:

  • Предлагане на продукти и услуги
  • Участие в актуални маркетингови кампании и проучвания

Съгласие

 

Имейл адрес

 

Осъществяване на контакт с кредитоискателя

Идентификация по ЗМИП на кредитоискател

Сключване на договор за паричен заем

Предоставяне на поискана услуга

Изпълнение на задължения по сключен договор за паричен заем

Сключване/изпълнение на договор

Изпълнение на законово задължение

Осъществяване на маркетинг активности на „Аксес Файнанс“ ООД и дружествата от MFG, включително:

  • Предлагане на продукти и услуги
  • Провеждане Участие в актуални маркетингови кампании и проучвания

Съгласие

 

Данни от Централен кредитен регистър

 

Оценка на кредитоспособност и управление на кредитния риск

Проверка на верността на предоставени данни от кредитоискателя

Прилагане на други мерки за комплексна проверка против изпиране на пари и финансирането на тероризма

Установяване и предотвратяване на други финансови измами

Изпълнение на законово задължение

 

Данни от регистрите на НОИ (наличие на трудов договор, осигуряване за 6 м. назад, пенсии)

 

Оценка на кредитоспособносткредитоспособност и управление на кредитния риск

Проверка на верността на предоставени данни от кредитоискателя

Прилагане на други мерки за комплексна проверка против изпиране на пари и финансиране на тероризъм

Съгласие

Изпълнение на законово задължение

Резултати от проверки на заявените от кредитоискателя лични данни в базите данни на Съвместните администратори, съгласно т. 7.1 по-долу

 

Предотвратяване на измами

Прилагане на мерки против изпиране на пари и финансиране на терорзизъм

Оценка на кредитоспособност и управление на кредитния риск

Легитимен интерес

Изпълнение на законово задължение

Резултати от проверки на идентификационните данни на кредитоискателя в консолидирани бази данни на лица, свързани с тероризъм или финансиране на терористична дейност или със съмнения за свързаност с тероризъм и/или терористични организации

 

Прилагане на мерки против изпиране на пари и финансиране на терорзизъм

 

Изпълнение на законово задължение

 

Данни за свързани лица по смисъла на чл. 36, ал. 5 от ЗМИП

 

Прилагане на мерки против изпиране на пари и финансиране на терорзизъм

 

Изпълнение на законово задължение

 

Данни за валидност на документ за самоличност от сайта на МВР или от система „RegIX“ за обмен на данни от регистри (Registry Information eXchange system)

 

Проверка на предоставени данни от кредитоискателя с цел идентификация по ЗМИП и прилагане на други мерки за комплексна проверка против изпиране на пари и финансирането на тероризма

 

Изпълнение на законово задължение

 

Данни отпроверки на банкова сметка в Регистър за банковите сметки и сейфове към БНБ

 

Предотвратяване на измами, идентификация по ЗМИП, удостоверяване верността на декларираните данни

 

Изпълнение на законово задължение

 

Глас - запис на телефонен разговор

 

Подобряване на обслужването

Доказване предмета на разговора

Сключване и изпълнение на договор за заем

Спазване на информационнните права и по-добра защита на личните данни на кредитополучателя, както и на неговия и интереса на Дружеството

Легитимен интерес

Сключване/изпълнение на договор

Изпълнение на законово задължение

Профил/ акаунт на интернет страницата www.bialakarta.bg и/или мобилно приложение

 

Кандидатстване за паричен заем/ Сключване и изпълнение на договора за паричен заем

Спазване на информационните права на субектите на лични данни, прозрачност и по-добра защита на личните данни на кредитополучателя

Прилагане на мерки за комплексна проверка против изпиране на пари и финансиране на тероризъм

Сключване/ изпълнение на договор

Изпълнение на законово задължение

Месторабота, данни за вид договор, стаж, длъжност, професия, възнаграждение, общ месечен доход, образование

 

Оценка на кредитоспособност и управление на кредитния риск

Прилагане на мерки за комплексна проверка против изпиране на пари и финансиране на тероризъм

