Кандидатствай Вход
Направи първа трансакция с Бяла Карта и играй за Bluetooth слушалки

Направи първа трансакция с Бяла Карта и играй за Bluetooth слушалки

Валидна до: 30.04.2024
1654

Като нов член на семейството на Бяла Карта можеш да участваш в томбола за 1 от 5 комплекта Bluetooth слушалки.

Сигурно вече се питаш как. Лесно е!

Просто трябва да направиш поне една трансакция с твоята Бяла Карта или Бяла Карта GOLD в срок до 14 (календарни) дни, считано от датата на активацията ѝ, която ти дава право да участваш в теглене на награди в Играта – виж общите условия в таб „Условия“.

Направи поне една трансакция по един от следните начини:

Теглене от банкомат

Изтегли пари от банкомат

Плащане на POS

Плати на ПОС терминал

Плащане онлайн

Плати онлайн с Бяла Карта

Тази промоция е валидна само за клиенти, сключили договор за кредит „Бяла Карта“ или „Бяла Карта Gold” и картата им е активирана в периода на Кампанията.

Период на кампанията:  01.03.2024 г. до 30.04.2024 г.

Печеливши 08.04.2024:

П.Г. с телефонен номер *******705 печели Bluetooth слушалки Xiaomi.

Б.П. с телефонен номер *******880 печели Bluetooth слушалки Xiaomi.

М.Н. с телефонен номер *******976 печели Bluetooth слушалки Xiaomi.

М.С. с телефонен номер *******525 печели Bluetooth слушалки Xiaomi.

Й.И. с телефонен номер *******429 печели Bluetooth слушалки Xiaomi.

Печеливши 14.05.2024:

С.П. с телефонен номер *******235 печели Bluetooth слушалки Xiaomi.

Н.Х. с телефонен номер *******244 печели Bluetooth слушалки Xiaomi.

П.П. с телефонен номер *******391 печели Bluetooth слушалки Xiaomi.

С.С. с телефонен номер *******866 печели Bluetooth слушалки Xiaomi.

Й.Д. с телефонен номер *******284 печели Bluetooth слушалки Xiaomi.

Използвай своята Бяла Карта или Бяла Карта Gold поне веднъж в срок до 14 (календарни) дни, считано от датата на активацията ѝ. Картата трябва да бъде активирана в периода на кампанията – от 01.03.2024 г. до 30.04.2024 г. (включително).

Можеш да плащаш на ПОС терминал, онлайн или да теглиш пари на банкомат.

Ако направиш трансакция, която отговаря на условията, ще бъдеш включен автоматично в теглене за 1 от 5 награди Bluetooth слушалки за месеца, в който е направена трансакцията.

Правила за участие в Играта "Първа трансакция“

Провеждана от „Аксес Файнанс“ АД

За периода от 00:00 ч. на 01.03.2024 г. до 23:59 ч. на 30.04.2024 г.

 

I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1. Организатор на Играта е „Аксес Файнанс“ АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 207140327 и със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, район „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ № 1, бл. 9, ет. 2 /“Организатор“; „Дружество“/.

2. Решението на „Аксес Файнанс“ АД за провеждане на Играта, съгласно настоящите правила, е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА И ПРАВИЛА

3. Продължителността на Играта обхваща периода от 00:00 ч. на 01.03.2024 г. до 23:59 ч. на 30.04.2024 г. (наричан по-долу „Период на играта“), освен ако не са налице промени, съгласно т.32 или т. 33, по-долу.

4. Играта ще бъде проведена съгласно условията на настоящите Правила за участие в Играта, които навсякъде за краткост ще бъдат наричани „Правила“.

III. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

5. Играта се реализира и провежда на територията на Република България, като трансакциите, които дават право на участниците да участват в тегленето на награди при условията на настоящите Правила, могат да бъдат извършени на територията на целия свят.

IV. НАГРАДИ

6. Наградите, осигурени от Организатора, са общо 10 (десет) броя Bluetooth слушалки Xiaomi за целия период на провеждане на играта или по 5 (пет) броя Bluetooth слушалки Xiaomi, които ще се раздават всеки календарен месец в периода от 01.03.2024 г. до 30.04.2024 г. Организаторът не е производител на разпределяните с настоящата игра награди. Предоставените в Играта награди не могат да бъдат заменяни с паричната им равностойност или да бъдат преотстъпвани на други лица, които не са печеливши от Играта.

