Кандидатствай Вход
Участвай в играта "Обратно на училище с Бяла Карта"

Участвай в играта "Обратно на училище с Бяла Карта"

Валидна до: 11.09.2022
1286

Новата учебна година наближава и по този повод раздаваме промокодове за store.bg, за да купиш всичко необходимо с отстъпка. Включи се в играта на Бяла Карта и можеш да спечелиш 1 от 50 промокода на стойност 10 лева от store.bg. ⭐⭐⭐ Всичко, което трябва да направиш е да отговориш правилно в коментар под специалния пост на Facebook страницата на Бяла Карта посочи в номерата на двата абсолютно еднакви молива от изображението.

Период на промоцията: 01.09.2022 до 11.09.2022. Томболата ще се проведе на 12.09.2022, а печелившите ще обявим в поста за промоцията във Facebook.  

Посети Facebook-страницата на Бяла Карта до 11.09.2022, която се намира на този адрес: www.facebook.com/bialakarta, включи се с коментар под специално създаденият за целите на Играта пост с верен отговор на въпроса „Кои са номерата на двата абсолютно еднакви молива?“ и автоматично се включваш в томболата за спечелване на промокод на стойност 10 лева за Store.bg. В коментара си, участникът е достатъчно само да посочи цифрите, с които са обозначени еднаквите моливи.

Правила за участие в Играта

"Отново на училище с Бяла Карта", провеждана от „Аксес Файнанс“ ООД

За периода от 00:00 ч. на 01.09.2022 г. до 23:59 ч. на 11.09.2022 г.

 

Настоящите Правила уреждат провеждането и участието на физически лица в Играта "Отново на училище с Бяла Карта" /“Играта“/. 

I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1. Организатор на Играта е „Аксес Файнанс“ ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202806978 и със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, район „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ № 1, бл. 9, ет. 2 /“Организатор“; „Дружество“/.

2. Решението на „Аксес Файнанс“ ООД за провеждане на Играта, съгласно настоящите правила, е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА И ПРАВИЛА 

3. Продължителността на Играта обхваща периода от 00:00 ч. на 01.09.2022 г. до 23:59 ч. на 11.09.2022 г., освен ако не са налице промени, съгласно т.30 или т. 31, по-долу.

4. Играта ще бъде проведена съгласно условията на настоящите Правила за участие в Играта, които навсякъде за краткост ще бъдат наричани „Правила“.

III. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

5. Играта се реализира и провежда на територията на Република България чрез социалната електронна платформа Facebook на Facebook-страницата на Организатора, намираща се на адрес - https://www.facebook.com/bialakarta.

IV. НАГРАДИ

6. Наградите, осигурени от Организатора са общо 50 на брой индивидуални еднокрaтни промокода за отстъпка в размер на 10 лева за електронния магазин store.bg.

6.1. Печелившите участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип на 12.09.2022.

6.2. Всеки печеливш участник ще получи своя промокод в лично съобщение в Messenger в срок до 1 работен ден от изтеглянето му в томболата.

6.3. Промокодовете по т. 6 могат да се използват за всички предлагани стоки (на редовна цена или в промоция) в магазин store.bg, със срок на валидност до 30.11.2022г. Стойността на промокода се приспада от поръчката веднага след въвеждането на промокода, преди завършването й, в съответното поле на страницата на магазин store.bg.

В случай, че не бъде използван в посочения срок, сумата заплатена за него не подлежи на възстановяване. Ако стойността на промокода е по-малка от цената на избрания продукт, то разликата се доплаща от печелившия по начин, избран от клиента (по банков път, с платежна карта, с наложен платеж). Ако стойността на поръчката е на стойност по-ниска от стойността на промокода, разликата между двете суми не се връща и не може да се използва за друга поръчка.

6.4. Дружеството не носи отговорност и към него не могат да бъдат насочвани претенции по повод употребата на спечелената награда или претенции по повод на вреди, причинени от избраната от печелившия стока/услуга.

6.5. Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност.

6.6. Всеки участник, отговарящ на настоящите условия, може да получи само една от посочените награди.

V. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

7. Право на участие в Играта има всяко пълнолетно дееспособно физическо лице с постоянен/настоящ адрес или адрес на пребиваване на територията на Република България, което отговаря на следните условия за участие, и което за целите на настоящите Правила ще бъде наричано за краткост „Участник“, а в множествено число „Участници“:

7.1. да има регистриран личен профил в социалната платформа Facebook.

7.2. да посети Facebook-страницата на Организатора, намираща се на адрес - www.facebook.com/bialakarta, да коментира под специално създадената за целите на Играта публикация като посочи номерата на двата абсолютно еднакви молива от изображението.

7.3. да е приел Правилата за участие в Играта и да ги спазва.

8. В Играта нямат право да участват служители на „Аксес Файнанс“ ООД.

9. Всеки Участник, който отговаря на условията, които му дават право да се включи в Играта и се включи в Играта по начина и механизма, описан в Правилата, декларира, че се е запознал с Правилата за участие в Играта, съгласен е с тях и ги приема и дава съгласието си при неспазването им да бъде изключен от участие, респективно наградата да не му бъде връчена.

10. При изпълнение на условията по т.7 по-горе не се изисква изрично волеизявление от страна на Участника, за да придобие същият право на участие. От друга стана, всеки Участник има право да се откаже от  участие в Играта чрез изрично волеизявление, представено на телефон 0700 20 140 или на имейл адрес: help@bialakarta.bg.  

11. Участието в тегленето с награди не е обвързано с кандидатстване за кредитен продукт, извършване на покупка и/или усвояването на част или целия кредитен лимит.

