Кандидатствай Вход

Да помогнем на приятел

Всичко, което трябва да знаеш за Бяла Карта

Предсрочна изискуемост - какво е това и какво се случва след като настъпи?

Всяка финансова институция има право да обяви един кредит за предсрочно изискуем при непогасяване в срок дори на една-единствена вноска. Ние, в качеството си на Кредитодател по сключения от теб договор за кредит Бяла Карта, можем да обявим предсрочна изискуемост при 2 сценария. Единият - в случай че изпаднеш в забава за плащане на което и да е парично задължение по твоя договор за кредит  с повече от 10 (десет) дни. Вторият сценарий е ако не заплатиш поне Минималната си дължима сума в рамките на два последователни месеца. Обявяването на предсрочна изискуемост се извършва по някой от начините, предвидени за това в Договора.

Последиците от обявяването на задължението ти за предсрочно изискуемо са, че  дължиш веднага цялата главница, всички начислени наказателни лихви за просрочие, съдебни такси и разноски. 
До изискване да заплатиш цялото си задължение предсрочно се стига след като сме изчерпали всички други предвидени в Договора за Бяла Карта начини да потърсим правата си като кредитор. Т.е. - дошъл е падеж, но ти не си погасил задължението си, нито МДС. Започваме начисляване на разходи за събиране, минава втори падеж и ти отново не си погасил дължимото. Едва тогава - от третия месец настъпва ситуация, в която трябва да изискаме да заплатиш цялото си задължение предсрочно, заедно с натрупаните за периода лихви и неустойки.

След настъпване на предсрочна изискуемост, договорната лихва по сключения от теб договор за кредит Бяла Карта спира да се начислява и ти дължиш законна лихва за забава за всеки ден, в който продължаваш да бавиш плащането. След настъпване на предсрочна изискуемост, ти дължиш еднократно заплащането на такса в размер на 120.00 (сто и двадесет) лева. Тя се начислява 1 (един) месец след настъпване на предсрочната изискуемост или по-точно, когато си пропуснал 3 поредни плащания на дължимо общо задължение. Тази такса е свързана с допълнителните усилия, които трябва да предприемем във връзка със събирането на вземането си и е еднократна.


Беше ли тази статия полезна?
  • Да
  • Не
793 намериха тази статия като полезна