Кандидатствай Вход
Участвай в играта на Бяла Карта "Месец на любовта"

Участвай в играта на Бяла Карта "Месец на любовта"

Валидна до: 14.02.2021
1297

Посети страницата на Бяла Карта във Facebook: https://www.facebook.com/bialakarta. Обясни се в любов на любим човек в коментар под специалния пост, свързан с Играта. Вече участваш!

Обясни се в любов на любим човек и можеш да спечелиш една от 30 бутилки хубаво вино. Включи се в играта на страницата на Бяла Карта във Facebook: https://www.facebook.com/bialakarta.

Виното е препоръчано от специалистите от Seewines и е първенец на Balkans International Wine Competition през 2020 година. Колорито Пино Ноар се отличава с вкус на зрели вишни и червени горски плодове. Това вино е чудесно допълнение към всички ястия, подходящи за Деня на влюбените - леки ястия, паста, червени меса, твърди и меки сирена и десерти на основата на черен шоколад.

Правила за участие в Играта  "Месец на любовта", провеждана от „Аксес Файнанс“ ООД

за периода от 00:00 ч. на 01.02.2021 г. до 23:59 ч. на 14.02.2021 г.

 

Настоящите Правила уреждат провеждането и участието на физически лица в Играта "Месец на любовта" /“Играта“/.

 

I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1. Организатор на Играта е „Аксес Файнанс“ ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202806978 и със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, район „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ № 1, бл. 9, ет. 2 /“Организатор“; „Дружество“/.

2. Решението на „Аксес Файнанс“ ООД за провеждане на Играта, съгласно настоящите правила, е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА И ПРАВИЛА

3. Продължителността на Играта обхваща периода от 00:00 ч. на 01.02.2021 г. до 23:59 ч. на 14.02.2021 г., освен ако не са налице промени, съгласно т.37 или т. 38, по-долу.

4. Играта ще бъде проведена съгласно условията на настоящите Правила за участие в Играта, които навсякъде за краткост ще бъдат наричани „Правила“.

III. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

5. Играта се реализира и провежда на територията на Република България чрез социалната електронна платформа Facebook на Facebook-страницата на Организатора, намираща се на адрес - https://www.facebook.com/bialakarta.

IV. НАГРАДИ

6. Наградите, осигурени от Организатора са 30 бутилки вино Colorito Пино Ноар, произведено за Seewines от Дамяница АД.  Организаторът не е производител или вносител на разпределяните с настоящата игра награди.

6.1. Наградите са закупени от Организатора от търговец, предлагащ съответните стоки. Дружеството не носи отговорност и към него не могат да бъдат насочвани претенции по повод употребата на спечелените награди или претенции по повод на вреди, причинени от евентуален дефект на стоката.

6.2. Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност.

6.3. Всеки участник, отговарящ на условията за участие в Играта, може да получи само една от посочените награди.

V. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

7. Право на участие в Играта има всяко пълнолетно дееспособно физическо лице с постоянен/настоящ адрес или адрес на пребиваване на територията на Република България, което отговаря на следните условия за участие, и което за целите на настоящите Правила ще бъде наричано за краткост „Участник“, а в множествено число „Участници“:

7.1.  да има регистриран личен профил в социалната платформа Facebook.

7.2. да посети Facebook-страницата на Организатора, намираща се на адрес - https://www.facebook.com/bialakarta, да напише коментар под специалния пост за играта, в който да се обясни в любов на любим човек. Участникът може да коментира повече от един път под поста и всеки коментар, отговарящ на условието по-горе се счита за една успешна регистрация за участие в играта.

7.3. да е приел Правилата за участие в Играта и да ги спазва.

8. В Играта нямат право да участват служители на „Аксес Файнанс“ ООД.

9. Всеки Участник, който отговаря на условията, които му дават право да се включи в Играта и се включи в Играта по начина и механизма, описан в Правилата, декларира, че се е запознал с Правилата за участие в Играта, съгласен е с тях и ги приема с публикуването на коментар/коментари под поста, в който е обявена играта на страницата на Организатора и дава съгласието си при неспазването им да бъде изключен от участие, респективно наградата да не му бъде връчена.

