Кандидатствай Вход
Горещо лято с още по-горещи награди от Бяла Карта и Бяла Карта GOLD

Горещо лято с още по-горещи награди от Бяла Карта и Бяла Карта GOLD

Валидна до: 31.07.2024
946

През юли можеш да превърнеш своята Бяла Карта или Бяла Карта GOLD в билет за приключение и да спечелиш до две награди!

Какви са те?

 • 10 гифт карти за преживяване по избор от Gift Come True – всяка на стойност 300 лева.
 • 1 голяма награда – ваучер за почивка (по избор) на стойност 3000 лева.
   

Как можеш да се включиш в томболата?

Използвай своята Бяла Карта и/или Бяла Карта GOLD на ПОС терминал или онлайн в периода от 10.07.2024 до 31.07.2024 година.

Наслади се на лятото с освежаващ коктейл на Канарските острови,  чаша вино в Сен Тропе, танци до сутринта или избери да прекараш часове в едно различно изживяване. Ти решаваш накъде да поемеш! 

Колкото повече трансакции направиш на ПОС или онлайн в периода от 10-и до 31-и юли с твоята Бяла Карта и/или Бяла Карта GOLD, толкова по-голям е шансът ти да спечелиш.

Не чакай, включи се още днес:

POS
Online
Използвай Бяла Карта на ПОСИзползвай Бяла Карта онлайн

Важно: тегленето на пари от банкомат не дава право на участие в томболата. За да се включиш в нея, трябва да използваш своята Бяла Карта или Бяла Карта GOLD, когато плащаш в магазини и/или онлайн. 

За да се включиш в играта, трябва да използваш своята Бяла Карта или Бяла Карта GOLD поне веднъж на ПОС и/или онлайн от 10.07.2024 г. до 31.07.2024 г. включително.

Можеш да спечелиш до две награди:

 • 1 голяма награда – ваучер за почивка (по избор) на стойност 3000 лева.
 • 1 от 10 гифт карти за преживяване по избор от Gift Come True – всяка на стойност 300 лева.
   

Колкото повече трансакции на ПОС и/или онлайн направиш, толкова по-голям шанс имаш да спечелиш.

Важно: тегленето на пари от банкомат не дава право на участие в томболата. За да се участваш, трябва да използваш своята Бяла Карта или Бяла Карта GOLD, когато плащаш в магазини и/или онлайн.

Правила за участие в Играта "Бяла Карта избери и награди можеш да спечелиш ти“

Провеждана от „Аксес Файнанс“ АД

За периода от 00:00 ч. на 10.07.2024 г. до 23:59 ч. на 31.07.2024 г.

I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1. Организатор на Играта е „Аксес Файнанс“ АД, ЕИК 207140327 и със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, район „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ № 1, бл. 9, ет. 2 /“Организатор“; „Дружество“/.

2. Решението на „Аксес Файнанс“ АД за провеждане на Играта, съгласно настоящите Правила, е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА И ПРАВИЛА

3. Продължителността на Играта обхваща периода от 00:00 ч. на 10.07.2024 г. до 23:59 ч. на 31.07.2024 г. (наричан по-долу „Период на играта“), освен ако не са налице промени, съгласно т.34 или т. 35, по-долу. Това е последният ден, в който потребителите могат да се възползват от Играта и е обвързващ за Дружеството.

4. Играта ще бъде проведена съгласно условията на настоящите Правила за участие в Играта, които навсякъде за краткост ще бъдат наричани „Правила“.

III. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

5. Играта се реализира и провежда на територията на Република България, като трансакциите, които дават право на участниците да участват в тегленето на награда при условията на настоящите Правила, могат да бъдат извършени на територията на целия свят.

IV. НАГРАДИ

6. Наградите, осигурени от Организатора, за целия период на провеждане на Играта, са:

·       10 (десет) броя гифт карти (gift card) за преживяване/тематичен подарък по избор от Gift come true (https://giftcometrue.com/), всяка на стойност 300 (триста) лева;

·       1 (един) ваучер за почивка на стойност 3000 (три хиляди) лева.

Организаторът не е производител на разпределяните с настоящата игра награди. Предоставените в Играта награди не могат да бъдат заменяни с паричната им равностойност или преотстъпвани преди връчването им на други лица, които не са печеливши от Играта.

6.1. Наградите са закупени от Организатора от търговец, предлагащ съответните стоки/услуги.

