Кандидатствай Вход
Използвай Бяла Карта и може да сбъднеш своя мечта

Използвай Бяла Карта и може да сбъднеш своя мечта

Валидна до: 31.01.2023
14028

Твоята карта може да бъде ключът към сбъдването на една от мечтите ти.

Бяла Карта може да сбъдне желания на петима свои клиенти в общ размер до 5000 лева - пет награди, всяка на стойност до 1000 лева.

Регистрирай се тук, като въведеш твоя КИД* (номер на договора) и напишеш твоето желание на стойност до 1000 лева, което би искал да сбъднем и използвай поне веднъж своята Бяла Карта или Бяла Карта GOLD от 10.01.2023г. до 31.01.2023г.

Мечтай и се оглеждай, защото не само по Коледа желанията се сбъдват и стават чудеса! Не чакай, а се включи още днес.

Всеки участник има право да регистрира само една мечта. Всяка извършена трансакция с картата ти дава право на участие в тегленето, като участваш в тегленето толкова пъти, колкото трансакции си извършил в периода на Играта.

*за Бяла Карта: КИД (номерът на договора) са цифрите, изписани върху картата под имената ти.

*за Бяла Карта GOLD: КИД (номерът на договора) са цифрите на гърба на картата, изписани под „Client number”.

Печеливши:

А.К. с телефонен номер *******051 

Х.В. с телефонен номер *******979 

Д.С. с телефонен номер *******111 

П.Г. с телефонен номер *******838 

Ц.Г. с телефонен номер *******665 

За да се включиш в промоционалната кампания, трябва да:

 1. регистрираш своя КИД и своето желание до 1000 лева тук;
 2. използваш поне веднъж своята Бяла Карта или Бяла Карта GOLD на АТМ, ПОС и/или онлайн в периода от 10.01.2023г. до 31.01.2023г.

Всяка трансакция носи шанс за печалба! Колкото повече трансакции на АТМ, ПОС и/или онлайн направиш, толкова по-голям шанс имаш да спечелиш.

Важно: достатъчно е да се регистрираш само веднъж - не е необходимо да въвеждаш данните си при всяка трансакция.

Правила за участие в Играта "Използвай своята карта и може да сбъднеш своя мечта“

Провеждана от „Аксес Файнанс“ АД

За периода от 00:00 ч. на 10.01.2023 г. до 23:59 ч. на 31.01.2023 г.

 

I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1. Организатор на Играта е „Аксес Файнанс“ АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 207140327 и със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, район „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ № 1, бл. 9, ет. 2 /“Организатор“; „Дружество“/.

2. Решението на „Аксес Файнанс“ АД за провеждане на Играта, съгласно настоящите правила, е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА И ПРАВИЛА

3. Продължителността на Играта обхваща периода от 00:00 ч. на 10.01.2023 г. до 23:59 ч. на 31.01.2023 г. (наричан по-долу „Период на играта“), освен ако не са налице промени, съгласно т.34 или т. 35, по-долу. Това е последният ден, в който потребителите могат да се възползват от КАМПАНИЯТА и е обвързващ за Дружеството.

4. Играта ще бъде проведена съгласно условията на настоящите Правила за участие в Играта, които навсякъде за краткост ще бъдат наричани „Правила“.

III. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

5. Играта се реализира и провежда на територията на Република България, като трансакциите, които дават право на участниците да участват в тегленето на награди при условията на настоящите Правила, могат да бъдат извършени на територията на целия свят.

IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

6. Право на участие в Играта придобива автоматично всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст, което отговаря кумулативно на следните условия за участие и което за целите на настоящите Правила ще бъде наричано за краткост „Участник“ и „Кредитополучател“, а в множествено число „Участници“:

6.1. В периода на Играта е Кредитополучател по сключен Договор за кредит „Бяла Карта“ и/или „Бяла Карта Gold”. Договорът за кредит може да е сключен преди стартиране или по време на периода на Играта съгл. т.3 по-горе.

6.2. В периода на Играта издадената Бяла Карта и/или Бяла Карта Gold по сключения от Кредитополучателя Договор за Кредит „Бяла Карта“ и/или “Бяла Карта Gold” не е блокирана, не е с изтекъл срок на валидност и с нея са позволени и могат да бъдат извършвани платежни операции за плащане или теглене на пари в брой чрез използването на реален и виртуален ПОС, ATM, както и други електронни платформи.

