Кандидатствай Вход

Да помогнем на приятел

Всичко, което трябва да знаеш за Бяла Карта

Какво е мораторна лихва?

Мораторна (законна) лихва е обезщетение за забавено плащане. Това обезщетение е в размер на законната лихва върху главницата, която дължиш от момента на забавата на плащането ти до окончателното плащане.

Юридически мораторната лихва се регламентира в Закона за задълженията и договорите. Има 2 изисквания, за да започне да се начислява мораторна лихва, на които дългът и длъжникът трябва да отговарят:

1) длъжникът трябва да е в забава и

2) дългът трябва да е за парично задължение.

След като длъжникът изпадне в забава, той дължи мораторно обезщетение, защото кредиторът неправомерно е лишен от възможността да ползва паричните си средства.

Законната лихва се начислява от първия ден на забавата до пълното възстановяване на паричното задължение. Правото на кредитора на законна мораторна лихва възниква и без тя да е специално уговорена. Необходимо е само да има парично задължение и длъжникът да е изпаднал в забава.

Законната лихва за забава се формулира като сбор от 2 компонента. Първият компонент на мораторната лихва е основният лихвен процент, обявен от БНБ, в сила от 1 януари, съответно от 1 юли на текущата година.  Лихвените проценти, в сила от 1 януари на текущата година, са приложими за първото полугодие на съответната година. Лихвените проценти, в сила от 1 юли са приложими за второто полугодие. Вторият компонент на мораторната лихва е 10 процента добавка. Нейният размер е определен в Постановление на Министерския съвет №100/29.05.2012 г. 

Законната лихва за забава се изчислява на дневна база, като дневният й размер за просрочени задължения е равен на 1/360 част от годишния размер, определен в предходното изречение.


Беше ли тази статия полезна?
  • Да
  • Не
793 намериха тази статия като полезна