Кандидатствай Вход
Играй за 1 от 5 златни кюлчета с Бяла Карта GOLD

Играй за 1 от 5 златни кюлчета с Бяла Карта GOLD

Валидна до: 30.06.2024
538

През юни имаш възможността да се включиш в томбола за 1 от 5 златни кюлчета от 99,99% чисто злато с твоята Бяла Карта GOLD.

Как да участваш в томболата за наградите?

За всеки 100 лв., изразходвани с твоята Бяла Карта GOLD в периода от 03.06.2024г. до 30.06.2024г. (вкл.), записваш по едно участие в томболата за 1 от 5 златни кюлчета.

Колкото повече си изхарчил с твоята Бяла Карта GOLD, толкова повече участия в томболата ще отблежиш и ще увеличиш шанса си. 

Пример:

 • 5 трансакции на обща стойност 140 лева = 1 участие
 • 1 трансакция на обща стойност 100 лева = 1 участие
 • 1 трансакция на обща стойност 1015 лева = 10 участия
 • 2 трансакции на обща стойност 100 лева = 1 участие
 • И т.н.

Не забравяй, че златото е равностойно на спестявания.

Включи се още днес!

Теглене от банкомат

Изтегли пари от банкомат

Плащане на POS

Плати на ПОС терминал

Плащане онлайн

Плати онлайн с Бяла Карта GOLD

Gold за Бяла Карта GOLD!

За всеки 100 лв., изхарчени с твоята Бяла Карта GOLD в периода на играта (от 03.06.2024г. до 30.06.2024г. включително), записваш участие в томболата за 1 от 5 златни кюлчета от 99,99% чисто злато. 

Пример:

 • 2 трансакции на обща стойност 100 лева = 1 участие
 • 5 трансакции на обща стойност 125 лева = 1 участие
 • 1 трансакция на обща стойност 1015 лева = 10 участия
 • и т.н.

 

Правила за участие в Играта "Златно кюлче за Бяла Карта GOLD“

Провеждана от „Аксес Файнанс“ АД

За периода от 00:00 ч. на 03.06.2024 г. до 23:59 ч. на 30.06.2024 г.

 

 

I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1. Организатор на Играта е „Аксес Файнанс“ АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 207140327 и със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, район „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ № 1, бл. 9, ет. 2 /“Организатор“; „Дружество“/.

2. Решението на „Аксес Файнанс“ АД за провеждане на Играта, съгласно настоящите правила, е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА И ПРАВИЛА

3. Продължителността на Играта обхваща периода от 00:00 ч. на 03.06.2024 г. до 23:59 ч. на 30.06.2024 г. (наричан по-долу „Период на играта“), освен ако не са налице промени, съгласно т.34 или т. 35, по-долу. Това е последният ден, в който потребителите могат да се възползват от КАМПАНИЯТА и е обвързващ за Дружеството.

4. Играта ще бъде проведена съгласно условията на настоящите Правила за участие в Играта, които навсякъде за краткост ще бъдат наричани „Правила“.

III. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

5. Играта се реализира и провежда на територията на Република България, като трансакциите, които дават право на участниците да участват в тегленето на награди при условията на настоящите Правила, могат да бъдат извършени на територията на целия свят.

IV. НАГРАДИ

6. Наградите, осигурени от Организатора, са 5 (пет) броя златни кюлчета от 99.99% чисто злато за целия период на провеждане на Играта. Организаторът не е производител на разпределяните с настоящата игра награди. Предоставените в Играта награди не могат да бъдат заменяни с паричната им равностойност или преотстъпвани преди връчването им на други лица, които не са печеливши от Играта.

6.1. Наградите са закупени от Организатора от търговец, предлагащ съответните стоки/услуги. Дружеството не носи отговорност и към него не могат да бъдат насочвани претенции по повод употребата на спечелените награди или претенции по повод на вреди, причинени от евентуален дефект на стоката.

6.2. Съгласно чл. 13 ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), предметни печалби от игри на случайността със стойност над 100,00 лева са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. „Аксес Файнанс“ АД внася дължимия данък върху облагаемия доход, а при поискване на физическото лице, спечелило награда, се предоставя служебна бележка за платения от „Аксес Файнанс“ АД данък по образец.

V. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

7. Право на участие в Играта придобива автоматично всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст, което отговаря кумулативно на следните условия за участие и което за целите на настоящите Правила ще бъде наричано за краткост „Участник“ и „Кредитополучател“, а в множествено число „Участници“:

7.1. Към 03.06.2024 г. е Кредитополучател по сключен Договор за кредит „Бяла Карта Gold”.

7.2. В периода на Играта издадената Бяла Карта Gold по сключения от Кредитополучателя Договор за Кредит “Бяла Карта Gold” не е блокирана, не е с изтекъл срок на валидност и с нея са позволени и могат да бъдат извършвани платежни операции за плащане или теглене на пари в брой чрез използването на реален и виртуален ПОС, АТМ, както и други електронни платформи.

7.3. В периода на Играта, съгл. т.3 по-горе, Кредитополучателят следва да извърши трансакция/и на обща стойност минимум 100,00 (сто) лева на АТМ, POS-терминал и/или онлайн с неговата Бяла Карта Gold.

8. Повече информация за финансовия продукт „Бяла Карта Gold“ можете да намерите на Интернет – страница: bialakarta.bg, както и на телефон 0700 20 140 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване).

9. В Играта нямат право да участват клиенти, чието задължение по Договор за кредит „Бяла Карта Gold“ е обявено за предсрочно изискуемо към датата за теглене на наградите, описана в т. 14 по-долу.

10. При изпълнение на условията по т.7 по-горе не се изисква изрично волеизявление от страна на Участника, за да придобие същият право на участие. От друга стана, всеки Участник има право да се откаже от участие в Играта чрез изрично волеизявление, представено на телефон 0700 20 140 или на имейл адрес: help@bialakarta.bg.

11. Всеки Участник следва да има постоянен/настоящ адрес или адрес на пребиваване на територията на Република България, който е предоставил при кандидатстването за кредит онлайн или чрез телефонно обаждане.

12. В Играта нямат право да участват служители на „Аксес Файнанс“ АД и дъщерни компании, както и служители на дружествата от групата на „Мениджмънт Файненшъл Груп“ АД, ЕИК 203753425.

13. Всеки Участник, който отговаря на условията по т.7, които му дават право да се включи в Играта, се счита, че автоматично се съгласява да бъде включен в Играта, както и че е съгласен с условията и правилата за участие в нея и ги приема с извършването на трансакция съгласно т.7.3 по-горе и дава съгласието си при неспазването им да бъде изключен от участие, респективно наградата да не му бъде връчена.

13.1. В случай че Участник не желае да участва в Играта, трябва да заяви изричното си несъгласие/отказ от участие посредством посещение/изпращане на писмо до адреса на управление на „Аксес Файнанс“ АД, с обаждане на националния телефон на Организатора на 0700 20 140 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване) и/или посредством изпращане на електронно писмо (e-mail) на адрес help@bialakarta.bg.

VI. ПРОЦЕДУРА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА - МЕХАНИЗЪМ

14. Участниците в Играта, които отговарят кумулативно на условията по т.7, участват в тегленето на наградите, което Организаторът ще проведе на 08.07.2024 г. и ще бъдат изтеглени 5 (петима) печеливши участници, всеки от които ще получи 1 (една) награда. Всеки, изявил желание, може да присъства на тегленето на печелившите участници.

15.1. Всеки участник получава 1 (едно) участие, което му дава право на участие в тегленето на наградите, за всеки изразходвани 100,00 (сто) лева в рамките на Играта. В този смисъл право на 1 (едно) участие в тегленето дава една или няколко трансакци, отговарящи на условията по т.7.3 по-горе, на обща стойност минимум 100,00 (сто) лева, изразходвани в периода на Играта. Всеки Участник получава право на толкова участия в Играта, колкото суми по 100 (сто) лева е изразходвал в периода на Играта.

Пример:

·       Ако в периода на Играта Участник направи 1 (една) трансакция на стойност 100 лв. или 5 (пет) транскации на обща стойност 100 (сто) лева, то Участникът получава 1 (едно) участие в тегленето на наградите.