6.3. В периода на Играта, съгл. т.3 по-горе, Кредитополучателят следва да извърши най-малко една трансакция на POS-терминал и/или онлайн и/или усвои пари в брой на ATM със своята Бяла Карта и/или Бяла Карта Gold и да регистрира своя КИД (номер на договора) и една своята мечта (на стойност до 1000 лева) на www.forms.gle/ZrSyXXsvfypTyzhj8, която да може да бъде реализирана от Организатора в рамките на сума до 1000 /хиляда/ лева.

7. Избор на мечти:

 7.1. Всяка мечта, регистрирана за участие съгласно т.6.3. по-горе, следва да може да бъде реализирана от Организатора в рамките на до 1000,00 (хиляда) лева.

7.2. Регистрираните мечти следва да са предметни, конкретни и изпълними, описани ясно и разбираемо и да не съдържат желания за получаване на пари.

7.3. Не се допускат до участие в Играта мечти със съдържание, което:

 • по какъвто и да е начин е насочено срещу или накърнява доброто име на Организатора или трети лица;
 • е насочено срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала или срещу правата и свободите на други граждани;
 • съдържа заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
 • пропагандира дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия; призовава към насилие, извършване на престъпление, разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; проповядва агресивна или недемократична идеология;
 • има порнографско съдържание, съдържа елементи на сексуално или друго насилие или противоречи по какъвто и да е друг начин на морала и добрите нрави;
 • нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;
 • се отнася до търговска, служебна, лична тайна или друга конфиденциална информация;
 • нарушава каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително право на собственост, право на интелектуална собственост и други;
 • противоречат на действащото законодателство и на настоящите Правила.

7.4. Регистрирани мечти, които по какъвто и да е начин нарушават изискванията по предходните разпоредби, няма да бъдат допускани до участие в Играта.

8. Повече информация за финансовия продукт „Бяла Карта“/Бяла Карта Gold можете да намерите на Интернет – страница: www.bialakarta.bg, както и на телефон 0700 20 140 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване).

9. В Играта нямат право да участват клиенти, чието задължение по Договор за кредит „Бяла Карта“/Бяла Карта Gold е обявено за предсрочно изискуемо към датата за тегленето съгласно т. 15 по-долу.

10. При изпълнение на условията по т.6 по-горе автоматично се счита, че Участникът дава съгласието си да участва в Играта. От друга стана, всеки Участник има право да се откаже от участие в Играта чрез изрично волеизявление, представено на телефон 0700 20 140 или на имейл адрес: help@bialakarta.bg.

11. Всеки Участник следва да има постоянен/настоящ адрес или адрес на пребиваване на територията на Република България, който е предоставил при кандидатстването за кредит онлайн или чрез телефонно обаждане.

12. В Играта нямат право да участват служители на „Аксес Файнанс“ АД и дъщерни компании, както и служители на дружествата от групата на „Мениджмънт Файненшъл Груп“ АД, ЕИК 203753425.

13. Всеки Участник, който отговаря на условията по т.6 по-горе, които му дават право да се включи в Играта, се счита, че автоматично се съгласява да бъде включен в Играта, както и че е съгласен с условията и правилата за участие в нея и ги приема с изпълнението на т.6.3 по-горе и дава съгласието си при неспазването им да бъде изключен от участие, респективно губи възможността за реализация на регистрираната мечта. Организаторът не носи отговорност, ако регистрираният КИД е несъществуващ и/или грешен. В случай че посоченият КИД е несъществуващ и/или грешен, той не може да участва в тегленето, описано в т. 15 по-долу.

13.1. В случай че Участник не желае да участва в Играта, трябва да заяви изричното си несъгласие/отказ от участие посредством посещение/изпращане на писмо до адреса на управление на „Аксес Файнанс“ АД, с обаждане на националния телефон на Организатора на 0700 20 140 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване) и/или посредством изпращане на електронно писмо (e-mail) на адрес help@bialakarta.bg.

14. Всеки участник има право да участва в тегленето толкова пъти, колкото трансакции е извършил в рамките на Играта. Всеки участник има право да регистрира само едно желание съгл. т.6.3. по-горе и да спечели реализирането само на една мечта в рамките на Играта.

