Промоции от Бяла Карта

Ползвай Бяла Карта и спечели мултикукър

Искаш да спечелиш подарък? Направи поне една трансакция с твоята кредитна карта Бяла Карта на банкомат, POS- терминал или онлайн, и участвай в томбола, в която можеш да спечелиш един от 50 мултикукъра.

Лесно е, нали?

Правила за участие в Играта "Ползвай Бяла Карта и спечели мултикукър

Провеждана от „Аксес Файнанс“ ООД

За периода от 00:00 ч. на 15.11.2019 г. до 23:59 ч. на 15.12.2019 г.

 

I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1. Организатор на Играта е „Аксес Файнанс“ ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202806978 и със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, район „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ № 1, бл. 9, ет. 2 /“Организатор“; „Дружество“/.

2. Решението на „Аксес Файнанс“ ООД за провеждане на Играта, съгласно настоящите правила, е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА И ПРАВИЛА

3. Продължителността на Играта обхваща периода от 00:00 ч. на 15.11.2019 г.до 23:59 ч. на 15.12.2019 г. (наричан по-долу „Период на играта“), освен ако не са налице промени, съгласно т.32 или т. 33, по-долу.

4. Играта ще бъде проведена съгласно условията на настоящите Правила за участие в Играта, които навсякъде за краткост ще бъдат наричани „Правила“.

III. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

5. Играта се реализира и провежда на територията на Република България, като трансакциите, които дават право на участниците да участват в тегленето на награди при условията на настоящите Правила, могат да бъдат извършени на територията на целия свят.

IV. НАГРАДИ

6. Наградите, осигурени от Организатора са 50 /петдесет/ мултикукъра PHILIPS HD3037/70. Организаторът не е производител на разпределяните с настоящата игра награди. Предоставените в Играта награди не могат да бъдат заменяни с паричната им равностойност или да бъдат преотстъпвани на други лица, които не са печеливши от Играта.

6.1. Съгласно чл. 13 ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), предметни печалби от игри на случайността със стойност над 30,00 лева са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. Аксес Файнанс ООД внася дължимия данък върху облагаемия доход, а на физическото лице спечелило награда се предоставя служебна бележка за платения от „Аксес Файнанс“ ООД данък по образец.

6.2. За физическото лице, спечелило предметна печалба от игра на случайността, може да възникне задължение да декларира като получен доход левовата равностойност на придобитата предметна печалба, както и внесения от „Аксес Файнанс“ ООД данък, с годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, към която следва да се приложи издадената от „Аксес Файнанс“ ООД служебна бележка. Годишната данъчна декларация се подава от физическото лице, спечелило предметната печалба в сроковете и по реда, регламентирани в ЗДДФЛ.

V. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

7. Право на участие в Играта придобива автоматично всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст, което отговаря кумулативно на следните условия за участие, и което за целите на настоящите Правила ще бъде наричано за краткост „Участник“ и „Кредитополучател“, а в множествено число „Участници“:

7.1. В периода на Играта е Кредитополучател по сключен Договор за кредит „Бяла Карта“. Договорът за кредит може да е сключен преди стартиране на Играта или по време на периода на Играта), и

7.2. В периода на Играта издадената Бяла Карта по сключения от Кредитополучателя Договор за Кредит „Бяла Карта“ не е блокирана, не е с изтекъл срок на валидност и с нея са позволени и могат да бъдат извършвани платежни операции за плащане или теглене на пари в брой чрез използването на реален и виртуален ПОС, ATM, както и други електронни платформи.

7.3. В периода на Играта Кредитополучателят използва своята Бяла Карта на стойност от поне 50 (петдесет) лева. (извършвайки трансакция на POS-терминал и/или онлайн и/ или усвоявайки пари в брой на АТМ-устройство и/ или POS-терминал) и

8. В Играта нямат право да участват служители на „Аксес Файнанс“ ООД и дъщерни компании, както и служители на дружествата от групата на „Мениджмънт Файненшъл Груп АД, ЕИК 203753425.

9. Всеки Участник, който отговаря на условията по т.7, които му дават право да се включи в Играта се счита, че автоматично се съгласява да бъде включен в Играта, както и че приема условията и правилата за участие в нея. В случай че Участник не желае да участват в Играта, трябва да заяви изричното си несъгласие/ отказ от участие посредством посещение/ изпращане на писмо до адреса на управление на „Аксес Файнанс“ ООД, с обаждане на националния телефон на Организатора на 0700 20 140 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване) и/ или посредством изпращане на електронно писмо (e-mail) на адрес help@bialakarta.bg.

