Кандидатствай Вход
Регистрирай своята Бяла Карта и играй за промокод за 25 лева

Регистрирай своята Бяла Карта и играй за промокод за 25 лева

Валидна до: 31.03.2023
784

Искаш ли да спечелиш промокод за 25 лева за store.bg с Бяла Карта?

Включи се още днес в нашата кампания - създай онлайн профил на my.bialakarta.bg и регистрирай своята Бяла Карта в него в периода от 01.02.2023 до 31.03.2023 г и може да спечелиш един от 70 промокода за отстъпка за 25 лева от store.bg.

Печеливши

ИмеE-mail
Д. М.c************@abv.bg
Е. Д.e*********@abv.bg
Р. Ш.r********************@gmail.com
В. Т.v*******@abv.bg
С. А.a*************@gmail.com
М. Н. m*************@abv.bg
Г. П.g*******@gmail.com
Д. Д.k********@abv.bg
В. С.v****************@gmail.com
М. В.d********@abv.bg
Х. Ф.h*****************@gmail.com
Й. В.I********@abv.bg
Р. С.r********************@abv.bg
С. О.K**********@gmail.com
А. Д.a****************@gmail.com
Б. Е.b*************@abv.bg
Л. П.P**********@GMAIL.COM
М. С.m*************@icloud.com
М. М.l*******@abv.bg
Д. С.D*****************@ABV.BG
Г. Н. g*****************@gmail.com
С. Х.s****************@gmail.com
С. С. p*************@gmail.com
М. Д. b*********@abv.bg
И. М. m***************@gmail.Com
Ц. Ц. C*****@ABV.BG
К. Д.k************************@gmail.com
Д. Д. a***********@abv.bg
Д. С. j**************@gmail.com
Ц. В. c***********@gmail.com
Л. П.p************@gmail.com
Г. С.g**********@gmail.com
И. В. a*****@abv.bg
Г. Г. f**********@gmail.com
П. П.p*********@gmail.com
А. П.a*********@abv.bg
М. Г. m*************@abv.bg
Г. Б.g********@abv.bg
Б. С.l*****@abv.bg
Н. И.n*********@gmail.com
К. Г.k*********@mail.bg
Я. К. y************@yahoo.co.uk
А. Х.A**********@ABV.BG
И. Н.b*******@gmail.com
М. Д. M******@ABV.BG
Д. Ю. d*****************@gmail.com
К. Д. k*************@abv.bg
Г. С.g**********@gmail.com
М. Й.m*******@gmail.com
М. Г. M*****************@gmail.com
Т. Д.t*******@gmail.com
П. К.P*********@gmail.com
С. Х.h********@gmail.com
С. Р.r*************@gmail.com
А. Й.a***************@gmail.com
М. С.s****************@gmail.com
Д. Н.d*********@gmail.com
С. А.s***************@abv.bg
Р. М.g************@gmail.com
А. А.e********@abv.bg
И. В. i***************@abv.bg
И. И.l******@abv.bg
В. Д. v************@gmail.com
П. С.b*********@abv.bg
К. П.k*************@gmail.com
С. А. e*******@gmail.com
Г. А.g**********@abv.bg
Е. И.e**********@mail.bg
Х. Ф.h*********@gmail.com
Д. М.D**********@abv.bg

Регистрирай твоята кредитна карта Бяла Карта в онлайн профила си от 01.02.2023 до 31.03.2023 г. и може да спечелиш един от седемдесет промокода за отстъпка за 25 лева от store.bg

Правила за участие в Кампанията

"Регистрирай своята Бяла Карта и играй за промокод за 25 лева", провеждана от „Аксес Файнанс“ АД

За периода от 00:00 ч. на 01.02.2022 г. до 23:59 ч. на 31.03.2022 г.

 

Настоящите Правила уреждат провеждането и участието на физически лица в Кампанията" Регистрирай своята Бяла Карта и играй за промо код за 25 лева " /“Кампанията“/. 

I. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

1.1. Организатор на Кампанията е „Аксес Файнанс“ АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 207140327 и със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, район „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ № 1, бл. 9, ет. 2 /“Организатор“; „Дружество“/.

1.2. Настоящите Правила ще бъдат публикувани и достъпни за целия период на Кампанията в интернет страницата на Организатора https://bialakarta.bg/igri-i-nagradi/registrirai-biala-karta-igrai-promokod.

2.1. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящата Кампания, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители в интернет страницата https://bialakarta.bg/igri-i-nagradi/registrirai-biala-karta-igrai-promokod.

2.2. Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това в интернет страницата си https://bialakarta.bg/igri-i-nagradi/registrirai-biala-karta-igrai-promokod, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА И ПРАВИЛА 

3. Продължителността на Кампанията обхваща периода от 00:00 ч. на 01.02.2022 г. до 23:59 ч. на 31.03.2022 г. освен ако не са налице промени, съгласно т. 24 или т. 25, по-долу.

