Кандидатствай Вход
Отиди до Лондон с метрото и Бяла Карта Mastercard®

Отиди до Лондон с метрото и Бяла Карта Mastercard®

Валидна до: 18.02.2023
819

Най-бързият и удобен транспорт – метрото, и най-бързият и удобен начин да платиш – Мastercard, те канят на екскурзия до първото метро в света.

Участвай в томбола за 1 от 3 четиридневни екскурзии до Лондон за двама с включени самолетни билети и престой в 5-звезден хотел в няколко лесни стъпки:

  1. Открий кралския гвардеец, който те чака във фоайето на спирка „СУ Св. Климент Охридски" на Софийското метро;
  2. Снимай се с него пред фотостената на Mastercard;
  3. Качи снимката с хаштаг #SofiaLondonMC във Facebook или Instagram, като се увериш, че постът е публичен.

Промоцията започва на 23 януари и продължава да 18 февруари. Победителят ще бъде изтеглен в томбола на 06.03.2023.

Виж на Mastercard® | Sofia Transit всички часове и дати, на които можеш да срещнеш кралския гвардеец и да се снимаш с него.

  1. Виж на Mastercard® | Sofia Transit всички часове и дати, на които можеш да срещнеш кралския гвардеец и да се снимаш с него.
  2. Открий кралския гвардеец, който те чака във фоайето на спирка „СУ Св. Климент Охридски" на Софийското метро;
  3. Снимай се с него пред фотостената на Mastercard;
  4. Качи снимката с хаштаг #SofiaLondonMC във Facebook или Instagram, като се увериш, че постът е публичен.

1. ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ

1.1. Промоционална кампания на Mastercard “Sofia Transit London Activation” (наричана от тук нататък „Кампанията“/„Промоционалната кампания“) се реализира под ръководството на Mastercard Europe SA, белгийско акционерно дружество („Mastercard”).

1.2. Кампанията се организира и провежда от „МАККАН ЕРИКСОН СОФИЯ” ООД с ЕИК 121003246, със седалище и адрес на управление в град Нови Искър, ул. “Търговска“ №15 (наричано от тук нататък „МАККАН“/“Агенцията“/“Организатора“).

2. ДЕФИНИЦИИ

За целите на тези Общи условия:

УЧАСТНИК се нарича всяко физическо лице взело участие в Кампанията, публикувало снимка в социалните си мрежи, съгласно настоящите Общи условия.

АГЕНЦИЯТА - „МАККАН ЕРИКСОН СОФИЯ” ООД с ЕИК 121003246, със седалище и адрес на управление в град Нови Искър, ул. “Търговска“ №15

ПЕЧЕЛИВШ се нарича Участник, който бъде изтеглен като печеливш.

MASTERCARD КЪТА се нарича къта, разположен на метростанция Софийски Университет, включващ фотостена и катедра, както и промо екип от хостеса и актьор, облечен като британски кралски гвардеец. Mastercard Къта ще бъде активен в рамките на 2 (два) до 4 (четири) часа на ден в периода на Кампания, съгласно предвиденото в  Приложение № 1 към Общите условия – График.

3. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

Общите условия са изготвени съгласно изискванията на българското законодателство и ще бъдат публикувани на интернет страницата на Mastercard www.mastercard.bg/sofia, където ще са достъпни през целия период на Промоционалната кампания по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

Организаторът запазва правото си да допълва или променя едностранно настоящите Общи условия, като промените ще влизат в сила след публикуването им на интернет страницата на Mastercard www.mastercard.bg/sofia.

4. СРОК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

4.1. Промоционалната кампания се провежда в периода от 23.01.2023 г. до 18.02.2023 г., вкл.

Организаторът си запазва правото да удължава периода на Промоционалната кампания или да прекратява предсрочно провеждането на Промоционалната кампания чрез изменение на настоящите Общи условия, като промените ще влизат в сила след публикуването им на интернет страницата на Mastercard www.mastercard.bg/sofia.

5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

5.1. Право на участие в Промоционалната кампания има всяко физическо лице, което е приело настоящите Общи условия и отговаря на описаните по-долу допълнителни условия.

5.2. Право на участие в Промоционалната кампания има всяко физическо лице, което:

5.2.1. вземе участие чрез публикуване на своя снимка с актьора, облечен като британски кралски гвардеец от къта на Mastercard, в социалните си мрежи, а именно Фейсбук и/или Инстаграм с #SofiaLondonMC – за наградите.

5.3. В Промоционалната кампания могат да участват лица, навършили 18 години.

5.4. Участието в Кампанията не е обвързано с покупка от страна на Участника.

5.5. Служителите на Организатора и Mastercard, негови дъщерни дружества, филиали,  участващи в организирането и провеждането на Промоционалната кампания, както и членове на техните семейства (деца и съпрузи), не могат да участват в Промоционалната кампания.