10. Участието в Играта не е обвързано с кандидатстване за кредит или със сключване на договор за кредит.

VI. ПРОЦЕДУРА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА - МЕХАНИЗЪМ

11. Всеки Участник трябва да посети Facebook-страницата на Организатора, намираща се на адрес - https://www.facebook.com/bialakarta, да напише коментар под специалния пост за играта, в който да се обясни в любов на любим човек. Участникът може да коментира повече от един път и всеки коментар, отговарящ на условието по-горе се брои счита за една успешна регистрация за участие в играта.

12. Участниците в Играта, които отговарят на условията за участие в Играта, описани в настоящите Правила, ще участват в теглене на награди, което Организаторът ще проведе на 15.02.2021г. и ще бъдат изтеглени 30 /тридесет/ печеливши Участници, които ще имат право да получат по една награда.

13. Печелившите Участници ще бъдат изтеглени на произволен принцип в присъствието на комисия от трима члена, единият от които юрист, която ще удостовери законосъобразността на тегленето и спазването на настоящите Правила при тегленето. В срок до 17:00ч. на 15.02.2021г., печелившите Участници ще бъдат обявени на Facebook-страницата на Организатора на адрес: https://www.facebook.com/bialakarta под формата на изричен Facebook пост. С цел защита на личните данни на печелившите Участници, на посочената Facebook – страница ще бъдат публикувани единствено инициали на печелившите участници (име и фамилия или псевдоним), чрез които същите са участвали в Играта.

14. Участието в Играта и спечелването на награда не са обвързани с покупка на стоки или услуги от Организатора или трето лице. С цел яснота, Участник в Играта може да бъде: лице, което е кандидатствало по финансовия продукт „Бяла Карта“; лице, което е кандидатствало и в последствие е било одобрено за сключване на Договор за кредит „Бяла Карта“; лице, което в момента има активен сключен договор за кредит „Бяла Карта“, както и всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, което не е кандидатствало по финансовия продукт „Бяла Карта“ и няма сключен договор за кредит „Бяла Карта“, респ. не е клиент или не е било клиент на Организатора.

15. След оповестяване на печелившите Участници в Играта, те трябва да се свържат с Организатора до 15.03.2021 г., като изпратят лично съобщение на Facebook-страницата на Организатора на адрес: https://www.facebook.com/bialakarta, с което да потвърдят приемането на наградата и да съдействат за уточняване на начина на получаване на спечелената награда като посочат две имена и телефон за контакт. В случай, че печеливш Участник не се свърже с Организатора по начина и в срока, посочен в предходните изречения, Организаторът си запазва правото да изтегли нов печеливш или да запази наградата за себе си, а печелившият губи правото да получи наградата си.

16. Всеки печеливш Участник може да получи наградата си чрез куриер, на посочен от него адрес, за сметка на Организатора.

17. Легитимацията при получаване на наградата се извършва чрез представяне на лична карта.

18. При получаване на наградата, печелившите Участници се задължават да подпишат като условие за връчването съставения за целта двустранен приемо-предавателен протокол.

19. В случай, че печеливш Участник не приеме да получи наградата си, същият губи правото си да получи спечелената награда. В този случай, Организаторът си запазва правото да връчи Наградата на изтеглен резервен печеливш Участник или да я запази за себе си.

20. Организаторът не носи отговорност за истиността на данните, предоставени от всички Участници, включително и печелившите такива. В случай че печеливш Участник е предоставил невалиден телефон за връзка, грешни имена или посочи грешен адрес за връчване, награда от Играта не му се връчва.

21. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите Участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.

22. Организаторът не носи отговорност за грешни или подвеждащи имена на Facebook потребители; дублиране на Facebook-профили от недоброжелатели; неуспешно електронно предаване на данни; повреда на системата на сайта или Facebook платформата; други форсмажорни обстоятелства.

23. Организирането, представянето, провеждането и условията на Играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc. Facebook Inc. не провежда Играта, не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от Играта.