4. Кампанията ще бъде проведена съгласно условията на настоящите Правила за участие в Кампанията, които навсякъде за краткост ще бъдат наричани „Правила“.

III. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

5. КАМПАНИЯТА се провежда на територията на Република България чрез интернет страницата на Организатора https:/my.bialakarta.bg/register

IV. НАГРАДИ

6. Наградите, осигурени от Организатора са общо 70 броя индивидуални еднокрaтни промокода за отстъпка в размер на 25 /двадесет и пет/ лева за електронния магазин store.bg.

6.1. Печелившите участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип на 03.04.2023 г.

6.2. Всеки печеливш участник ще получи своя промокод на имейла, който е посочил при създаване на личен акаунт на сайта my.bialakarta.bg

6.3. Промокодовете по т. 6 могат да се използват за всички предлагани стоки (на редовна цена или в промоция) в магазин store.bg, със срок на валидност до 31.05.2023 г. Стойността на промокода се приспада от поръчката веднага след въвеждането на промокода, преди завършването й, в съответното поле на страницата на магазин store.bg.

В случай, че не бъде използван в посочения срок, сумата заплатена за него не подлежи на възстановяване. Ако стойността на промокода е по-малка от цената на избрания продукт, то разликата се доплаща от печелившия по начин, избран от клиента (по банков път, с платежна карта, с наложен платеж). Ако стойността на поръчката е на стойност по-ниска от стойността на промокода, разликата между двете суми не се връща и не може да се използва за друга поръчка.

6.4. Промокодовете по т. 6 са предоставени от електронния магазин store.bg. Дружеството не носи отговорност и към него не могат да бъдат насочвани претенции по повод употребата на спечелената награда или претенции по повод на вреди, причинени от избраната от печелившия стока/услуга.

6.5. Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност.

6.6. Всеки участник, отговарящ на настоящите правила, може да получи само една от посочените награди.

V. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

7. Право на участие в КАМПАНИЯТА придобива автоматично всяко пълнолетно дееспособно физическо лице Кредитополучател по сключен Договор за кредит „Бяла Карта“ към 31.01.2023 г., което е изпълнило условията на КАМПАНИЯТА, посочени в т.8 по-долу през периода от 00:00 ч. на 01.02.2023 г. и до 23:59 ч. на 31.03.2023 година.. Лицето, придобило право на участие в Кампанията, ще бъде наричано в настоящите Правила „Участник“, а в множествено число „Участници“.

7.1. В КАМПАНИЯТА нямат право да участват клиенти, чието задължение по Договор за кредит „Бяла Карта“ е обявено за предсрочно изискуемо към датата за теглене на наградите, описана в т. 8 по-долу.

7.2. Всеки Участник следва да има постоянен/настоящ адрес или адрес на пребиваване на територията на Република България, който е предоставил при кандидатстването за кредит онлайн или чрез телефонно обаждане.

7.3. Всеки Участник следва да е приел Правилата за участие в Кампанията и да ги спазва.

7.4. В Кампанията нямат право да участват служители на „Аксес Файнанс“ АД.

7.5. Всеки Участник, който отговаря на условията, които му дават право да се включи в Кампанията и се включи в Кампанията по начина и механизма, описан в Правилата, декларира, че се е запознал с Правилата за участие в Кампанията, съгласен е с тях и ги приема с регистриране на кредитната си карта Бяла Карта в личния си акаунт на сайта www.bialakarta.bg и дава съгласието си при неспазването им да бъде изключен от участие, респективно наградата да не му бъде връчена.

7.6. При изпълнение на условията по т.7 по-горе не се изисква изрично волеизявление от страна на Участника, за да придобие същият право на участие. От друга стана, всеки Участник има право да се откаже от участие в Кампанията чрез изрично волеизявление, представено на телефон 0700 20 140 или на имейл адрес: help@bialakarta.bg.

7.7. Участието в тегленето с награди не е обвързано с усвояване на част или целия кредитен лимит.

VI. ПРОЦЕДУРА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА - МЕХАНИЗЪМ

8. Притежателите на кредитна карта „Бяла Карта“, които отговарят на условията на настоящата Промоция по т.7 по-горе, и които в периода на КАМПАНИЯТА са създали личен акаунт на Интернет-страница www.my.bialakarta.bg/register и са регистрирали кредитната си карта Бяла Карта в личния си акаунт на сайта www.bialakarta.bg в меню Бяла Карта, въвеждайки своето ЕГН и номер на Договора (номерът на Договора е изобразен и в долния ляв ъгъл на платежната карта) в меню „Бяла Карта“ в периода на КАМПАНИЯТА, участват автоматично в теглене на награди, което Организаторът ще проведе на 03.04.2023 г. и ще бъдат изтеглени 70 /седемдесет/ печеливши Участници.