·       Гифт картата представлява предплатена стойност, която може да бъде използвана за закупуване на стоки/услуги (преживяване), предлагани от https://giftcometrue.com/. Получателят може да го използва за всяка от стоките/услугите, предлагани на сайта на Gift come true: https://giftcometrue.com/. Гифт картата може да се използва многократно т.е. ако стойността на избраната услуга/стока е по-ниска от стойността на гифт картата, остатъкът може да се използва в срока й на валидност. Ако сумата на гифт картата е по-малка от цената на избраното преживяване/стока, то разликата се доплаща от печелившия. Периодът на валидност на гифт картата е изрично посочен в нея.

·       Ваучерът подарък представлява предплатена туристическа услуга за стоки/услуги на туристическа агенция: екскурзия, почивка; хотелско настаняване в България или чужбина или друго. Ваучерът е със срок на валидност, посочен в него. В случай че не бъде използван в посочения срок, сумата заплатена за него не подлежи на възстановяване. Ако сумата на ваучера е по-малка от цената на избрания продукт/ услуга, то разликата се доплаща от печелившия. Дружеството не носи отговорност и към него не могат да бъдат насочвани претенции по повод употребата на спечелената награда или претенции по повод на вреди, причинени от избраната от печелившия стока/услуга.

6.2. Съгласно чл. 13 ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), предметни печалби от игри на случайността със стойност над 100,00 лева са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. „Аксес Файнанс“ АД внася дължимия данък върху облагаемия доход, а при поискване на физическото лице, спечелило награда, се предоставя служебна бележка за платения от „Аксес Файнанс“ АД данък по образец.

V. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

7. Право на участие в Играта придобива автоматично всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст, което отговаря кумулативно на следните условия за участие и което за целите на настоящите Правила ще бъде наричано за краткост „Участник“ и „Кредитополучател“, а в множествено число „Участници“:

7.1. Към 10.07.2024 г. е Кредитополучател по сключен Договор за кредит „Бяла Карта“ и/или „Бяла Карта Gold”

7.2. В периода на Играта издадената Бяла Карта и/или Бяла Карта Gold по сключения от Кредитополучателя Договор за Кредит „Бяла Карта“ и/или “Бяла Карта Gold” не е блокирана, не е с изтекъл срок на валидност и с нея са позволени и могат да бъдат извършвани платежни операции за плащане или теглене на пари в брой чрез използването на реален и виртуален ПОС, АТМ, както и други електронни платформи.

7.3. В периода на Играта, съгл. т.3 по-горе, Кредитополучателят следва да извърши най-малко една трансакция на POS-терминал и/или онлайн с неговата Бяла Карта и/или Бяла Карта Gold.

8. Повече информация за финансовия продукт „Бяла Карта“/„Бяла Карта Gold“ можете да намерите на Интернет – страница: bialakarta.bg, както и на телефон 0700 20 140 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване).

9. В Играта нямат право да участват клиенти, чието задължение по Договор за кредит „Бяла Карта“/„Бяла Карта Gold“ е обявено за предсрочно изискуемо към датата за теглене на наградите, описана в т. 14 по-долу.

10. При изпълнение на условията по т.7 по-горе не се изисква изрично волеизявление от страна на Участника, за да придобие същият право на участие. От друга стана, всеки Участник има право да се откаже от участие в Играта чрез изрично волеизявление, представено на телефон 0700 20 140 или на имейл адрес: help@bialakarta.bg.

11. Всеки Участник следва да има постоянен/настоящ адрес или адрес на пребиваване на територията на Република България, който е предоставил при кандидатстването за кредит онлайн или чрез телефонно обаждане.

12. В Играта нямат право да участват служители на „Аксес Файнанс“ АД и дъщерни компании, както и служители на дружествата от групата на „Мениджмънт Файненшъл Груп“ АД, ЕИК 203753425.

13. Всеки Участник, който отговаря на условията по т.7, които му дават право да се включи в Играта, се счита, че автоматично се съгласява да бъде включен в Играта, както и че е съгласен с условията и правилата за участие в нея и ги приема с извършването на трансакция съгласно т.7.3 по-горе и дава съгласието си при неспазването им да бъде изключен от участие, респективно наградата да не му бъде връчена.

13.1. В случай че Участник не желае да участва в Играта, трябва да заяви изричното си несъгласие/отказ от участие посредством посещение/изпращане на писмо до адреса на управление на „Аксес Файнанс“ АД, с обаждане на националния телефон на Организатора на 0700 20 140 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване) и/или посредством изпращане на електронно писмо (e-mail) на адрес help@bialakarta.bg.