Изпълнение на законово задължение

 

Информация за други кредити

 

Оценка на кредитоспособност и управление на кредитния риск

 

Изпълнение на аконово задължение

 

Имуществено състояние на кредитоискателя, информация за притежаван автомобил и/или жилище, сметка на телефон

 

Оценка на кредитоспособност и управление на кредитния риск

 

Изпълнение на законово задължение

 

Контролни въпроси по време на телефонни разговори

 

Проверка на предоставените от лицето данни и предотвратяване на измами

 

Легитимен интерес

 

Саморъчен подпис/ отпечатък от пръст - за неграмотни и хора, които са възпрепятствани да положат саморъчен подпис

 

Подписване на договор за паричен заем и приложения към него

 

Сключване/изпълнение на договор

 

Семейно положение

 

Оценка на кредитоспособността и управление на кредитния риск

 

Изпълнение на законово задължение

 

Данни на лице за контакт/име, фамилия и телефонен номер/

 

Подсигуряване на контакта с кредитоискателя с цел изпълнение на задълженията му по договор за паричен заем;

Предотвратяване на измами

Оценка на кредитоспособност и управление на кредитния риск

Легитимен интерес

 

Резултати от проверки на данните на лицето за контакт, в бази данни на Съвместните администратори, съгласно т. 7.1 по-долу

 

IP адрес, данни за устройство

 

Осъществяване на обслужване чрез мобилно приложение за управление на кредитни карти или други мобилни приложения

Предотвратяване на измами

Легитимен интерес

 

Три имена, телефонен номер, имейл адрес, както и други лични данни, предоставени по инициатива на субектите на данни във връзка с отправяне на запитване, оплакване и/или жалба чрез чат, контактна форма на интернет страницата www.bialakarta.bg , на имейл адрес на Дружеството, по телефона или на хратиен носител на адреса на Дружеството

 

Обработка и отговор на искания за упражняване на права/ на запитвания, оплаквания и жалби

 

Легитимен интерес

Изпълнение на законово задължение

Резултати от проучвания и анкети/тестове

 

Провеждане на статистически анализи на клиентското поведение, за проучване и подобряване ефективността при оценката на кредитоспособността на „Аксес Файнанс“ ООД

 

Съгласие

 

Вашите лични данни ще бъдат обработвани от „Аксес Файнанс“ ООД само в съответствие с приложимите разпоредби за защита на данните. Когато кореспондирате с нас, по който и да е от каналите за връзка, Вие потвърждавате, че данните, които сте предоставили са точни, коректни и актуални.

Следва да Ви информираме, че всяко съгласие за обработка на Вашите лични данни може да бъде оттеглено по всяко време , както подавайки молба в писмена форма на адреса на управление на Дружеството в гр. София, рaйон Триадица, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ № 1, бл. 9, ет. 2, така и чрез обаждане на телефон - 0700 20 140. Оттеглянето на Вашето съгласие за обработката на данните Ви по никакъв начин няма да рефлектира негативно при сключването на Договор за паричен заем, както и отпускането на кредита, за който сте кандидатствали.

6. За какъв срок ще бъдат съхранявани личните ми данни?

Личните данни се съхраняват за сроковете, необходими за постигане на целите, за които са събрани. След постигането на целите, за които са събрани личните данни, ще ги унищожим незабавно. В случай, че след постигането на нашите цели решим да съхраняваме обработените лични данни за статистически цели, това ще бъде направено под формата на съхранение на анонимни данни, които не могат да Ви идентифицират по никакъв начин.

„Аксес Файнанс“ ООД предприема всички необходими технически и организационни мерки за унищожаването на данните, които вече не са необходими, с изключение на случаите, когато е налице законово основание за „Аксес Файнанс“ ООД да ги обработва за по-дълъг период от време; при направено от Вас искане за ограничаване на обработването, съгласно правата Ви, подробно описани по-долу; или с оглед съвместима с първоначалната цел за обработване, за което ще бъдете своевременно информирани.

