Кандидатствай Вход
Дядо Коледа подрани с играта на Бяла Карта

Дядо Коледа подрани с играта на Бяла Карта

Валидна до: 14.12.2017
914

Право на участие в Играта може да придобие всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, което отговаря на условията за участие, предвидени в настоящите Правила. Всеки участник трябва да посети Facebook-страницата на Организатора, намираща се на адрес - https://www.facebook.com/bialakarta, да отговори правилно на въпроса „Колко са еднаквите герои ?“, да попълни регистрационната форма в специално разработеното за целта приложение на страницата, попълвайки своето име, фамилия, актуални телефон и имейл адрес в периода на продължителност на Играта. Участниците в Играта, които отговарят на Правилата и условията за участие описани в настоящите Правила на участие в Играта ще участват в томбола, която Дружеството ще проведе на 15.12.2017 г., на която ще бъдат изтеглени 10 /десет/ печеливши участника.

Спечели една от десет подаръчни кошници от играта на Бяла Карта "Дядо Коледа подрани, подаръци от Бяла Карта спечели"

Правила за участие в Играта „Дядо Коледа подрани, подаръци от Бяла Карта спечели“

Провеждана от „Аксес Файнанс“ ООД

За периода от 15.11.2017 г. до 14.12.2017 г.

I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.Организатор на Играта е „Аксес Файнанс“ ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202806978 /Дружеството/ и със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, район „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ № 1, бл. 9, ет. 2.

2. Решението на „Аксес Файнанс“ ООД за провеждане на Играта, съгласно настоящите правила, е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

3.Продължителността на Играта „Дядо Коледа подрани, подаръци от Бяла Карта спечели“ обхваща периода от 15.11.2017 г. до 14.12.2017 г., освен ако не са налице промени, съгласно т.38 или т. 39. Това е последният ден, в който потребителите могат да се възползват от Играта и е обвързващ за Дружеството.

4.Играта ще бъде проведена съгласно определените в настоящите Правила условия.

III. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

5.Играта „Дядо Коледа подрани, подаръци от Бяла Карта спечели“ се реализира и провежда чрез социалната електронна платформа Facebook на Facebook-страницата на Организатора, намираща се на адрес - https://www.facebook.com/bialakarta. Играта се провежда на територията на Република България.

IV. НАГРАДИ

6.Наградите, осигурени от Организатора на Играта, са 10 /десет/ броя подаръчни кошници. Организаторът не е производител на разпределяните с настоящата игра награди.

V. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

7. Право на участие в Играта може да придобие всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, което отговаря на условията за участие, предвидени в настоящите Правила и наричано за краткост „Участник“.

8. Всеки Участник се задължава да спазва описаните тук условия.

9. Всеки Участник трябва да има регистриран личен профил в социалната платформа Facebook.

10.Всяко лице, което желае да участва в Играта, може да го направи само след като попълни регистрационната форма от своя регистриран личен Facebook-профил и приеме Правилата на участие в Играта.

11. Всеки участник, който се включи в Играта, се смята, че приема Правилата за участие, съгласен е с тях и дава съгласието си при неспазването им да бъде изключен от участие, респ. наградата му да бъде анулирана.

12. Всеки участник в Играта следва да има местожителство на територията на Република България.

13. В Играта има право да участва всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, което е кандидатствало по финансовия продукт „Бяла Карта“, лице, което е кандидатствало и в последствие е било одобрено за сключване на Договор за кредит „Бяла Карта“, лице, което в момента има активен сключен договор за кредит „Бяла Карта“ и всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, което не е кандидатствало по финансовия продукт „Бяла Карта“.

14. В Играта нямат право да участват служители на „Аксес Файнанс“ ООД.

VI. ПРОЦЕДУРА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА - МЕХАНИЗЪМ

15. Всеки участник трябва да посети Facebook-страницата на Организатора, намираща се на адрес - https://www.facebook.com/bialakarta, да отговори правилно на въпроса „Колко са еднаквите герои ?“, да попълни регистрационната форма в специално разработеното за целта приложение на страницата, попълвайки своето име, фамилия, актуални телефон и имейл адрес в периода на продължителност на Играта.

16. Участниците в Играта, които отговарят на Правилата и условията за участие описани в настоящите Правила на участие в Играта ще участват в томбола, която Дружеството ще проведе на 15.12.2017 г., на която ще бъдат изтеглени 10 /десет/ печеливши участника.

17.Печелившите от томболата ще бъде изтеглени на произволен принцип и така ще се определят имената им в присъствието на комисия от трима члена, единият от които юрист, която ще удостовери законосъобразността на тегленето.

18. В срок до 18.12.2017 г.имената на печелившите ще бъдат обявени на Facebook-страницата на Организатора в разработеното приложение на Играта. С цел да се съхранят личните данни на печелившите, на посочената Интернет – страница ще бъдат публикувани единствено първото име и фамилията на печелившите.

19.Участието в Играта и връчването на Наградата на Играта не са обвързани с покупка на стоки или услуги.

20. Приемането на описаните Правила за участие в Играта е задължително условие в Играта, с което Участникът заявява, че доброволно предоставя личните си данни си и се задължава да спазва условията и правилата на Играта.

21. Печелившите участници в Играта ще бъдат потърсени от представител на Организатора, за да бъдат уведомени за спечелената награда. Печелившите  участници ще бъде уведомени публично чрез публикуване имената на участниците в приложението на Играта на Facebook-страницата на Организатора, както и лично чрез обаждане на предоставения при попълване на регистрационната форма за участие на Играта телефонен номер и чрез електронно съобщение на посочения от тях имейл адрес.