VI. ПРОЦЕДУРА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА - МЕХАНИЗЪМ

15. Участниците в Играта, които отговарят кумулативно на условията по т.6 и т.7 по-горе, участват в теглене, което Организаторът ще проведе на 02.02.2023 г. и ще бъдат изтеглени 5 (пет) печеливши участници. Всеки, изявил желание, може да присъства на тегленето на печелившите участници.

16. Печелившите от тегленето ще бъдат изтеглени на произволен (случаен) принцип и така ще се определят имената им в присъствието на комисия от трима членове /“Комисията“/, единият от които юрист, който ще удостовери законосъобразността на тегленето. Всяка изтеглена мечта се преглежда от Комисията, която проверява дали същата отговаря на изискванията, посочени по-горе в т.7 и може да бъде реализирана от Организатора. Тегленето се извършва до достигане на 5 печеливши участници, чиито регистрирани мечти Комисията е установила, че са осъществими от Организатора. В срок до 17:30 ч. в деня, следващ деня на теглене на печелившите, посочен в т.15 по-горе, печелившите Участници ще бъдат обявени на Интернет страницата на Организатора https://bialakarta.bg/promotsii/izpolzvai-biala-karta-sbadni-mechta. С цел минимизиране на обработката на лични данни на печелившите участници на посочената Интернет страница ще бъдат публикувани единствено първата буква от името и фамилията на печелившия, както и последните три цифри от мобилния номер на печелившия, предоставен от него при подписване на договора за кредит, сключен между него и Дружеството. При тегленето на печелившите участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип допълнително и 5 (пет) резервни печеливши участници.

17. Печелившите Участници ще бъдат допълнително потърсени по телефон съгл. т. 16 по-горе от представители на Организатора, за да бъдат уведомени за резултата от тегленето и да бъдат поканени за оформяне на документите, свързани с реализацията на неговата мечта. В случай че Организаторът не успее да се свърже с печеливш Участник 3 пъти на посочения в т.16 по-горе телефонен номер, на печелившия участник ще бъде изпратено кратко текстово съобщение (SMS), с което последният ще бъде уведомен за резултата от тегленето и поканен да се свърже с Организатора за оформяне на документите, свързани с реализацията на неговата мечта, в срок до 7 (седем) календарни дни след като бъде изпратено краткото текстово съобщение (SMS). В случай че и след изпращане на SMS-а по смисъла на предходното изречение, Организаторът не успее да установи контакт с печелившия Участник или последният не се свърже с Организатора, губи възможността за реализиране  на регистрираната от него мечта и Организаторът счита за печеливш следващия резервен участник съгл. т. 16 по-горе.

18. Печелившите участници, избрани по реда на тези Правила, подписват споразумение с Организатора, на базата на което се реализира тяхната мечта. Легитимацията при подписване на споразумението по предходното изречение се извършва чрез представяне на лична карта. Всички плащания, свързани с осъществяване на съответната мечта, се извършват директно от Организатора към съответните изпълнители, без да се предоставят или превеждат пари на печеливш участник.

18.1. Съгласно чл. 13 ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), предметни печалби от игри на случайността със стойност над 100,00 лева са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. „Аксес Файнанс“ АД внася дължимия данък върху облагаемия доход, а при поискване на физическото лице спечелило награда/чието регистрирано желание е реализирано, се предоставя служебна бележка за платения от „Аксес Файнанс“ АД данък по образец.

18.2. При получаване на наградата печелившите Участници се задължават да подпишат като условие за връчването съставения за целта двустранен приемо-предавателен протокол.

19. Организаторът не носи отговорност:

 • за истинността на данните, предоставени от всички Участници. В случай че печеливш Участник е предоставил невалиден телефон за връзка, непълен или неточен адрес, грешни имена или съществува несъответствие между посочените от Участника имена и телефон спрямо попълнените от него данни в Договора за кредит „Бяла Карта“/Договора за кредит „Бяла Карта Gold“, губи възможността за реализация на регистрираната от него мечта и Организаторът счита за печеливш следващия резервен участник съгл. т. 16 по-горе.
 • в случай че дадена мечта не може да бъде реализирана поради невъзможност печеливш участник да подпише договор с Организатора и/или да получи реализацията на желанието си в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш Участник;
 • при невъзможност съответната мечта да бъде осъществена поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства.

20. Ако в рамките на уговорените между Организатора и печеливш участник срокове, по независещи от Организатора причини, печеливш/и Участник/ци не се яви/ят да подпише/ат договор с Организатора, не се организира повторно теглене.

21. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите Участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.