„Аксес Файнанс“ ООД съхранява събраните лични данни в следните срокове:

а) когато данните се обработват на основание искане за кандидатстване за отпускане на паричен заем - за максимален срок от две години от подаване на искането за кандидатстване за отпускане на паричен заем, ако искането не бъде одобрено или лицето се откаже да сключи договор за паричен заем.

Събраните данни от проверка в Регистъра на Банковите сметки и сейфове към БНБ и регистър на Централен кредитен регистър на лицето, в случаите в които процесът по кандидатстване и сключване на договор не е продължил докрай, ще бъдат съхранявани за срок от пет години от подаване на искането за кандидатстване.

Събраните данни от проверка в регистър на НОИ, в случаите в които процесът по кандидатстване и сключване на договор не е продължил докрай, ще бъдат съхранявани за срок от две години от подаване на искането за кандидатстване.

б) когато данните се обработват на основание сключен договор за паричен заем – за срок от 5 години, който срок започва да тече от датата на прекратяването на договора за паричен заем.

в) когато данните се обработват на основание получено съгласие – до изричното оттегляне на съгласието.

г) когато данните се обработват за защита на реализиране на права и интереси на Дружеството, които имат обосновано преимущество пред интересите на физическите лица – до погасяване на правото и/или отпадане на интереса.

д) когато данните се обработвата по повод провеждане и записване на телефонни разговори по входящи и изходящи обаждания на центъра за обслужване на клиенти – пазят се в защитен архив за срок не по-кратък от пет години, като достъп до личните данни на клиентите от телефонните разговори имат лицата, които поддържат информационните системи на „Аксес Файнанс“ ООД в България и кол-центровете за обслужване на клиенти в България.

е) когато данните се обработват във връзка с упражняване на права по Регламент (ЕС) 2016/679 и по Закона за защита на личните данни – в срок до две години от окончателното приключване на производството във връзка с упражняване на правата на субектите на данни и реализирането на средства за правната им защита.

След изтичане на посочените срокове, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити. С цел получаване и анализиране на информация, свързана с ползвани финансови продукти и услуги, както и подобряване на обслужването, Дружеството може да изтрие само част от данните. В тези случаи тя продължава да съхранява такава част от данните, която не позволява физическите лица да могат да бъдат последващо идентифицирани.

7. Категории лица, които могат да имат достъп до личните данни

„Аксес Файнанс“ ООД няма да разкрива лични данни на трети лица, извън разкриването им на Съвместните администратори, както и на посочените по-долу категории обработващи лични данни или Трети страни[1], с цел предлагане/предоставяне на продукти и услуги, изпълнение на сключен договор, предотвратяване на измами, прилагане на групови политики за превенция изпирането на пари и финансиране на тероризъм и/или оценка на кредитоспособност.

7.1. С оглед гореизложеното, следва да Ви информираме, че „Аксес Файнанс“ ООД е подписало договори за съвместни администратори с „Изи Асет Мениджмънт“ АД, „Финтрейд Файнанс“ АД, „Файненшъл България" ЕООД, и „Вива Кредит“ ООД, които договори имат следните основни характеристики:

- Съвместните администратори обменят помежду си лични данни относно наличието и броя на кредитите, просрочие по плащането на тези кредити, преминаването им във фаза на принудително изпълнение, пълно неизпълнение по задълженията за плащане. Обмяната на личните данни по предходното изречение става автоматично, в хода на обработката на лични данни, събрани от кредитоискателя и/или трети лица в процедурата по оценка на неговата кредитоспособност, чрез специализирания софтуер;

- Предлагане и/или предоставяне на продукти и финансови услуги на другите съвместни администратори, техни партньори, включително дружествата от MFG (например услуги по издаване на гаранционни сделки, застраховки, алтернативно финансиране и кредити);

- Съвместните администратори самостоятелно гарантират сигурността на личните данни, които обработват, и ги защитават от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване, и предприемат необходимите специални технически и организационни мерки за защита, извършват периодичен преглед и актуализация на водените регистри с лични данни и на прилаганите мерки;