VI. ПРОЦЕДУРА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА - МЕХАНИЗЪМ

14. Участниците в Играта, които отговарят кумулативно на условията по т.7, участват в тегленето на наградите, което Организаторът ще проведе на 08.08.2024 г. и ще бъдат изтеглени 5 (петима) печеливши участници, всеки от които ще получи 1 (една) награда. Печелившите ще бъдат изтеглени в следния ред:

·       1 (един) печеливш, който ще спечели ваучер за почивка;

·       10 (десет) печеливши, всеки от които ще спечели по 1 гифт карта.

Всеки, изявил желание, може да присъства на тегленето на печелившите участници.

15. Всеки участник има право да участва в разпределението на наградите толкова пъти, колкото трансакции, които му дават право на участие в тегленето на наградите, е извършил в рамките на Играта. Всеки участник има право да спечели до две награди в рамките на Играта, но само една награда от вид. С цел яснота един Участник няма право да спечели 2 (двe) гифт карти от Gift Come True, но един Участник може да спечели до две награди, в случай че първо бъде изтеглен като печеливш за ваучер за почивка, а след това бъде изтеглен и като печеливш за 1 (един) гифт карта от Gift Come True.

16. Печелившите от тегленето ще бъдат изтеглени на произволен (случаен) принцип и така ще се определят имената им в присъствието на комисия от трима членове, единият от които юрист, който ще удостовери законосъобразността на тегленето. В срок до 17:30 ч. в деня, следващ деня на теглене на печелившите, посочен в т. 14 по-горе,  печелившите Участници ще бъдат обявени на Интернет страницата на Организатора bialakarta.bg. С цел минимизиране на обработката на лични данни на печелившите участници на посочената Интернет страница ще бъдат публикувани единствено първата буква от името и фамилията на печелившия, както и последните три цифри от мобилния номер на печелившия, предоставен от него при подписване на договора за кредит, сключен между него и Дружеството. При тегленето на печелившите участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип допълнително и толкова резервни печеливши участници, колкото награди има.

17. Печелившите Участници ще бъдат допълнително потърсени по телефон съгл. т. 16 по-горе от представители на Организатора, за да бъдат уведомени за спечелената награда и за уточняване на адреса за доставка на наградата.  В случай че Организаторът не успее да се свърже с печеливш Участник 3 пъти на посочения в т.16 по-горе телефонен номер, на печелившия участник ще бъде изпратено кратко текстово съобщение (SMS), с което последният ще бъде уведомен за спечелената награда и поканен да се свърже с Организатора за уточняване на адреса за доставка на наградата, в срок до 7 (седем) календарни дни след като бъде изпратено краткото текстово съобщение (SMS). В случай че и след изпращане на SMS-а по смисъла на предходното изречение, Организаторът не успее да установи контакт с печелившия Участник или последният не се свърже с Организатора, Организаторът си запазва правото да връчи Наградата на изтеглен резервен печеливш Участник или да запази наградата за себе си, а печелившият губи правото да получи наградата си.

18. Печелившите Участници могат да получат своите награди в срок до 30 календарни дни след предоставянето на адрес за доставка от печелившия. Наградите ще бъдат доставени чрез куриер до посочен от печелившите Участници адрес, по реда на т. 17 по-горе. Разходите, свързани с получаването на наградата чрез куриер, са за сметка на  Организатора. В случай че Участник откаже приемането на наградата и/или не потърси пратката си в срок от 7 календарни дни след уведомление от страна на куриер и същата се върне до Организатора, последният си запазва правото да връчи Наградата на изтеглен резервен печеливш Участник или да запази наградата за себе си, а печелившият губи правото да получи наградата си.

18.1. Легитимацията при получаване на наградата се извършва чрез представяне на лична карта.

18.2. При получаване на наградата/ите печелившите Участници се задължават да подпишат като условие за връчването съставения за целта двустранен приемо-предавателен протокол.

19. При получаване на наградата/ите печелившите Участници ще получат и Общи условия за ползване на ваучера/ гифт картите, заедно с указания за използване на получената награда, ако такива бъдат предоставени от търговеца.  

20. Организаторът не носи отговорност за истинността на данните, предоставени от всички Участници. В случай че печеливш Участник е предоставил невалиден телефон за връзка, непълен или неточен адрес или грешни имена или съществува несъответствие между посочените от Участника имена и телефон спрямо попълнените от него данни в Договора за кредит „Бяла Карта“/ Договора за кредит „Бяла Карта Gold“, Наградата не се връчва. Организаторът запазва правото си да връчи наградата на следващия по ред изтеглен участник, съгласно списъка с изтеглените в текущия месец резервни участници или да запази наградата за себе си. 

21. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите Участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.

22. Организаторът не носи отговорност за качеството на предоставените в настоящата Игра награди, като отговорността за рекламации и реализиране на гаранционната отговорност е на съответния търговец и/или производител.

23. Печеливш Участник има право да се откаже от наградата. В този случай Организаторът запазва правото да връчи Наградата на изтеглен резервен печеливш Участник или да запази наградата за себе си.

24. Връчването на награди от Играта може да бъде публично събитие. С попълването на изрична декларация за съгласие, Участниците дават изричното си съгласие, в случай че спечелят награда, техните имена и снимка да станат публични и използвани в аудио, фото или видео материал от Организатора на Играта без заплащане на хонорар. Печелившите Участници имат правото да откажат личните им данни да бъдат използвани за целите по предходното изречение, като отказът им няма да доведе до загубване на правото им да получат наградата или на друго тяхно право съгласно настоящите Правила и условията на договора за паричен заем.

VII. ПУБЛИЧНОСТ НА ИГРАТА

25. Настоящите Правила ще бъдат оповестени и достъпни за целия период на продължителност на Играта на Интернет страницата на Организатора на адрес: https://bialakarta.bg/, където всеки заинтересован, имащ право на участие в Играта, може да се запознае с тях.

VIII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

26. Всеки от Участниците отговаря за истинността на предоставените от него данни във връзка с участието си в Играта. Организаторът има право да лиши всяко лице, което е изпълнило изискванията за Участник, от участие в Играта при нарушаване, на което и да било условие по нея или което направи опит чрез измама да получи награда.

IX. ЛИЧНИ ДАННИ

27. Играта се провежда при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО и на Закона за защита на личните данни. Организаторът има качеството на администратор на лични данни.

28. С участието си в Играта и запознаване с настоящите Правила, всички участници в Играта са изрично уведомени, че е възможно да се наложи ограничен набор от личните им данни (инициал на малко име и фамилия, части от мобилен номер и номер на Договор за кредит „Бяла Карта“ и/или „Бяла Карта Gold”) да бъдат обработвани от Организатора за целите на провеждане на Играта и за участие в томбола. Участниците са запознати с Политиката за защита на личните данни на Организатора на следния адрес: www.bialakarta.bg/gdpr, изготвена в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Организаторът предприема всички необходими технически и организационни мерки, за да осигури защитата на данните на своите клиенти.

29. Всеки участник може по всяко време да възрази/оттегли съгласието си срещу обработване на личните му данни за целите на организиране и провеждане на Играта, с писмено изявление, което прекратява последващо обработване на личните му данни за конкретната цел.

30. За целите на провеждането на тегленето с награди, определянето на печелившите участници и връчването на наградите Организаторът ще обработва следните лични данни на участниците:

 • телефон за контакт, посочен от Участника при сключване на Договора за кредит „Бяла Карта“/„Бяла Карта Gold”, с цел да бъде връчена наградата му.
 • име и фамилия, посочени от печелившия, с цел да бъде връчена наградата му;
 • адрес, посочен от печелившия, на който да бъде връчена наградата му;

31. Организаторът ще предостави името, фамилията, адреса и телефонния номер, получени от печелившия участник, на куриер или пощенски оператор с цел изпращане на неговата награда.

32. Организаторът ще обработва и съхранява имената, адреса за връчване на наградата и телефона за контакт на печелившия участник в срок от 1 календарен месец след приключване на тегленето с награда, след което ще бъдат унищожени.

33. Лицето, което отговаря за защита на личните данни на участниците, е длъжностното лице по защита на личните данни („ДЗЛД“), с което може да бъде осъществен контакт на електронна поща dpo@accessfinance.eu. Всеки участник може да се запознае с Политиката за защита на личните данни на Организатора на следния адрес: www.bialakarta.bg/gdpr.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

34. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел VII Публичност на Играта, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по–нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

35. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящите Правила, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VII Публичност на Играта.

36. Всеки Участник в Играта може да позвъни на номер 0700 20 140 (съобразно  индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване), където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с Играта.

37. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и Участниците в Играта се решава по взаимна уговорка или при невъзможност за постигане на такава, пред родово компетентния съд.

Настоящите Правила са приети и одобрени от Изпълнителния директор на Дружеството.