Кандидатствай Вход

Кандидатствай

Лични данни
apply.user-icon
apply.user-icon
apply.number-icon
apply.phone-call-icon
apply.email-icon
Бъди информиран

В случай, че не използваш своята Бяла Карта, няма да плащаш абсолютно никакви лихви. Ако усвоиш частично или напълно одобрения кредитен лимит на твоята Бяла Карта, ние ще започнем да начисляваме по 0.14%* на ден единствено върху използваната и усвоена сума от главницата.

ПРИМЕР: Ако имаш Бяла Карта с кредитен лимит от 1000 лева и на 3-то число на месеца си използвал 100 лева от лимита си, то на 1-во число на следващия месец ще трябва да заплатиш използваните 100 лева главница плюс 27 дни по 0.14% от 100 лева. Стойността на натрупаните към 1-во число на следващия месец лихви по Бяла Карта ще са 3.78 лв. Цялата сума, която ще трябва да платиш за погасяване на използвания кредитен лимит ще е 103.78 лева.

Годишният лихвен процент по кредитна карта Бяла Карта е фиксиран и е равен на 50.40%. Лихвата е само 4.2% на месец или 0.14% на ден, начислена единствено върху използваната и усвоена сума.

Справка за използваната сума по твоята Бяла Карта можеш да намериш  по всяко време като влезеш в своя клиентски профил на сайта my.bialakarta.bg/login. Можеш да избираш периоди и да генерираш подробни справки за всички свои трансакции. Можеш да проверяваш използваните от теб суми и платените лихви по Бяла Карта.

Пълна информация и съдействие във връзка с твоята Бяла Карта и условията по нея можеш да откриеш на нашия сайт: bialakarta.bg, както и ако ни пишеш на email: help@bialakarta.bg или ни се обадиш на телефон 0700 20 140 (без допълнителнително таксуване).

*Важи за Договори, сключени от 04.10.2023г. За клиенти, сключили договор преди тази дата, размерът на дневната лихва е посочен в индивидуалните договори, сключени с потребителите.

Минимална дължима сума е най-малката възможна сума, която трябва да платиш по твоята Бяла Карта до датата на падеж. Тя се определя от размера на усвоената от теб сума по твоята кредитна карта към последно число на предходния месец, съгласно Договора ти*.

В случай, че си използвал по-ниска сума от твоята минимална дължима сума, трябва да направиш пълно погасяване на използваната сума плюс натрупаната лихва за използвания период.

ПРИМЕР 1:

Ако притежаваш кредитна карта Бяла Карта с одобрен кредитен лимит в размер на 700 лв. и на 10-ти този месец си използвал 50 лв., то към 1-во число на следващия месец ще имаш задължение в размер на 51.40 лв, което включва в себе си 50 лв. използвана главница и 1.40 лв. лихва, натрупана за изминалите 20 дни върху усвоената сума (0.14% на ден).

ПРИМЕР 2:

Ако обаче имаш Бяла Карта със същия лимит от 700 лева и си го усвоил изцяло през месеца, то на 1-во число на следващия месец ще имаш минимална дължима сума в размер на 105 лв. – 15% от 700 лева, независимо от натрупаната за периода лихва. Общото ти задължение ще бъде в размер на 729.40 лв.

Можеш да избираш дали да плащаш задълженията си по Бяла Карта като плащаш минимални дължими суми, на по-големи суми или с пълно зануляване на използваната сума от одобрения лимит, заедно с начислената лихва за ползването й. Ако предпочетеш да плащаш МДС, то съгласно Договора, трябва да предоставиш обезпечение по кредита - банкова гаранция или поръчител. Датата на падеж е 5-то число на месеца. Ако не можеш да погасиш цялото натрупано задължение по твоята кредитна карта до тази дата, то трябва да платиш поне минималната дължима сума. В този случай, ще ти се начисли неустойка за неизпълнение на договорно задължение за непредоставяне на обезпечение  в размер на 10% от усвоената и непогасена главница. Крайният срок да платиш задължението си - изцяло или частично с поне Минималната дължима сума, е 5-то число на месеца.

Все пак, трябва да си наясно, че използването на Бяла Карта по този начин (с плащане на минимална дължима сума) крие риск да не можеш да върнеш цялата дължима сума в края на месеца, което ще оскъпи ползването на картата.

Съветваме те да погасяваш цялото си текущо задължение, съобразно посочените в Договора срокове.

 

*Важи за клиенти, сключили договор след 21.09.2022г. За клиенти, сключили договор преди 21.09.2022г. размерът на МДС се определя като процент от одобрения кредитен лимит.