- Съвместните администратори обменят помежду си чрез съхранение на определена информационна инфраструктура, лични данни, съдържащи се в справки, направени в официални публични източници на информация относно: трудовоправните отношения на клиентите; наличие на банкова сметка в съответна банка на територията на Република България; наличие на обстоятелствата по чл. 36, ал. 2 и ал. 5 ЗМИП, превенция изпиране на пари; кредитоспособност; информация, събрана в съответствие с изпълнение на законовите изисквания по Закона за потребителския кредит; друга информация, свързана с изпълнение на законови задължения на Дружеството. Тази обработка се извършва съобразно законодателните изискванията и ограничения за осъществяване на основната търговска дейност на дружествата.

7.1.1. „Аксес Файнанс“ ООД е сключил договор за съвместни администратори и с „Агенция за контрол на просрочени задължения“ ООД като основните цели на съвместното администриране между тях са:

- администриране, съхранение и обработка на лични данни във връзка с прехвърлени вземания по договори за цесия.

7.2. Извън разкриването на лични данни в рамките на съвместното администриране, Дружеството обменя в рамките на Групата от дружества в MFG, данни, събрани в хода на комплексната проверка на клиентите, извършвана за целите на изпълнение законовите изисквания за предотвратяване използването на финансовата система за изпиране на пари и финансиране на тероризма, и по-конкретно: изясняване произхода на средствата; разкриване на информация за необичайни и съмнителни сделки и докладването им пред компетентен държавен орган; провеждане на действия за установяване на потенциална свързаност и идентифициране на трети лица, които действат от името или за сметка на клиента по смисъла на чл. 65 от ЗМИП.

7.3 . Достъп до Вашите лични данни е възможно да имат и следните категории лица, които въз основа на сключени договори с Дружеството могат да се явят обработващи лични данни, действат стриктно според нашите инструкции и нямат право да използват данните за собствени цели, а именно:

- лицата, които поддържат информационните системи на Дружеството, намиращи се в Р. България, както и, при необходимост, центровете за обслужване на клиенти в Р. България;

- лицата, на които са възложени действия по изработване, печатане, комплектоване, доставка (вкл. чрез SMS-и или съобщения по електронен път) на писмена - кореспонденция, изходяща от Дружеството към неговите клиенти, включително доставчици на комуникационни платформи като услуги (CPaaS);

- лицата, на които е възложено по силата на договор с Дружеството, да му оказват съдействие във връзка с обслужването и събирането на вземанията му от клиенти;

- лицата, на които Дружествотo предлага да продаде вземанията си от клиентите;

- лицата, които по силата на сключен договор с Дружеството посредничат при предоставянето на финансови продукти, предлагани от последното.

7.4. „Аксес Файнанс“ ООД предоставя регулярно лични данни за своите кредитополучатели на Централния кредитен регистър по силата на свое законово задължение. Дружеството е задължено да предоставя лични данни за своите кредитополучатели на компетентните органи и институции по силата на приложимото законодателство и в случай че подобна информация бъде изискана на законно основание.

Дружеството може да предостави достъп до Вашите лични данни на публични органи, институции и учреждения, одитори, в случаите когато има законово задължение да предоставя данните. Лични Ви данни могат да бъдат предоставени и с цел получаването на предварителна информация, необходима за сключването на договор и/или за неговото изпълнение - за извършване на справки и получаване на информация от държавни органи, институции, учреждения и регистри /например – НАП, НОИ, ЦКР, Регистъра на банковите сметки и сейфове на БНБ и други/, за оценка на кредитоспособността Ви или за целите на получаване на друг вид предварителна информация, необходима за сключването на договор по Ваше искане.

С цел събиране на вземанията си, Дружеството има право да предаде данните Ви за обработа на трето лице - дружество, специализирано в събиране на вземания по силата на договор по възлагане за събиране на вземания.