24. Връчването на награди от Играта може да бъде публично събитие. С участието си в Играта, Участниците дават изричното си съгласие, в случай, че спечелят награда, техните имена и снимка да станат публични и използвани в аудио, фото или видео материал от Организатора на Играта без заплащане на хонорар.

VII. ПУБЛИЧНОСТ НА ИГРАТА

25. Настоящите Правила ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на Играта на интернет–страницата на Организатора на адрес: https://www.bialakarta.bg, където всеки заинтересован може да се запознае с тях.

26. Печеливш Участник може да бъде помолен да участва в промоционални събития и публикации в медиите, за което няма да му се дължи хонорар или каквото и да било друго възнаграждение.

VIII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

27. Всеки от Участниците отговаря за истинността на предоставените от него данни във връзка с участието си в Играта. Организаторът има право да лиши всяко лице, което е изпълнило изискванията за Участник, от участие в Играта при нарушаване, на което и да било условие по нея или което направи опит чрез измама да получи награда.

28. Участници, които публикуват нецензурни текстове или накърняват репутацията на Организатора, неговите търговска марка или продукт и общоприетите етични норми, се отстраняват от участие или в случай, че са били изтеглени като печеливш Участник, им се отнема правото да получат награда.

IX. ЛИЧНИ ДАННИ

29. Играта се провежда при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО и на Закона за защита на личните данни. Организаторът има качеството на администратор на лични данни.

30. С участието си в Играта и запознаване с настоящите Правила, всички участници в Играта са изрично уведомени, че е възможно да се наложи ограничен набор от личните им данни (инициал на малко име, фамилия и номер на Договор за кредит „Бяла Карта“) да бъдат обработвани от Организатора за целите на провеждане на Играта и за участие в томбола. Участниците са запознати с Политиката за защита на личните данни на Организатора на следния адрес: https://www.bialakarta.bg/gdpr, изготвена в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Организаторът предприема всички необходими технически и организационни мерки за да осигури защитата на данните на своите клиенти.

31. Всеки участник може по всяко време да възрази/оттегли съгласието си срещу обработване на личните му данни за целите на организиране и провеждане на кампанията, с писмено изявление, което прекратява последващо обработване на личните му данни за конкретната цел.

32. За целите на провеждането на тегленето с награди, определянето на печелившите участници и връчването на наградите, както и с цел търговска информация, маркетинг и реклама, Организаторът ще обработва следните лични данни на участниците:

имена или псевдоним, посочен във Facebook-профила им;

профилна снимка;

име и фамилия, посочени от печелившите с цел да бъде връчена наградата им;

адрес, посочен от печелившите, на който да бъде връчена наградата им;

телефон за контакт, предоставен от печелившите с цел да бъде връчена наградата им.

33. Организаторът ще предостави името, фамилията, адреса и телефонния номер, получени от печелившите участници, на куриер или пощенски оператор с цел изпращане на техните награди.

34. Организаторът ще обработва и съхранява имената, адреса за връчване на наградата и телефона за контакт на печелившите участници в срок от 1 календарен месец след приключване на тегленето с награди, след което ще бъдат унищожени.

35. Организаторът може да има достъп до лични данни, предоставена на Facebook-профила на участниците, в зависимост от настройките и ограниченията за публичност на профилите си, които те сами са определили. Тези лични данни няма да бъдат обработвани от Организатора по никакъв начин.

36. Лицето, което отговаря за защита на личните данни на участниците, е длъжностното лице по защита на личните данни („ДЗЛД“), с което може да бъде осъществен контакт на електронна поща dpo@bialakarta.bg. Всеки участник може да се запознае с Политиката за защита на личните данни на Организатора на следния адрес: https://www.bialakarta.bg/gdpr.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

37. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съотвествие с раздел VII Публичност на Играта, в случай, че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по–нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

38. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящите Правила, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VII Публичност на Играта.

39. Всеки Участник в Играта може да позвъни на номер 0700 20 140 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване), където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с Играта.

40. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и Участниците в Играта се решава по взаимна уговорка или при невъзможност за постигане на такава, пред родово компетентния съд в гр. София.

Настоящите Правила са приети и одобрени от Управителя на Дружеството.