5.6. Организаторът има право по своя преценка и без предизвестие да изключи участник от Промоционалната кампания, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Общи условия и/или ако наруши някое от правилата на Промоционалната кампания.

6. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

6.1. В промоционалната кампания участва всяко физическо лице, което:

6.1.1. вземе участие чрез публикуване на своя снимка с актьора, облечен като британски кралски гвардеец от къта на Mastercard, в социалните си мрежи, а именно Фейсбук и/или Инстаграм с #SofiaLondonMC – за наградите.

6.2. При спазване на условията по чл. 6.1.1., участникът автоматично участва в томбола за спечелване на една от наградите в Кампанията.

6.3. В края на кампанията, Агенцията тегли печелившите за наградите.

6.4. Агенцията, в качеството си на администратор на наградите и Организатор, се свързва с победителя, относно условията за получаване на наградите като изпраща съобщение на профила на Участника в социалната мрежа, в която е публикувал снимка, съгласно настоящите Общи условия. Съобщението се изпраща от профила на Mastercard в съответната социална мрежа. 

6.5. Наградата в Промоционалната кампания се предоставя от Mastercard.

7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ. ТЕГЛЕНЕ.

7.1. Наградите в Промоционалната кампания са:

7.1.1. 3 (три) броя ваучери за 4-дневни екскурзии до Лондон.

7.2. Печелившите участници за наградите ще бъдат изтеглени след приключване на Кампанията чрез специализиран софтуер пред нотариус. За избягване на съмнение, датата на тегленето на наградите ще бъде не по-късно от 06.03.2023 г. При тегленето на наградите ще бъдат изтеглени 6 резервни участници.

7.3. В срок до 10 (десет) работни дни след тегленето имената на печелившите се публикуват на интернет страницата на Mastercard www.mastercard.bg/sofia. Организаторът няма ангажимент да публикува резервните изтеглени участници.

7.4. В срок до 5 (пет) работни дни, считано от публикуването на печелившите участници по реда на чл.7.3., Агенцията се свързва с печелившите участници по реда на чл. 6.4. от настоящите Общи условия.

7.5. Печелившите следва да потвърдят, като изпратят съобщение до Агенцията в отговор на уведомителното съобщение, получаването на наградата си в срок до 10 (десет) календарни дни след получаване на известието.

7.6. Получаването на наградите се уточнява допълнително с Агенцията в срок до 10 (десет) календарни дни след потвърждение от страна на победителя.

7.7. Печелившият участник следва да попълни и подпише декларация за получаване на наградата, като представи своите три имена, ЕГН, постоянен адрес по лична карта, имейл и телефон за връзка.

7.8. Ако печелившият не бъде открит от Агенцията, откаже да получи наградата, не потвърди, че желае да я получи в срок до 10 календарни дни след уведомяването за спечелената награда, не окаже необходимото съдействие по смисъла на настоящите Общи условия във връзка с придобиване на наградата, вкл. по чл. 7.7,  участникът губи правото да получи наградата. В посочените случаи наградата се предоставя на резервен участник, съгласно реда на тяхното изтегляне, който ще бъде уведомен съгласно описаното по-горе.

8. ДЕКЛАРИРАНЕ НА НАГРАДИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

8.1. Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица предметни награди на стойност над 100.00 лева се облагат с т. нар. окончателен данък. Данъкът се декларира от печелившия.

8.2. Агенцията от името на и за сметка на Mastercard внася за своя сметка данъка общ доход, дължим от печелившия. Печелившият, получил предметна награда, има ангажимент за деклариране на получения доход.

8.3. Подаването на годишната данъчна декларация се реализира в сроковете и по реда, регламентирани в ЗДДФЛ.

9. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

9.1. Личните данни на печелившия се обработват след предоставянето им доброволно от страна на печелившия участник, както и на основание сключено между Агенцията и съответната финансова институция споразумение за целите на предоставяне на наградата и за целите на внасяне на дължимия данък по ЗДДФЛ.

9.1.1. Mastercard няма достъп до и не получава лични данни на Участниците в Кампанията. Личните данни, които участникът предоставя на Агенцията са за целите на предоставяне на наградата и за целите на внасяне на дължимия данък по ЗДДФЛ.

9.2. Печелившият дава своето съгласие за обработването на предоставените от него лични данни в декларацията по 7.7 (три имена, ЕГН, постоянен адрес и телефон за връзка) и съхраняването им на територията на  България от Агенцията. Тези лични данни се предоставят за целите на кампанията, предоставяне на наградата и внасяне на дължимия данък във връзка с предоставяне на наградата.

9.3. Агенцията декларира, че няма да предоставя данните на трети лица, освен за целите на настоящата кампания или в случаите, когато това е предвидено в закон. Печелившият има право да оттегля по всяко време съгласието си за обработването на личните му данни.

Пълните условия ще откриеш на www.mastercard.bg.