·       Ако в периода на Играта Участник направи една трансакция на стойност 1000 лв., то Участникът получава 10 (десет) участия в тегленето на наградите.

·       Ако в периода на Играта Участник направи 5 (пет) трансакции на обща стойност 120 (сто и двадесет) лева, то Участникът получава 1 (едно) участие в тегленето на наградите. Сумата от 20 (двадесет) лева може да бъде използвана за следващо участие след като Участникът направи трансакция/и в периода на Играта, отговарящи на изискванията на т. 7.3 по-горе, на обща стойност 80 лв. като остатъкът, заедно с новите трансакции, дават право на Участникът на 1 (едно) участие в тегленето на наградите.

15.2. Всеки участник има право да спечели 1 (една) награда в рамките на Играта.

16. Печелившите от тегленето ще бъдат изтеглени на произволен (случаен) принцип и така ще се определят имената им в присъствието на комисия от трима членове, единият от които юрист, който ще удостовери законосъобразността на тегленето. В срок до 17:30 ч. в деня, следващ деня на теглене на печелившите, посочен в т. 14 по-горе,  печелившите Участници ще бъдат обявени на Интернет страницата на Организатора bialakarta.bg. С цел минимизиране на обработката на лични данни на печелившите участници на посочената Интернет страница ще бъдат публикувани единствено първата буква от името и фамилията на печелившия, както и последните три цифри от мобилния номер на печелившия, предоставен от него при подписване на  договора за кредит, сключен между него и Дружеството. При тегленето на печелившите участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип допълнително и толкова резервни печеливши участници за всяка от двадесет и двете награди в същия ред съгласно т.14..

17. Печелившите Участници ще бъдат допълнително потърсени по телефон съгл. т. 16 по-горе от представители на Организатора, за да бъдат уведомени за спечелената награда и за уточняване на адреса за доставка на наградата.  В случай че Организаторът не успее да се свърже с печеливш Участник 3 пъти на посочения в т.16 по-горе телефонен номер, на печелившия участник ще бъде изпратено кратко текстово съобщение (SMS), с което последният ще бъде уведомен за спечелената награда и поканен да се свърже с Организатора за уточняване на адреса за доставка на наградата, в срок до 7 (седем) календарни дни след като бъде изпратено краткото текстово съобщение (SMS). В случай че и след изпращане на SMS-а по смисъла на предходното изречение, Организаторът не успее да установи контакт с печелившия Участник или последният не се свърже с Организатора, Организаторът си запазва правото да връчи Наградата на изтеглен резервен печеливш Участник или да запази наградата за себе си, а печелившият губи правото да получи наградата си.

18. Печелившите Участници могат да получат своите награди в срок до 30 календарни дни след предоставянето на адрес за доставка от печелившия. Наградите ще бъдат доставени чрез куриер до посочен от печелившите Участници адрес, по реда на т. 17 по-горе. Разходите, свързани с получаването на наградата чрез куриер, са за сметка на  Организатора. В случай че Участник откаже приемането на наградата и/или не потърси пратката си в срок от 7 календарни дни след уведомление от страна на куриер и същата се върне до Организатора, последният си запазва правото да връчи Наградата на изтеглен резервен печеливш Участник или да запази наградата за себе си, а печелившият губи правото да получи наградата си.

18.1. Легитимацията при получаване на наградата се извършва чрез представяне на лична карта.

18.2. При получаване на наградата/ите печелившите Участници се задължават да подпишат като условие за връчването съставения за целта двустранен приемо-предавателен протокол.

19. При получаване на наградата/ите печелившите Участници ще получат и гаранционна карта, заедно с указания за използване на получената награда, ако такива бъдат предоставени от търговеца.  

20. Организаторът не носи отговорност за истинността на данните, предоставени от всички Участници. В случай че печеливш Участник е предоставил невалиден телефон за връзка, непълен или неточен адрес или грешни имена или съществува несъответствие между посочените от Участника имена и телефон спрямо попълнените от него данни в Договора за кредит „Бяла Карта Gold“, Наградата не се връчва. Организаторът запазва правото си да връчи наградата на следващия по ред изтеглен участник, съгласно списъка с изтеглените в текущия месец резервни участници или да запази наградата за себе си. 

21. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите Участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.

