Кандидатствай Вход

Да помогнем на приятел

Всичко, което трябва да знаеш за Бяла Карта

Закъснения на плащанията по Бяла Карта?

Да, ако допуснеш забава в плащането си сме длъжни по закон да подадем информация към ЦКР при БНБ за актуалното състояние по кредита ти.

Дейността на Централния кредитен регистър и задълженията на финансовите  институции да подават ежемесечно информация за текущото състояние по всички активни кредити на техни клиенти към последната дата на отчетния месец е регулирана чрез Наредба №22 от 2009 г. за Централния кредитен регистър.

След като веднъж попаднеш в архивите на ЦКР като нелоялен длъжник, информацията за просрочените ти задължения ще се пази там в продължение на 5 години (60 месеца). Сам разбираш, че за доброто ти кредитно минало е добре да не попадаш в регистъра на нелоялните платци.

Как работи Централният кредитен регистър? ЦКР е организирана и поддържана от БНБ информационна система за кредитната задлъжнялост на клиентите към банките и финансовите институции, както и към платежните институции и дружествата за електронни пари, отпускащи кредити по реда на чл. 21 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), които извършват дейност на територията на Република България.

В ЦКР се съхранява информация за:

  • текущото състояние на кредитите в обобщен вид;
  • просрочия по активни и погасени кредити;
  • новоразрешени кредити - кредити, подадени след последния отчетен период, като в справката се вижда договореният размер на кредитите (т.е. отпуснатата главница по кредита/ кредитен лимит).

Когато в бъдеще кандидатстваш за какъвто и да било кредит, има голяма вероятност той да ти бъде отказан, ако си вписан в регистъра ЦКР като неизряден платец.


Беше ли тази статия полезна?
  • Да
  • Не
793 намериха тази статия като полезна