6.1. Наградите са закупени от Организатора от търговец, предлагащ съответните стоки. Дружеството не носи отговорност и към него не могат да бъдат насочвани претенции по повод употребата на спечелените награди или претенции по повод на вреди, причинени от евентуален дефект на стоката.

6.2. Съгласно чл. 13 ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), предметни печалби от игри на случайността със стойност над 100,00 лева са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. „Аксес Файнанс“ АД внася дължимия данък върху облагаемия доход, а при поискване на физическото лице, спечелило награда, се предоставя служебна бележка за платения от „Аксес Файнанс“ АД данък по образец.

V. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

7. Право на участие в Играта придобива автоматично всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст, което отговаря кумулативно на следните условия за участие, и което за целите на настоящите Правила ще бъде наричано за краткост „Участник“ и „Кредитополучател“, а в множествено число „Участници“:

7.1. В периода на Играта е Кредитополучател по сключен Договор за кредит „Бяла Карта“ и/или Договор за кредит „Бяла Карта Gold”. В Играта могат да участват само Участници, които са сключили Договор за кредит „Бяла Карта“ или Договор за кредит „Бяла Карта Gold” по време на периода на Играта, съгл. т.3 по-горе.

7.2. В периода на Играта издадената Бяла Карта или Бяла Карта Gold по сключения от Кредитополучателя Договор за Кредит „Бяла Карта“ или по сключения Договор за Кредит за „Бяла Карта Gold“ не е блокирана, не е с изтекъл срок на валидност и с нея са позволени и могат да бъдат извършвани платежни операции за плащане или теглене на пари в брой чрез използването на реален и виртуален ПОС, ATM, както и други електронни платформи;

7.3. В периода на Играта Кредитополучателят използва своята Бяла Карта или Бяла Карта Gold (извършвайки трансакция на POS-терминал и/или онлайн и/или усвоявайки пари в брой на АТМ-устройство и/или POS-терминал);

7.4. Трансакцията по т.7.3 трябва да бъде извършена в срок до 14 (четиринадесет)  календарни дни от деня на активиране на картата. За деня на активиране на картата се счита този ден, в които Кредитополучателят е получил потвърдителен SMS и/или e-mail за активиране. Кредитополучателят участва в Играта за тегленето за месеца, през който е извършена първата трансакция, която позволява участие в Играта.

8. Повече информация за финансовия продукт „Бяла Карта“/ Бяла Карта Gold можете да намерите на Интернет – страница: www.bialakarta.bg, както и на телефон 0700 20 140 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване).

9. В Играта нямат право да участват клиенти, чието задължение по Договор за кредит „Бяла Карта“ е обявено за предсрочно изискуемо към датата за теглене на наградите, описана в т. 14 по-долу.

10. При изпълнение на условията по т.7 по-горе не се изисква изрично волеизявление от страна на Участника, за да придобие същият право на участие. От друга стана, всеки Участник има право да се откаже от участие в Играта чрез изрично волеизявление, представено на телефон 0700 20 140 или на имейл адрес: help@bialakarta.bg.

11. Всеки Участник следва да има постоянен/настоящ адрес или адрес на пребиваване на територията на Република България, който е предоставил при кандидатстването за кредит онлайн или чрез телефонно обаждане.

12. В Играта нямат право да участват служители на „Аксес Файнанс“ АД и дъщерни компании, както и служители на дружествата от групата на „Мениджмънт Файненшъл Груп“ АД, ЕИК 203753425.

13. Всеки Участник, който отговаря на условията по т.7, които му дават право да се включи в Играта, се счита, че автоматично се съгласява да бъде включен в Играта, както и че приема условията и правилата за участие в нея.

13.1. В случай че Участник не желае да участва в Играта, трябва да заяви изричното си несъгласие/отказ от участие посредством посещение/ изпращане на писмо до адреса на управление на „Аксес Файнанс“ АД, с обаждане на националния телефон на Организатора на 0700 20 140 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване) и/ или посредством изпращане на електронно писмо (e-mail) на адрес help@bialakarta.bg.

