Промоции от Бяла Карта

Пазарувай 90 дни без лихва с Бяла Карта

Вземи Бяла Карта до 5.06 и пазарувай 90 дни без лихва! Промоцията важи за клиенти кандидатствали, одобрени и сключили договор за кредит „Бяла Карта” в периода от 15.05.2019 г. до 05.06.2019 г. и чиято карта е активирана до 20.06.2019г. Трансакциите, извършени до 90 дни от активиране на ПОС терминал/ онлайн, ползват 90-дневен безлихвен период, течащ от датата на трансакцията. Промоцията не важи за суми, усвоени в брой на ПОС терминал/ банкомат. 

Общи условия на промоционална кампания

„Пазарувай 90 дни без лихва с Бяла Карта“

Приложими за клиенти, одобрени за сключване на Договор за кредит „Бяла Карта“

 в периода от 15.05.2019 г. до 05.06.2019 г. 

 

1. Организатор на Кампанията:

„Аксес Файнанс“ ООД, регистрирано в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 202806978 /Дружеството/ и със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, район „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ № 1, бл. 9, ет. 2. Решението на „Аксес Файнанс“ ООД за провеждане на Кампанията, съгласно настоящите условия, е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

2. Участници в Кампанията:

2.1. В промоционалната кампания може да участва всяко дееспособно физическо лице, наричано по-долу Участник/Клиент, което в периода от 15.05.2019 г. до 05.06.2019 г. е одобрено за сключване на договор за кредит „Бяла Карта“ с Организатора, в последствие сключи договор за кредит „Бяла Карта“ и на което до 20.06.2019 г. кредитната карта е активирана. Периодът, в който се прилагат промоционалните условия за целите на настоящата кампания, се нарича промоционален период. В промоционалната кампания могат да участват лица, които в периода на провеждането й имат текущо сключен договор за кредит с Организатора по финансов продукт предлаган от Организатора, различен от финансовия продукт „Бяла Карта“.

2.2. За обстоятелството, че участникът е одобрен за сключване на договор за кредит „Бяла Карта“ с Организатора, участникът ще бъде уведомен посредством телефонно обаждане от служител на Организатора на предоставения при сключването на договора за кредит мобилен телефонен номер. Кредитната карта се активира след като Организаторът получи пълния комплект документи по кредита коректно разписани от участника.

2.3. За обстоятелството, че кредитната карта е активирана всеки участник ще бъде уведомен от Организатора посредством кратко текстово съобщение /SMS/ на предоставения при сключването на договора за кредит мобилен телефонен номер.

3. Механизъм на Кампанията:

3.1. Всеки клиент, за когото са изпълнени изискванията на т.2 от тези Общи условия, ползва 90 /деветдесет/ дни безлихвен период, в който не дължи заплащане на лихва по Договор за кредит „Бяла Карта“ за сумата на използваната на ПОС-терминал или онлайн (на виртуален ПОС-терминал) главница. 90-дневният безлихвен период започва да тече от деня на извършената на ПОС-терминал или онлайн (на виртуален ПОС-терминал) трансакция.

3.2.1. Главницата, върху която не се начислява лихва по правилата на предходната точка е сумата на всички транзакции, които клиентът извършва с финансовия продукт „Бяла Карта“ на ПОС-терминал или онлайн (на виртуален ПОС-терминал) в срок от 90 /деветдесет/ дни, считано от датата на активиране на кредитната карта.

3.2.2. Всички останали трансакции, извършени с кредитната карта, с изключение на посочените в т.3.1 и т.3.2.1, т.е. усвояване на суми в брой на АТМ-банкомат или на ПОС-терминал, не се ползват с безлихвен период. За всички усвоени суми в брой на АТМ-банкомат и ПОС-терминал договорна лихва се начислява съгласно условията на сключения между Кредитополучателя и Организатора Договор за кредит „Бяла Карта“.3.3. След изтичане на 90-дневния период по т.3.2.1. договорна лихва се начислява върху усвоените суми от предоставения кредитен лимит, съгласно условията на сключения между Кредитополучателя и Организатора Договор за кредит „Бяла Карта“.