7.5. При посещение на уебсайта на "Аксес Файнанс" ООД, Дружеството може да извършва предаване на лични данни в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и/или на трета държава или международна организация извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. В случай, че при посещение на уебсайтовете на дружеството сте изразили съгласие да бъдат активирани и ползвани „бисквитки“ на трети страни, следва да имате предвид, че Вашите данни ще бъдат обработвани, предавани, трансферирани и съхранявани съобразно техните правилата за поверителност. Въз основа на изричното Ви съгласие, Вашите данни могат да бъдат споделяни в страни без адекратно ниво на защита (например Съединените американски щати). Подробна информация относно ползваните „бисквитки“ е достъпна в Политиката за „бисквитки“ („cookies“): www.bialakarta.bg/biskvitki. Можете да направите индивидуален избор за ползване и/или ограничаване на определени „бисквитки“ от настройките на Вашия браузър.

7.6 . За клиентите, които ползват финансови услуги, предлагани от „Аксес Файнанс“ ООД, при които услуги усвояването на паричния заем се извършва чрез платежен инструмент кредитна карта, личните им данни се използват и от доставчика на платежни услуги, издател на кредитната карта [2] .

За целите на издаване, предоставяне, изпълнение на платежни трансакции и обслужване на платежен инструмент кредитна карта, администраторът - издател на кредитната карта, събира и обработва следните лични данни на кредитоискатели на „Аксес Файнанс“ ООД:

Лични данниЦелОснование

Три имена, ЕГН, дата на раждане, както и другите данни от лична карта или друг официален документ на кредитоискателя; всяко гражданство на лицето; адрес (настоящ и постоянен)

 

Идентификация и верификация по ЗМИП на кредитоискател

Сключване на Рамков договор за предоставяне на платежна карта

Предоставяне на поискана услуга

Изпълнение на задължения по сключен Рамков договор за предоставяне на платежна карта

Обработка и отговор на Искания за упражняване на права

Обработка и отговор на запитвания, оплаквания и жалби

Изпълнение на законово задължение

 

Саморъчен подпис/ отпечатък от пръст - за неграмотни и инвалиди, които са възпрепятствани да положат саморъчен подпис

 

Подписване на Рамков договор за предоставяне на платежна карта и приложения към него

 

Сключване и изпълнение на договор

 

Копие от лична карта

 

Идентификация по ЗМИП

 

Изпълнение на законово задължение

 

Информация, свързана с кредитната карта, посредством, която се усвоява отпуснатия от „Аксес Файнанс“ ООД паричен заем и извършените с кредитната карта операции

 

Детайли за платежния инструмент, който е използван - номер на карта (PAN), дата на издаване и на валидност, IBAN, валута, лимит

Данни за извършваните трансакции – стойност на трансакцията, време и място на трансакцията

Детайли за карти с изтекъл срок на валидност

История на статуса на картата, дата на активация, свързани карти или дубликати

Изпълнение на задълженията по сключен Рамков договор за предоставяне на платежна карта

 

Освен за целите, описани по-горе, издателят на кредитната карта използва Вашата лична информация, включително информацията, генерирана посредством използването на платежните услуги, за целите на:

7.6.1. Предоставяне на платежни услуги

- Иницииране на плащания, извършване на трансакции, теглене на пари в брой чрез АТМ устройство, POS терминал, начисляване на разходи по кредитната карта;

- Предоставяне на личните Ви данни на трети финансови институции и търговски дружества във връзка с извършваните от Вас трансакции с издадения платежен инструмент, включително на територията на Европейския съюз или трети държави;

- Установяване и предотвратяване на измами, злоупотреби, нарушаване на сигурността и други вредоносни действия посредством блокиране на предоставената кредитна карта или посредством прилагане на други мерки за предотвратяване на измами;

- Провеждане на проучвания за сигурността и оценка на риска;

- Провеждане на проверки в определени бази данни и други информационни масиви;

- Изпълнение на законовите задължения (например съгласно ЗМИП и ЗПУПС);

- Упражняване на правата и законните ни интереси, произтичащи от сключения Рамков договор за предоставяне на платежна карта.