VI. ПРОЦЕДУРА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА - МЕХАНИЗЪМ

10. Участниците в Играта, които отговарят на условията за участие в Играта, описани в настоящите Правила, ще участват в теглене на награди. Организаторът ще проведе на 20.12.2019 г. теглене на награди, на което ще бъдат изтеглени 50 (петдесет) печеливши Участника, които ще получат по една награда, при условията на настоящите Общи условия. Всеки, изявил желание, може да присъства на тегленето на печелившите участници.

11. Печелившите 50 Участника от тегленето на наградите ще бъдат изтеглени на произволен (случаен) принцип и имената им ще бъдат определяни чрез теглене в присъствието на комисия от трима члена, единият от които юрист, която ще удостовери законосъобразността и спазването на настоящите Правила при тегленото. В срок до 17:00 ч. на 20.12.2019 г., печелившите Участници ще бъдат оповестени на Facebook-страницата (https://www.facebook.com/bialakarta/) както и на Интернет-страницата на Организатора https://bialakarta.bg/promotsii/9, като с оглед защитата на личните данни на печелившите участници на посочената Facebook-страница и Интернет-страница ще бъдат оповестени само инициалът на малкото име, фамилията и номерът на Договора за кредит на всеки спечелил участник. При тегленето на печелившите участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип допълнително и 50 броя резервни печеливши-клиента.

12. След оповестяване на печелившите Участници в Играта по т.11, служители на Аксес Файнанс ООД ще се свържат с наградените участници на предоставения от тях в Договора за кредит телефонен номер за връзка, за да потвърдят последните приемането на наградата и да уточнят начина на получаването й, освен ако изрично не са заявили отказ от участие в Играта, съгласно раздел V, т. 9 по-горе.  В случай че Организаторът не успее да се свърже с печеливш Участник 3 пъти на посочения от последния телефонен номер на печелившият участник ще бъде изпратено кратко текстово съобщение (SMS), с което последният ще бъде уведомен за спечелената награда и поканен да си я получи в срок до 31.12.2019 г.. В случай че и след изпращане на SMS_а по смисъла на предходното изречение Организаторът не успее да установи контакт с печелившия Участник или последният не се свърже с Организатора в срок до 31.12.2019 г., за да уговори начин за получаване на наградата, Организаторът си запазва правото да връчи Наградата на изтеглен резервен печеливш Участник или да запази наградата за себе си, а печелившият губи правото да получи наградата си.

13. Всеки печеливш Участник може да получи лично наградата си в офиса на Организатора, находящ се в гр. София, район „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ № 1, бл. 9, ет. 1, в рамките на всеки работен ден след оповестяване на печелившите Участници на Facebook страницата на Организатора, от 09:00 ч. – 17:30 часа, с краен срок за получаване на наградата - 31.122019 г.

14. Всички награди се получават лично от печелившите участници на адреса на управление на Организатора, посочен в настоящите Правила. Наградите на всички печеливши участника, които живеят извън гр. София ще бъдат доставени чрез куриер за сметка на Организатора. Легитимацията при получаване на наградата се извършва чрез представяне на документ за самоличност.

15. При получаване на наградата, печелившите Участници ще получат освен наградата, но и гаранционната карта, заедно с указания за използване на получената награда, както и се задължават да подпишат като условие за връчването съставения за целта двустранен приемо-предавателен протокол и служебната бележка по т. 6.1.

16. В случай че печеливш Участник не се яви да получи наградата си в офиса на Организатора, в указания по т. 13 срок, същият губи правото си да получи спечелената награда. В този случай, Организаторът си запазва правото да връчи Наградата на изтеглен резервен печеливш Участник или да я запази за себе си.

17. Организаторът не носи отговорност за истиността на данните, предоставени от всички Участници, включително и печелившите такива. В случай че наградата е спечелена от участник, който е подал неточни или непълни данни, или не може да бъде открит, наградата ще бъде предоставена на следващия по ред изтеглен участник, съгласно списък на резервните участници. 

18. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите Участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.

19. Организаторът не носи отговорност за качеството на предоставените в настоящата Игра награди като отговорността за рекламации и реализиране на гаранционната отговорност е на съответния търговец и/или производител.

20. Участник, определен съгласно настоящите Правила за печеливш има право да се откаже от наградата. В този случай за печеливш се смята следващият изтеглен от резервите.

21. Връчването на награди от Играта може да бъде публично събитие. С участието си в Играта, Участниците дават изричното си съгласие, в случай че спечелят награда, техните имена и снимка да станат публични и използвани в аудио, фото или видео материал от Организатора на Играта без заплащане на хонорар.

VII. ПУБЛИЧНОСТ НА ИГРАТА

22. Настоящите Правила ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на Играта на Интернет–страницата на Организатора на адрес: https://bialakarta.bg/promotsii/9, където всеки заинтересован може да се запознае с тях.

23. Печеливш Участник може да бъде помолен да участва в промоционални събития и публикации в медиите, за което няма да му се дължи хонорар или каквото и да било друго възнаграждение.

VIII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

24. Всеки от Участниците отговаря за истинността на предоставените от него данни във връзка с участието си в Играта. Организаторът има право да лиши всяко лице, което е изпълнило изискванията за Участник, от участие в Играта при нарушаване, на което и да било условие по нея или което направи опит чрез измама да получи награда.

IX. ЛИЧНИ ДАННИ

25. Играта се провежда при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО и на Закона за защита на личните данни. Организаторът има качеството на администратор на лични данни.

26. С участието си в Играта и запознаване с настоящите Правила, всички участници в Играта са изрично уведомени, че е възможно да се наложи ограничен набор от личните им данни (инициал на малко име, фамилия и номер на Договор за кредит „Бяла Карта“) да бъдат обработвани от Организатора за целите на провеждане на Играта и за участие в томбола. Участниците са запознати с Политиката за защита на личните данни на Организатора на следния адрес: https://www.bialakarta.bg/gdpr, изготвена в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Организаторът предприема всички необходими технически и организационни мерки за да осигури защитата на данните на своите клиенти.

27. Всеки участник може по всяко време да възрази/оттегли съгласието си срещу обработване на личните му данни за целите на организиране и провеждане на кампанията, с писмено изявление, което прекратява последващо обработване на личните му данни за конкретната цел.

28. За целите на провеждането на тегленето с награди, определянето на печелившите участници и връчването на наградите, Организаторът ще обработва следните лични данни на участниците:

  • телефон за контакт, посочен от Участниците при сключване на Договора за кредит „Бяла Карта“ с цел да бъде връчена наградата им.
  • име и фамилия, посочени от печелившите с цел да бъде връчена наградата им;
  • адрес, посочен от печелившите, на който да бъде връчена наградата им;

29. Организаторът ще предостави името, фамилията, адресът и телефонният номер, получени от печелившите участници, на куриер или пощенски оператор с цел изпращане на техните награди.

30. Организаторът ще обработва и съхранява имената, адреса за връчване на наградата и телефона за контакт на печелившите участници в срок от 1 календарен месец след приключване на тегленето с награди, след което ще бъдат унищожени.

31. Лицето, което отговаря за защита на личните данни на участниците, е длъжностното лице по защита на личните данни („ДЗЛД“), с което може да бъде осъществен контакт на електронна поща dpo@bialakarta.bg. Всеки участник може да се запознае с Политиката за защита на личните данни на Организатора на следния адрес: https://www.bialakarta.bg/gdpr.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

32. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съотвествие с раздел VII Публичност на Играта, в случай, че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по–нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

33. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящите Правила, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VII Публичност на Играта.

34. Всеки Участник в Играта може да позвъни на номер 0700 20 140 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване), където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с Играта.

35. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и Участниците в Играта се решава по взаимна уговорка или при невъзможност за постигане на такава, пред родово компетентния съд.

Настоящите Правила са приети и одобрени от Управителя на Дружеството.

Използвай кредитната си карта - Бяла Карта и направи поне една трансакция в периода от 15.11.2019 г. до 15.12.2019 г. Това е достатъчно, за да участваш в томболата за един от 50 мултикукъра, която ще се проведе на 20.12.2019 г. 

Успешно копира кода
Абонира се успешно
help desk software