22. Организаторът не носи отговорност за качеството на предоставените на печелившите участници предмети/вещи във връзка с реализиране на регистрирана мечта, като отговорността за рекламации и реализиране на гаранционната отговорност е на съответния търговец и/или производител.

23. Печеливш Участник има право да се откаже от възможността за реализация на регистрираната от него мечта. В този случай Организаторът счита за печеливш следващия от резервните печеливши по т. 16 по-горе.

24. Реализирането на регистрирана мечта в Играта може да бъде публично събитие. С  попълването на изрична декларация за съгласие, Участниците дават изричното си съгласие, в случай че бъдат печеливши участници, техните имена и снимка да станат публични и използвани в аудио, фото или видео материал от Организатора на Играта без заплащане на хонорар.

VII. ПУБЛИЧНОСТ НА ИГРАТА

25. Настоящите Правила ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на Играта на Интернет страницата на Организатора на адрес: https://bialakarta.bg/promotsii/izpolzvai-biala-karta-sbadni-mechta, където всеки заинтересован може да се запознае с тях.

VIII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

26. Всеки от Участниците отговаря за истинността на предоставените от него данни във връзка с участието си в Играта. Организаторът има право да лиши всяко лице, което е изпълнило изискванията за Участник, от участие в Играта при нарушаване, на което и да било условие по нея или което направи опит чрез измама да получи възможността за реализация на регистрирана мечта.

IX. ЛИЧНИ ДАННИ

27. Играта се провежда при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО и на Закона за защита на личните данни. Организаторът има качеството на администратор на лични данни.

28. С участието си в Играта и запознаване с настоящите Правила, всички участници в Играта са изрично уведомени, че е възможно да се наложи ограничен набор от личните им данни (инициал на малко име и фамилия, части от мобилен номер и номер на Договор за кредит „Бяла Карта“ и/или „Бяла Карта Gold”) да бъдат обработвани от Организатора за целите на провеждане на Играта и за участие в томбола. Участниците са запознати с Политиката за защита на личните данни на Организатора на следния адрес: www.bialakarta.bg/gdpr,  изготвена в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Организаторът предприема всички необходими технически и организационни мерки, за да осигури защитата на данните на своите клиенти.

29. Всеки участник може по всяко време да възрази/оттегли съгласието си срещу обработване на личните му данни за целите на организиране и провеждане на кампанията с писмено изявление, което прекратява последващо обработване на личните му данни за конкретната цел.

30. За целите на провеждането на тегленето с награди, определянето на печелившите участници и връчването на наградите, Организаторът ще обработва следните лични данни на участниците:

 • телефон за контакт, посочен от Участниците при сключване на Договора за кредит „Бяла Карта“/„Бяла Карта Gold” с цел да бъде връчена/реализирана регистрираната мечта.
 • име и фамилия, посочени от печелившите с цел да бъде връчена/реализирана регистрираната мечта;
 • адрес, посочен от печелившите, на който да бъде връчена/реализирана регистрираната мечта;
 • номер, издател, валидност на личната карта с цел подписване на споразумение съгласно т.18.
 • постоянен адрес, ЕГН и други данни, записани на документа за идентификация на лицето с цел подписване на споразумение съгласно т.18.

31. Организаторът ще предостави името, фамилията, адреса и телефонния номер, получени от печелившите участници, на куриер или пощенски оператор с цел изпращане на техните награди.

32. Организаторът ще обработва и съхранява имената, адреса за връчване на наградата и телефона за контакт на печелившите участници в срок от 1 календарен месец след приключване на тегленето с награди, след което ще бъдат унищожени.

33. Лицето, което отговаря за защита на личните данни на участниците, е длъжностното лице по защита на личните данни („ДЗЛД“), с което може да бъде осъществен контакт на електронна поща dpo@bialakarta.bg. Всеки участник може да се запознае с Политиката за защита на личните данни на Организатора на следния адрес: www.bialakarta.bg/gdpr.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

34. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел VII Публичност на Играта, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по–нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

35. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящите Правила, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VII Публичност на Играта.

36. Всеки Участник в Играта може да позвъни на номер 0700 20 140 (съобразно  индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване), където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с Играта.

37. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и Участниците в Играта се решава по взаимна уговорка или при невъзможност за постигане на такава, пред родово компетентния съд.

Настоящите Правила са приети и одобрени от Изпълнителния директор на Дружеството.