Издателят на кредитната карта обработва информация на основание легитимния му интерес за подобряване на услугата, предоставяна на потребителя, и когато е необходимо за надлежното изпълнение на сключения от Вас Рамков договор за предоставяне на платежна карта, както и за нуждите на спазване на приложимото законодателство.

7.6.2. Предоставяне, Подобряване и Разработване на продукта

- Приемане, обработване и администриране на онлайн и офлайн поръчки за платежния инструмент;

- Обработване на покупки, извършени с предоставения платежен инструмент;

- За организацията на доставка на платежния инструмент;

- За извършването на профилиране на базата на Вашето ползване на платежния инструмент.

Издателят на кредитната карта обработва тази информация на основание легитимен интерес за повишаване на сигурността на платежния инструмент, както и, където е необходимо, за надлежното изпълнение на сключения с Вас Рамков договор за предоставяне на платежна карта и за изпълнение на законови задължения.

7.6.3 Създаване и Поддържане на сигурна среда

- Установяване и предотвратяване на измами, увреждане, пробив на сигурността и други вредоносни действия;  
- Провеждане на проверки за сигурността и оценка на риска;  
- Установяване на самоличността и истинността на предоставената от Вас информация;  
- Извършване на проверки за дата бази и друга информация, която трета страна извлича или други проверки в регистрите на компетентните органи, или доставчиците на информация, до обхвата, позволен от приложимото законодателство, и даденото от Вас съгласие, където е необходимо;  
- Наблюдение на Вашите трансакции;  
- Разрешаване на спорове между кредитополучателите на „Аксес Файнанс“ ООД и други ползватели във връзка с използването на платежния инструмент и за реализиране на споразуменията ни с трети лица;  
- Упражняване на законни права и интереси на издателя на карта.

Тази информация се обработва на основание легитимен интерес за защита на Продукта, за наблюдение за надлежното предоставяне на услугата, съгласно сключения с нас Рамков договор за предоставяне на платежна карта и за съблюдаване на приложимото законодателство.

Упражняването на правата по настоящата точка се осъществява по реда на Раздел III „Вашите права“ от настоящата Политика.

8. Как защитаваме Вашите лични данни?

За осигуряване на адекватна защита на данните на Дружеството и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни.

Дружеството е установило структури по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, и е определило и Длъжностно лице за защита на данните, които подпомагат процесите по опазване и обезпечаване сигурността на Вашите данни.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

9. Обект ли са моите лични данни на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране?

9.1. Да, Дружеството може да обработва изцяло автоматично Вашите лични данни, включително да Ви профилира, като оценява Вашето поведение относно различни Ваши лични аспекти - за целите на предотвратяване на измами, предлагане на нови продукти и за маркетингови цели, а именно – за да получавате възможно най-подходящи реклами и маркетингови съобщения предвид Вашите личностни характеристики и проявени в миналото интереси. В никой от тези случаи профилирането няма да има съществен ефект върху вас. За тази цел, е възможно да се извършва предаване на лични данни в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и/или на трета държава или международна организация извън Европейския съюз, например САЩ.

9.2. Извън горното, моля да имате предвид, че ще бъдете обект на изцяло автоматизирана обработка, включително профилиране, с цел преценка и анализ на Вашата кредитоспособност, включително какъв размер на кредит би бил подходящ за Вас, както и оптимизиране механизмите за това. В този случай имаме задължението да Ви обясним логиката на изцяло автоматичната обработка/профилиране в няколко прости стъпки: Личните данни се изследват като съвкупност и поотделно, за статистически значима връзка със събития, определени като високо рискови състояния на клиента – неплащане на задължения, измама. Подбират се критерии, с които се извършва захранване на алгоритми за машинно обучение, като резултатът е обобщен математически модел, който оценява вероятностно възможността да се реализира някой от тези рискове за определен клиент. Основанието за подобна обработка ще бъде сключване на договор за паричен заем.Предвид броя на исканията за кредит и размера на дейността на дружеството задължителната по чл. 16 от Закона за потребителското кредитиране оценка на кредитоспособността на практика не би могла да се случи по различен начин без това да доведе до прекомерно забавяне.