22. Организаторът не носи отговорност за качеството на предоставените в настоящата Игра награди, като отговорността за рекламации и реализиране на гаранционната отговорност е на съответния търговец и/или производител.

23. Печеливш Участник има право да се откаже от наградата. В този случай Организаторът запазва правото да връчи Наградата на изтеглен резервен печеливш Участник или да запази наградата за себе си.

24. Връчването на награди от Играта може да бъде публично събитие. С попълването на изрична декларация за съгласие, Участниците дават изричното си съгласие, в случай че спечелят награда, техните имена и снимка да станат публични и използвани в аудио, фото или видео материал от Организатора на Играта без заплащане на хонорар. Печелившите Участници имат правото да откажат личните им данни да бъдат използвани за целите по предходното изречение, като отказът им няма да доведе до загубване на правото им да получат наградата или на друго тяхно право съгласно настоящите Общи условия и условията на договора за паричен заем.

VII. ПУБЛИЧНОСТ НА ИГРАТА

25. Настоящите Правила ще бъдат оповестени и достъпни за целия период на продължителност на Играта на Интернет страницата на Организатора на адрес: bialakarta.bg/, където всеки заинтересован, имащ право на участие в Играта, може да се запознае с тях.

VIII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

26. Всеки от Участниците отговаря за истинността на предоставените от него данни във връзка с участието си в Играта. Организаторът има право да лиши всяко лице, което е изпълнило изискванията за Участник, от участие в Играта при нарушаване, на което и да било условие по нея или което направи опит чрез измама да получи награда.

IX. ЛИЧНИ ДАННИ

27. Играта се провежда при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО и на Закона за защита на личните данни. Организаторът има качеството на администратор на лични данни.

28. С участието си в Играта и запознаване с настоящите Правила, всички участници в Играта са изрично уведомени, че е възможно да се наложи ограничен набор от личните им данни (инициал на малко име и фамилия, части от мобилен номер и номер на Договор за кредит „Бяла Карта Gold”) да бъдат обработвани от Организатора за целите на провеждане на Играта и за участие в томбола. Участниците са запознати с Политиката за защита на личните данни на Организатора на следния адрес: www.bialakarta.bg/gdpr,  изготвена в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Организаторът предприема всички необходими технически и организационни мерки, за да осигури защитата на данните на своите клиенти.

29. Всеки участник може по всяко време да възрази/оттегли съгласието си срещу обработване на личните му данни за целите на организиране и провеждане на кампанията, с писмено изявление, което прекратява последващо обработване на личните му данни за конкретната цел.

30. За целите на провеждането на тегленето с награди, определянето на печелившите участници и връчването на наградите Организаторът ще обработва следните лични данни на участниците:

 • телефон за контакт, посочен от Участниците при сключване на Договора за кредит „Бяла Карта Gold”, с цел да бъде връчена наградата им.
 • име и фамилия, посочени от печелившите, с цел да бъде връчена наградата им;
 • адрес, посочен от печелившите, на който да бъде връчена наградата им;

31. Организаторът ще предостави името, фамилията, адреса и телефонния номер, получени от печелившите участници, на куриер или пощенски оператор с цел изпращане на техните награди.

32. Организаторът ще обработва и съхранява имената, адреса за връчване на наградата и телефона за контакт на печелившите участници в срок от 1 календарен месец след приключване на тегленето с награди, след което ще бъдат унищожени.

33. Лицето, което отговаря за защита на личните данни на участниците, е длъжностното лице по защита на личните данни („ДЗЛД“), с което може да бъде осъществен контакт на електронна поща dpo@accessfinance.eu. Всеки участник може да се запознае с Политиката за защита на личните данни на Организатора на следния адрес: www.bialakarta.bg/gdpr.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

34. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел VII Публичност на Играта, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по–нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

35. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящите Правила, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VII Публичност на Играта.

36. Всеки Участник в Играта може да позвъни на номер 0700 20 140 (съобразно  индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване), където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с Играта.

37. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и Участниците в Играта се решава по взаимна уговорка или при невъзможност за постигане на такава, пред родово компетентния съд.

Настоящите Правила са приети и одобрени от Изпълнителния директор на Дружеството.