22.Всеки печеливш Участник може да получи наградата си в офиса на Организатора, находящ се в гр. София, район „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ № 1, бл. 9, ет. 2 от 09:00 ч. – 17:30 ч. като срокът за получаване на Наградата е до 18.01.2018 г. В случай, че печелившите участници желаят, могат да получат своята награда на посочен от тях адрес чрез куриер като разходите, свързани с получаването на наградата, се поемат от Организатора. В този случай, печелившите участници следва да посочат адрес за доставка още при получаване на телефонното обаждане от служители на Организатора за спечелената награда. В случай че не посочат адрес, печелившите участници следва да вземат наградата си от посочения адрес на офиса на Организатора.

23. Легитимацията при получаване на наградата се извършва чрез представяне на лична карта, както и посочване на e-mail адреса и телефон, използвани в регистрационния формуляр при участие в Играта.

24.При получаване на наградата, печелившият Участник се задължава да подпише като условие за връчването съставения за целта двустранен протокол.

25. В случай, че печеливш Участник не се яви да получи наградата си в офиса на Организатора, в указания срок по т.22 или не посочи адрес за доставка още при получаване на телефонното обаждане от служители на Организатора за спечелената награда, където да я получи чрез куриер, правата на същия да получи Наградата се отменят. В този случай, Организаторът си запазва правото да връчи Наградата на изтеглен резервен печеливш или да я запази за себе си.

26. Организаторът не носи отговорност за истинността на данните, предоставени от печелившите Участници. В случай че печеливш Участник е предоставил невалиден телефон за връзка, непълен или неточен адрес или грешни имена или съществува несъответствие между посочените от Участника имена и телефон спрямо попълнените от него данни в регистрационната форма на приложението на Играта, Наградата не се връчва.

27. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.

28. Организаторът не носи отговорност за грешни или подвеждащи имена на Facebook потребители; дублиране на Facebook-профили от недоброжелатели; невярно попълнена информация в регистрационната форма, неуспешно електронно предаване на данни; повреда на системата на сайта или Facebook платформата; други форсмажорни обстоятелства.

29. Организирането, представянето, провеждането и регламента на Играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc. Facebook Inc. не провежда Играта, не я контролира и не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от конкурса.

30. Връчването на Награда от Играта може да бъде публично събитие. С участието си в Играта, участниците дават съгласието си, в случай че спечелят награда, техните имена и снимка да станат публични и използвани в аудио, фото или видео материал от Организатора на Играта без заплащане на хонорар.

VI. ПУБЛИЧНОСТ НА ИГРАТА

31.Настоящите Правила ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на Играта на Facebook–страницата на Организатора на адрес: https://www.facebook.com/bialakarta, както и на Интернет – страницата на Дружеството на адрес www.bialakarta.bg, където всеки заинтересован може да се запознае с тях.

32. Печелившите участници от Томболата могат да бъдат помолени да участват в промоционални събития и публикации в медиите.

VII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

33. Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставените от него данни във връзка с участието си в Играта. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Играта при нарушаване, на което и да било условие по нея или което направи опит чрез измама да получи награда.

34. Участници, които публикуват нецензурни текстове или накърняват репутацията на марката и общоприетите етични норми се дисквалифицират.

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

35. Играта се провежда при спазване изискванията на приложимите нормативни изисквания, в това число на Закона за защита на личните данни. Обявяването на победителите (спечелили награди) се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на потребителското име, с което са регистрирани във Facebook. С попълването на регистрационната форма за участие в специално изработеното за целта на настоящата промоция приложение налично на Facebook-страницата на Организатора на адрес: https://www.facebook.com/bialakarta, участникът се съгласява неговите лични данни да бъдат обработвани от Организатора в качеството му на администратор на лични данни за целите на Играта, както и с цел търговска информация, маркетинг и реклама и други, подробно описани в приложението. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на Играта. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в Играта и да я използва, съгласно настоящите Правила и действащото законодателство. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на участниците, извън публично известните от Facebook, станали му известни при участието им в Играта.

36. С участието си в настоящата игра участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни (ел.поща, име и фамилия, телефон) доброволно, като необходимо условие за участие в играта и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея и предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на играта и в частност за целите на маркетинга, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена и град на местоживеене биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни и видео материали от Организатора, както и да получават предложения за предлаганите от Организатора продукти.

37. Данните на всички участници ще бъдат съхранявани от Дружеството в база данни.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

38.Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел VI Публичност на Играта, в случай, че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по–нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

39. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящите Правила, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VI Публичност на Играта.

40. Всеки участник в Играта може да позвъни на номер 0700 20 140 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване), където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с Играта.

41. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Играта се решава по взаимна уговорка или при невъзможност за постигане на такава, пред родово компетентния съд в гр. София.

42. С участието си в Играта, участниците се съгласяват да спазват изцяло настоящите Правила. С приемането на условията и правилата, всеки Участник се съгласява посочените от него данни (e-mail, адрес и име) да бъдат използвани само и единствено от Организатора на Играта за анкетиране, маркетингови проучвания, изпращане на електронен бюлетин и новини, както и други рекламни материали по време и след приключване на кампанията.

Настоящите Правила са приети и одобрени от Управителя на Дружеството.