В този случай, ако съобщеното решение не Ви удовлетворява, имате право да поискате преразглеждането на решението от кредитен експерт в Дружеството със съответните компетенции.

III. Вашите права

Като субект на данни, чиито данни се обработват от „Аксес Файнанс“ ООД, Вие имате права, чието съдържание е изчерпателно описано по-долу.

Следва да имате предвид, че предоставянето на личните данни е доброволно – то е необходимо за сключването на договор с Дружеството. В случай че данните не бъдат предоставени, Дружествоото няма да бъде в състояние да предостави продукт или услуга.

„Аксес Файнанс“ ООД удовлетворява Ваши искания без забавяне, в рамките на до 30 календарни дни от отправянето им. С решението си ние даваме или отказваме достъп и/или исканата от заявителя информация, но винаги мотивираме отговора си. За целта на уеб-сайта на Дружеството, на ясно видимо място е поставена връзка към настоящата Политика.

За да бъде разгледано искането Ви за упражняване на Вашите права, е необходимо да попълните този формуляр и да ни го представите по удобен за Вас начин:

- лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено изрично пълномощно на адреса на Дружестовото в гр. София, рaйон Триадица, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ № 1, бл. 9, ет. 2. В нотариално завереното пълномощно, с което се подава искане за упражняване на права, следва да е записано изрично правомощие „ Да ме представлява пред „Аксес Файнанс“ ООД, ЕИК 202806978 с правото от мое име да подаде искане за упражняване на правата за защита на лични данни.“  
- оформено като електронен документ, подписан с Вашия електронен подпис на help@bialakarta.bg;  
- с писмо или куриерска услуга на адреса на Дружеството: гр. София, п.к. 1408, район „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ №1, бл.9, ет.2;  
- чрез обаждане на телефон 0700 20 140 – в този случай формулярът за упражняване на правата Ви следва да бъде изпратен на вниманието на „Аксес Файнанс“ ООД по един от начините, посочени по-горе.

В срок от един месец от получаването на искането „Аксес Файнанс“ ООД ще Ви уведоми за действията, предприети във връзка с искането Ви.

Упражняването на правата е безплатно и обхваща всички структурирани и неструктурирани данни, както и всички бази данни, поддържани от Дружеството.

Изключения от срока за удовлетворяването на правата и безплатния принцип се допускат при искания от един и същ клиент на данни с честота, по-голяма от 3 пъти годишно и изискваща мобилизация на значителен административен ресурс от страна на Дружеството. В този случай може да наложим разумна такса с оглед извършените административни разходи.

Когато субектът на данни подава искане с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако субектът на данни не е поискал друго.

Когато субектът на данни подава искане с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако субектът на данни не е поискал друго.

Когато Дружеството има основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане за упражняване на правата му по тази точка, пряко отговорното лице следва незабавно да се консултира с длъжностното лице по защита на данните с цел извършване идентификацията на клиента.

Следва да имате, също така предвид, че оттеглянето на дадените съгласия не засяга законосъобразността на обработването на личните Ви данни преди оттеглянето. Въпреки оттеглено съгласие, личните Ви данни могат да бъдат обработвани от Дружеството, ако е налице друго от посочените в т. 4 основания за обработване на данните.

Вие имате следните права:

a. Право на информация

Като субект на лични данни Вие имате право да получите информация за важни характеристики на обработката на своите лични данни, включително, но не само за нейната цел, срок и основание, за получателите и категориите получатели на лични данни и други.

Освен информацията посочена по-горе, следва да имате предвид, че сте обект на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране. Това означава, че данните, които предоставяте се използват с цел създаването на подходящ „профил“ за Вас и имат за цел да предотвратяват измами, да разнообразят предлаганите от Дружеството продукти, както и да подберат подходяща за Вас реклама, маркетингови и промоционални материали.