8.1. Печелившите Участници от тегленето на наградите ще бъдат изтеглени на произволен принцип в присъствието на комисия от трима членове, единият от които юрист, която ще удостовери законосъобразността на тегленията. Всеки, изявил желание, може да присъства на тегленето на печелившите Участници. В срок от 2 /два/ работни дни от изтеглянето на печелившите участници, те ще бъдат уведомени на имейл адрес, използван за създаване на личен акаунт на сайта my.bialakarta.bg и на https://bialakarta.bg/igri-i-nagradi/registrirai-biala-karta-igrai-promokod, на която ще бъдат публикувани единствено първата буква от името и от фамилията на печелившия, както и анонимизирания му имейл адрес, сключен между него и Дружеството, с цел защита на личните данни на печелившите.

9. Участието в Кампанията и спечелването на награда не са обвързани с покупка на стоки или услуги от Организатора или трето лице.

10. С уведомлението по т. 8.1. по-горе промокодовете ще бъдат изпратени на имейл адрес на печелившия участник, използван за създаване на личен акаунт на сайта my.bialakarta.bg, като по този начин наградите се считат за връчени на печелившите Участници.

11. Организаторът не носи отговорност при недоставено електронно съобщение/имейл поради каквато и да е причина, в т.ч. при техническо ограничение, грешен имейл адрес, недостатъчен размер на пощата, получаване на съобщението в папка „Спам“ и др.

12. Организаторът не носи отговорност за истинността на данните, предоставени от всички Участници, включително и печелившите такива.

13. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите Участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.

14. Печеливш Участник, има право да се откаже от наградата. В този случай, Организаторът запазва наградата за себе си.

VII. ПУБЛИЧНОСТ НА КАМПАНИЯТА

15. Настоящите Правила ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на Кампанията на интернет страницата на Организатора на адрес: https://bialakarta.bg/igri-i-nagradi/registrirai-biala-karta-igrai-promokod, където всеки заинтересован може да се запознае с тях.

VIII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

16. Всеки от Участниците отговаря за истинността на предоставените от него данни във връзка с участието си в Кампанията. Организаторът има право да лиши всяко лице, което е изпълнило изискванията за Участник, от участие в Кампанията при нарушаване, на което и да било условие по нея или което направи опит чрез измама да получи награда.

IX. ЛИЧНИ ДАННИ

17. Кампанията се провежда при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО и на Закона за защита на личните данни. Организаторът има качеството на администратор на лични данни.

18. С участието си в Кампанията и запознаване с настоящите Правила, всички участници в Кампанията са изрично уведомени, че е възможно да се наложи ограничен набор от личните им данни  да бъдат обработвани от Организатора за целите на провеждане на Кампанията и за участие в томбола. Участниците са запознати с Политиката за защита на личните данни на Организатора на следния адрес: www.bialakarta.bg/gdpr, изготвена в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Организаторът предприема всички необходими технически и организационни мерки за да осигури защитата на данните на своите клиенти.

19. Всеки участник може по всяко време да възрази/оттегли съгласието си срещу обработване на личните му данни за целите на организиране и провеждане на кампанията, с писмено изявление, което прекратява последващо обработване на личните му данни за конкретната цел.

20. Играта се провежда при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО и на Закона за защита на личните данни. Организаторът има качеството на администратор на лични данни.

21. За целите на участието в кампанията от страна на лицето, провеждането на тегленето с награди, определянето на печелившите участници и връчването на наградите, както и с цел търговска информация, , Организаторът ще обработва следните лични данни на участниците:

Име, номер на договор, email адрес и телефонен номерпосочен от регистрираните, с цел получаване на съобщения, свързани с играта;

22. Организаторът ще обработва и съхранява имената, адреса за връчване на наградата и телефона за контакт на печелившите участници в срок от 1 календарен месец след приключване на тегленето с награди, след което ще бъдат унищожени.

23. Лицето, което отговаря за защита на личните данни на участниците, е длъжностното лице по защита на личните данни („ДЗЛД“), с което може да бъде осъществен контакт на електронна поща dpo@accessfinance.eu. Всеки участник може да се запознае с Политиката за защита на личните данни на Организатора на следния адрес: www.bialakarta.bg/gdpr.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

24. Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел VII Публичност на Кампанията, в случай, че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по–нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

25. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящите Правила, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VII Публичност на Кампанията.

26. Всеки Участник в Кампанията може да позвъни на номер 0700 20 140 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване), където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с Кампанията.

27. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и Участниците в Кампанията се решава по взаимна уговорка или при невъзможност за постигане на такава, пред родово компетентния съд.

Настоящите Правила са приети и одобрени от Изпълнителния директор на Дружеството.