VI. ПРОЦЕДУРА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА - МЕХАНИЗЪМ

14. Участниците в Играта, които отговарят на условията по т.7, участват в теглене на награди, които Организаторът ще провежда на следните дати:

•    08.04.2024 г., на която ще бъдат изтеглени 5 (пет) печеливши участници, всеки от които ще получи награда 1 (един) брой Bluetooth слушалки Xiaomi;

•    08.05.2024 г., на която ще бъдат изтеглени 5 (пет) печеливши участници, всеки от които ще получи награда 1 (един) брой Bluetooth слушалки Xiaomi.

15. На всяка от описаните в т.14 дати ще бъдат изтеглени по 5 (пет) печеливши участници, които ще получат награда 1 (един) брой Bluetooth слушалки Xiaomi. Във всяко теглене участват всички имащи право да участват Кредитополучатели, които са извършили поне една трансакция, която позволява участие в Играта, в месеца, предхождащ тегленето. Всеки участник има право да участва в разпределението на наградата само веднъж за периода на Играта, като участва в тегленето на наградата за съответния месец, в който е извършил първата си трансакция с Бяла Карта или Бяла Карта Gold, която позволява участие в Играта. Всеки, изявил желание, може да присъства на тегленето на печелившите участници.

16. Всеки месец печелившите Участници от тегленето на наградите ще бъдат изтеглени на произволен (случаен) принцип и имената им ще бъдат определяни чрез томбола в присъствието на комисия от трима членове, единият от които юрист, който ще удостовери законосъобразността и спазването на настоящите Правила при тегленето. Всеки месец, печелившите Участници ще бъдат оповестени на Интернет-страницата на Организатора https://bialakarta.bg/igri-i-nagradi/parva-transaktsia, като с оглед защитата на личните данни на печелившите участници на посочената Интернет-страница ще бъдат оповестени само инициалите на малкото име и фамилията, както и номерът на Договора за кредит на всеки спечелил участник. При тегленето на печелившите участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип допълнително толкова резервни печеливши-клиенти, колкото награди се разпределят.

17. Печелившите Участници ще бъдат допълнително потърсени на телефонен номер,  предоставен за връзка в Договора за кредит, от представители на Организатора, за да бъдат уведомени за спечелената награда и за уточняване на адреса за доставка на наградата.  В случай че Организаторът не успее да се свърже с печеливш Участник 3 пъти на посочения по-горе телефонен номер, на печелившия участник ще бъде изпратено кратко текстово съобщение (SMS), с което последният ще бъде уведомен за спечелената награда и поканен да се свърже с Организатора за уточняване на адреса за доставка на наградата, в срок до 7 календарни дни от деня, в който е изпратено кратко текстово съобщение. В случай че и след изтичане на срока по смисъла на предходното изречение, Организаторът не успее да установи контакт с печелившия Участник или последният не се свърже с Организатора, Организаторът си запазва правото да връчи Наградата на изтеглен резервен печеливш Участник или да запази наградата за себе си, а печелившият губи правото да получи наградата си.

18. Печелившите Участници могат да получат своите награди в срок до 30 (тридесет) календарни дни след предоставянето на адрес за доставка от печелившия. Наградите ще бъдат доставени чрез куриер до посочен от печелившите Участници адрес, по реда на т. 17 по-горе. Разходите, свързани с получаването на наградата чрез куриер, са за сметка на  Организатора. В случай, че Участник откаже приемането на наградата и/или не потърси пратката си в срок от 7 календарни дни след уведомление от страна на куриер и същата се върне до Организатора, последният си запазва правото да връчи Наградата на изтеглен резервен печеливш Участник или да запази наградата за себе си, а печелившият губи правото да получи наградата си.

18.1. Легитимацията при получаване на наградата се извършва чрез представяне на лична карта.

18.2. При получаване на наградата печелившите Участници се задължават да подпишат като условие за връчването съставения за целта двустранен приемо-предавателен протокол.

19. При получаване на наградата печелившите Участници ще получат и гаранционна карта, заедно с указания за използване на получената награда, ако такива бъдат предоставени от търговеца. 

20. Организаторът не носи отговорност за истинността на данните, предоставени от всички Участници. В случай че печеливш Участник е предоставил невалиден телефон за връзка, непълен или неточен адрес или грешни имена или съществува несъответствие между посочените от Участника имена и телефон спрямо попълнените от него данни в Договора за кредит „Бяла Карта“/Договор за Кредит за „Бяла Карта Gold“, наградата не се връчва. Организаторът запазва правото си да връчи наградата на следващия по ред изтеглен участник, съгласно списъка с изтеглените в текущия месец резервни участници. 

21. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите Участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.

22. Организаторът не носи отговорност за качеството на предоставените в настоящата Игра награди, като отговорността за рекламации и реализиране на гаранционната отговорност е на съответния търговец и/или производител.

23. Печеливш Участник има право да се откаже от наградата. В този случай, Организаторът връчва наградата на следващия от резервните печеливши от изтеглените за съответния месец.

24. Връчването на награди от Играта може да бъде публично събитие. С участието си в Играта, Участниците дават изричното си съгласие, в случай че спечелят награда, техните имена и снимка да станат публични и използвани в аудио, фото или видео материал от Организатора на Играта без заплащане на хонорар.

VII. ПУБЛИЧНОСТ НА ИГРАТА

25. Настоящите Правила ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на Играта на Интернет страницата на Организатора на адрес: https://bialakarta.bg/igri-i-nagradi/parva-transaktsia, където всеки заинтересован може да се запознае с тях.

VIII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

26. Всеки от Участниците отговаря за истинността на предоставените от него данни във връзка с участието си в Играта. Организаторът има право да лиши всяко лице, което е изпълнило изискванията за Участник, от участие в Играта при нарушаване, на което и да било условие по нея или което направи опит чрез измама да получи награда.

IX. ЛИЧНИ ДАННИ

27. Играта се провежда при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО и на Закона за защита на личните данни. Организаторът има качеството на администратор на лични данни.

28. С участието си в Играта и запознаване с настоящите Правила, всички участници в Играта са изрично уведомени, че е възможно да се наложи ограничен набор от личните им данни (инициал на малко име, фамилия, части от мобилен номер и номер на Договор за кредит „Бяла Карта“ и/или „Бяла Карта Gold”) да бъдат обработвани от Организатора за целите на провеждане на Играта и за участие в томбола. Участниците са запознати с Политиката за защита на личните данни на Организатора на следния адрес: www.bialakarta.bg/gdpr,  изготвена в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Организаторът предприема всички необходими технически и организационни мерки, за да осигури защитата на данните на своите клиенти.

29. Всеки участник може по всяко време да възрази/оттегли съгласието си срещу обработване на личните му данни за целите на организиране и провеждане на кампанията, с писмено изявление, което прекратява последващо обработване на личните му данни за конкретната цел.

30. За целите на провеждането на тегленето с награди, определянето на печелившите участници и връчването на наградите, Организаторът ще обработва следните лични данни на участниците:

  • телефон за контакт, посочен от Участниците при сключване на Договора за кредит „Бяла Карта“, с цел да бъде връчена наградата им.
  • име и фамилия, посочени от печелившите, с цел да бъде връчена наградата им;
  • адрес, посочен от печелившите, на който да бъде връчена наградата им;

31. Организаторът ще предостави името, фамилията, адреса и телефонния номер, получени от печелившите участници, на куриер или пощенски оператор с цел изпращане на техните награди.

32. Организаторът ще обработва и съхранява имената, адреса за връчване на наградата и телефона за контакт на печелившите участници в срок от 1 календарен месец след приключване на тегленето с награди, след което ще бъдат унищожени.

33. Лицето, което отговаря за защита на личните данни на участниците, е длъжностното лице по защита на личните данни („ДЗЛД“), с което може да бъде осъществен контакт на електронна поща dpo@accessfinance.eu. Всеки участник може да се запознае с Политиката за защита на личните данни на Организатора на следния адрес: www.bialakarta.bg/gdpr.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

34. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел VII Публичност на Играта, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по–нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

35. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящите Правила, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VII Публичност на Играта.

36. Всеки Участник в Играта може да позвъни на номер 0700 20 140 (съобразно  индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване), където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с Играта.

37. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и Участниците в Играта се решава по взаимна уговорка или при невъзможност за постигане на такава, пред родово компетентния съд.

Настоящите са приети и одобрени от Изпълнителния директор на Дружеството.

АРХИВ - Правила за участие в Играта "Първа трансакция“ - 01.09.2022 г. - 29.02.2024 г. и печеливши