VI. ПРОЦЕДУРА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА - МЕХАНИЗЪМ

12. Всеки Участник трябва да посети Facebook-страницата на Организатора, намираща се на адрес - www.facebook.com/bialakarta, да коментира под специално създадената за целите на Играта публикация като посочи номерата на двата абсолютно еднакви молива от изображението. Не се изискват каквито и да било допълнителни данни от участника, за да бъде включен в томболата за награди.

На 12.09.2022г., жури от трима членове, единият от които юрист, ще изтегли на случаен принцип измежду всички коментирали публикацията и дали верен отговор Участници, 50 печеливши Участници. Всеки печеливш Участник има право да получи по една награда. В рамките на 1 работен ден от изтеглянето на печелившите участници, те ще бъдат уведомени и ще получат наградите си, промо кодовете, чрез лично съобщение в Messenger. В деня на тегленето, публикацията ще бъде допълвана с инициалите на изтеглените печеливши Участници - с цел защита на личните данни на печелившите Участници.

13. Участието в Играта и спечелването на награда не са обвързани с покупка на стоки или услуги от Организатора или трето лице. С цел яснота, Участник в Играта може да бъде: лице, което е кандидатствало по финансовия продукт „Бяла Карта“; лице, което е кандидатствало и в последствие е било одобрено за сключване на Договор за кредит „Бяла Карта“; лице, което в момента има активен сключен договор за кредит „Бяла Карта“, както и всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, което не е кандидатствало по финансовия продукт „Бяла Карта“ и няма сключен договор за кредит „Бяла Карта“, респ. не е клиент или не е било клиент на Организатора.

14. При получаване на личното съобщение, съдържащо промо код по т. 13.1 по-горе, наградите се считат за връчени на печелившите Участници.

15. Организаторът не носи отговорност за истиността на данните, предоставени от всички Участници, включително и печелившите такива.

16. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите Участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.

17. Организаторът не носи отговорност за грешни или подвеждащи имена на Facebook потребители; дублиране на Facebook-профили от недоброжелатели; неуспешно електронно предаване на данни; повреда на системата на сайта или Facebook платформата; други форсмажорни обстоятелства.

18. Организирането, представянето, провеждането и условията на Играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc. Facebook Inc. не провежда Играта, не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от Играта.

19. Печеливш Участник, има право да се откаже от наградата. В този случай, Организаторът запазва наградата.

VII. ПУБЛИЧНОСТ НА ИГРАТА

20. Настоящите Правила ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на Играта на интернет–страницата на Организатора на адрес: www.bialakarta.bg, където всеки заинтересован може да се запознае с тях.

VIII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

21. Всеки от Участниците отговаря за истинността на предоставените от него данни във връзка с участието си в Играта. Организаторът има право да лиши всяко лице, което е изпълнило изискванията за Участник, от участие в Играта при нарушаване, на което и да било условие по нея или което направи опит чрез измама да получи награда.

22. Участници, които публикуват нецензурни текстове или накърняват репутацията на Организатора, неговите търговска марка или продукт и общоприетите етични норми, се отстраняват от участие или в случай, че са били изтеглени като печеливш Участник, им се отнема правото са получат награда.

IX. ЛИЧНИ ДАННИ

23. Играта се провежда при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО и на Закона за защита на личните данни. Организаторът има качеството на администратор на лични данни.

24. С участието си в Играта и запознаване с настоящите Правила, всички участници в Играта са изрично уведомени, че е възможно да се наложи ограничен набор от личните им данни (инициал на малко име, фамилия и/или фейсбук профил) да бъдат обработвани от Организатора за целите на провеждане на Играта и за участие в томбола. Участниците са запознати с Политиката за защита на личните данни на Организатора на следния адрес: www.bialakarta.bg/gdpr, изготвена в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Организаторът предприема всички необходими технически и организационни мерки за да осигури защитата на данните на своите клиенти.

25. Всеки участник може по всяко време да възрази/оттегли съгласието си срещу обработване на личните му данни за целите на организиране и провеждане на кампанията, с писмено изявление, което прекратява последващо обработване на личните му данни за конкретната цел.

26. За целите на провеждането на тегленето с награди, определянето на печелившите участници и връчването на наградите, както и с цел търговска информация, маркетинг и реклама, Организаторът ще обработва следните лични данни на участниците:

·       имена или псевдоним, посочен във Facebook-профила им;

27. Организаторът ще обработва и съхранява информация за имена или псевдоним, посочен във Facebook-профила на печелившите участници в срок от 1 календарен месец след приключване на тегленето с награди, след което ще бъдат унищожени.

28. Организаторът може да има достъп до лични данни, предоставена на Facebook-профила на участниците, в зависимост от настройките и ограниченията за публичност на профилите си, които те сами са определили. Тези лични данни няма да бъдат обработвани от Организатора по никакъв начин.

29. Лицето, което отговаря за защита на личните данни на участниците, е длъжностното лице по защита на личните данни („ДЗЛД“), с което може да бъде осъществен контакт на електронна поща dpo@bialakarta.bg. Всеки участник може да се запознае с Политиката за защита на личните данни на Организатора на следния адрес: www.bialakarta.bg/gdpr.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

30. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съотвествие с раздел VII Публичност на Играта, в случай, че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по–нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

31. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящите Правила, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VII Публичност на Играта.

32. Всеки Участник в Играта може да позвъни на номер 0700 20 140 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване), където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с Играта.

33. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и Участниците в Играта се решава по взаимна уговорка или при невъзможност за постигане на такава, пред родово компетентния съд.

Настоящите Правила са приети и одобрени от Управителя на Дружеството.