3.4. Участникът следва да спазва всички клаузи по индивидуално сключения Договор за кредит „Бяла Карта“ и настоящите Общи условия, включително да заплаща текущото си задължение по Договора, в предвидените в сключения Договор за кредит срокове.

Типичен пример: При извършване на трансакция на ПОС-терминал в размерна 500 лв. на първо число от месеца по кредитна карта с отпуснат лимит от 500 лв., фиксираният месечен лихвен процент и ГПР за първите за първите 90 дни от датата на извършване на посочената трансакция са 0%. За останалия срок на Договора фиксираният месечен лихвен процент е 3,6 %, а ГПР - 45,9%. Общо дължимо на падеж за за първите 90 дни от датата на извършване на посочената трансакция е 500 лв., а през останалия срок на Договора – 518 лв. При изчислението на ГПР и общо дължимата сума в посочения пример е взето предвид допускането, че участникът е усвоил пълния размер на кредита на първо число на месеца посредством покупка, извършена на ПОС-терминал и ще изпълнява своите задължения по сключения Договор за кредит в съответствие с условията и сроковете за плащане, уговорени в същия. За суми усвоени в брой на банкомат и ПОС-терминал на първо число от месеца през промоционалния период ФМЛП е 3,6%, ГПР е 45.9%, а общо дължимо на падеж – 518 лв. Договорът за кредит е с неопределен срок.

4. Допълнителни разпоредби

4.1. Настоящите Правила ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на Кампанията на Интернет – страницата на Организатора на адрес https://bialakarta.bg/promotsii/7, където всеки заинтересован може да се запознае с тях.

4.2. Организаторът има право да лиши всеки клиент от участие в Кампанията, при нарушаване на което и да било от условия по нея или което направи опит чрез измама да се възползва от нея.

4.3. Всеки участник в Кампанията може да позвъни на номер 0700 20 140 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната и без допълнително таксуване), където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с Кампанията.

4.4. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящите Общи условия, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители на Интернет–страницата си на адрес www.bialakarta.bg.

4.5. Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това на Интернет – страницата си на адрес www.bialakarta.bg, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства или регулаторни промени или изисквания, които осуетяват нейното по-нататъшно й изпълнение.

4.6. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Кампанията се решава по взаимна уговорка или при невъзможност за постигане на такава, пред компетентния български съд.

5. Лични данни

Личните данни на Участниците в Кампанията се събират, обработват и съхраняват съобразно правилата, оповестени в Политиката за защита на личните данни, достъпна на уебсайта на Организатора: https://bialakarta.bg/gdpr и при спазване изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни. При предоставянето на личните им данни участниците са информирани относно правата, които имат съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни при кандидатстване за отпускане на паричен заем.

Настоящите Правила са приети и одобрени от Управителя на Дружеството.

При извършване на трансакция на ПОС-терминал в размерна 500 лв. на първо число от месеца по кредитна карта с отпуснат лимит от 500 лв., фиксираният месечен лихвен процент и ГПР за първите за първите 90 дни от датата на извършване на посочената трансакция са 0%. За останалия срок на Договора фиксираният месечен лихвен процент е 3,6 %, а ГПР - 45,9%. Общо дължимо на падеж за за първите 90 дни от датата на извършване на посочената трансакция е 500 лв., а през останалия срок на Договора – 518 лв. При изчислението на ГПР и общо дължимата сума в посочения пример е взето предвид допускането, че участникът е усвоил пълния размер на кредита на първо число на месеца посредством покупка, извършена на ПОС-терминал и ще изпълнява своите задължения по сключения Договор за кредит в съответствие с условията и сроковете за плащане, уговорени в същия. За суми усвоени в брой на банкомат и ПОС-терминал на първо число от месеца през промоционалния период ФМЛП е 3,6%, ГПР е 45.9%, а общо дължимо на падеж – 518 лв. Договорът за кредит е с неопределен срок.

Успешно копира кода
Абонира се успешно
help desk software