Съгласно приложимото законодателство в областта на личните данни, имате правата по-долу, като ние се задължаваме да отговорим на всяко Ваше искане в 1-месечен срок от получаване на искането и без дължима такса. При наличие на каквито и да било затруднения за своевременно изпълнение на такива искания, срокът за изпълнение може да бъде удължен с още 2 месеца, за което ще бъдете уведомен до 1 месец от получаване на искането.

b. Право на достъп

Можете да поискате информация какви Ваши лични данни обработваме, както и дали обработваме такива. Можете да поискате достъп до тези данни.

Ние ще Ви предоставим извлечение за личните данни, които са в процес на обработване. За допълнителни извлечения може да наложим разумна такса въз основа на административните разходи. Когато подавате искане с електронни средства, по възможност ще предоставяме информацията в широко използвана електронна форма, освен ако не сте поискали друго.

c. Право на корекции

Ако обработваме непълни или неверни Ваши лични данни, можете да поискате тяхното коригиране или тяхното допълване по всяко време.

d. Право за изтриване

Можете да поискате изтриването на личните Ви данни в следните случаи:

- личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;  
- оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;  
- считате, че личните данни са били обработвани незаконосъобразно.

Имайте предвид, че може да има други причини, които да осуетят незабавното изтриване на Вашите данни, като например законово регламентирани задължения за съхранение, висящи производства, установяване, упражняване или защита на съдебни искове и др.

e. Право на ограничаване на обработването

Имате право да поискате ограничение на обработката, ако:

- оспорвате точността на личните данни, за срок, който ни позволява да проверим точността на личните данни;  
- обработването е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;  
- ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;  
- сте възразили срещу обработката на данните в очакване на проверка дали законните основания на „Аксес Файнанс“ ООД за обработка на данните имат преимущество пред Вашите интереси.

При поискано ограничаване на обработването ние ще Ви информираме преди отмяната на ограничаването на обработването.

f. Право на преносимост на данни

Можете да поискате от нас да Ви предоставим личните данни, които обработваме за Вас във формат, който лесно може да се разчете от компютър и да се пренесе към друга финансова институция, например. Това се прилага само, когато:

- обработването на конкретните данни се основава на Ваше съгласие или във връзка със сключване и изпълнение на договор за паричен заем; и  
- обработването се извършва по автоматизиран начин.

g. Право на възражение

Вие имате право, по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на Ваши лични данни, което се основава на законен интерес – основанията са посочени в таблицата по-горе, включително профилиране, основаващо се на това основание.

Когато сте дали съгласието си за обработване на данни за целите на директен маркетинг, Вие имате право по всяко време да направите възражение срещу обработване на лични данни, без да посочвате основания.

h. Право да подадете жалба

Ако смятате, че сме нарушили приложимо законодателство по защита на личните данни при обработката на Вашите данни и в резултат сме засегнали Вашите права, молим да се свържете с нас. Разбира се, имате също така право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни , която е надзорен орган в областта на защитата на лични данни на адрес:  гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел. 02/91-53-518, e-mail: kzld@cpdp.bg.

Настоящата Политика за защита на личните данни е актуализирана към 10.11.2021 г.

[1] „Трета страна“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни (чл. 4, т. 10 GDPR).

[2] „Доставчик на платежни услуги, издател на кредитната карта“ е един от администраторите: „Айкарт“ АД, ЕИК 175325806, седалище и адрес на управление: гр. Варна 9009, р-н „Младост“, Бизнес Парк Варна № Б1, email: dpo@icard.com или „Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД, ЕИК 204112059, седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Люлин 7“, бул. „Джавахарлал Неру” № 28, ет. 2, офис 40-46, e-mail: dpo@easyps.bg. За да се запознаете с информация за това кое от посочените дружества е издател на Вашата карта, моля погледнете на гърба на Вашата кредитна карта.