Кандидатствай Вход
100лв. ваучер и още награди за Първия учебен ден на детето с Бяла Карта

100лв. ваучер и още награди за Първия учебен ден на детето с Бяла Карта

Валидна до: 21.09.2014
2979

Първият учебен ден на твоя ученик

Знаеш какъв ден е Първият учебен ден за твоето дете! Радост, усмихнати лица, смях и детска глъч изпълват училищния двор!

И Бяла Карта иска да участва в този празник. Затова приготвихме куп награди за твоя ученик!
 

Какво е необходимо, за да участваш ли?
 

Просто заяви своята Бяла Карта на щандовете в Mall of Sofia и в The Mall, вземи още на място първата си награда  и попълни талон за участие в томболата на Бяла Карта, специално организирана за празника на ученика.

После посети уеб сайта на Бяла Карта https://bialakarta.bg и виж дали печелиш! 

Ще те очакваме в офиса на Бяла Карта, за да ти връчим твоята награда!

Очакваме те!

Все още нямаш Бяла Карта? Заяви СЕГА своята Бяла Карта в Mall of Sofia или в The Mall и вземи подарък за твоя ученик на място. Попълни талон за участие в томбола за награда - ваучер на стойност 100 лева за ученически принадлежности след кандидатстването ти за Бяла Карта на щандовете на Бяла Карта в Mall of Sofia и в The Mall. Провери дали си сред печелившите, обявени на уеб сайта на Бяла Карта на 25.09.2014г. Вземи своята награда в офиса на Бяла Карта на адрес гр. София, район Триадица, ж.к.Иван Вазов, ул. Балша № 1, бл. 9, ет. 2 като представиш лична карта за легитимация.

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

 
провеждана от „АКСЕС ФАЙНАНС” ООД

за периода 12 септември 2014 г. до 21 септември 2014 г.


I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
 
1. Организатор на Промоцията е „Аксес Файнанс” ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202806978 /Дружеството/ и със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, район „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ № 1, бл. 9, ет. 2
2. Решението на „Аксес Файнанс” ООД, за провеждане на Промоцията, съгласно настоящите правила, е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.
 
II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
 
3. Периодът, в който потребител, изпълнил условията за участие ще може да се възползва от Промоцията, започва на 12.09.2014 г. и ще продължи до 21.09.2014 г., освен ако не са налице промени, съгласно т. 24 или т. 25. Това е последният ден, в който потребителите могат да се възползват от Промоцията и е обвързващ за Дружеството.
 
III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА
 
4. Промоцията се провежда на територията на Търговски център „The Mall”, находящ се в гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 115 З, както и на територията на Търговски център „Mall of Sofia”, находящ се в гр.София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 101. 
 
IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА
 
5. Право на участие в Промоцията придобива автоматично всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, което след 12.09.2014 г. кандидатства по финансовия продукт „Бяла Карта” в обекта на Дружеството, находящ се в Търговски център „The Mall” в гр. София, бул. „Цариградско Шосе” № 115 З или в Търговски център “Mall of Sofia” гр.София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 101.
6. Кандидатстването по договорите за кредит дава право на участие в Промоцията по финансовия продукт на Дружеството „Бяла Карта”. За повече информация по отношение на него може да посетите: www.bialakarta.bg или на място в обекта на Дружеството, находящ се в Търговски център „The Mall” в гр. София, бул. „Цариградско Шосе” № 115 З или в Търговски център “Mall of Sofia” в гр.София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 101.
7. Не се изисква изрично волеизявление от страна на участника, за да придобие същият право на участие. От друга страна, всеки участник има право да откаже да се възползва от Промоцията чрез изрично волеизявление, представено на място в обекта на Дружеството находящ се в Търговски център „The Mall” в гр. София, бул. „Цариградско Шосе” № 115 З, Търговски център “Mall of Sofia” в гр.София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 101, или на адреса му на управление, посочен по т. 1 по-горе.
8. Всеки участник следва да има местожителство на територията на Република България.
9. В томболата нямат право да участват служители на „Аксес Файнанс“ ООД“.

V. НАГРАДИ НА ПРОМОЦИЯТА
 
10. Всеки клиент, който кандидатства по финансовия продукт „Бяла Карта” в обекта на Дружеството, находящ се в Търговски център „The Mall” в гр. София, бул. „Цариградско Шосе” № 115 З или в Търговски център “Mall of Sofia” в гр.София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 101 получава 1 брой ученически несесер. При получаване на несесера всеки клиент следва да избере какъв несесер желае да получи.  
11. При кандидатстване по финансовия продукт „Бяла Карта” в обекта на Дружеството, находящ се в Търговски център „The Mall” в гр. София, бул. „Цариградско Шосе” № 115 З или в Търговски център “Mall of Sofia” в гр.София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 101 всеки клиент попълва талон за участие в томбола за награда ваучер на стойност 100 лева за ученически принадлежности.
12. Дружеството ще проведе томбола на 24.09.2014 г., на която ще бъде изтеглен 1 /един/ клиент от всички кандидатствали в промоционалния период по финансовия продукт „Бяла Карта” и попълнили талон за участие в томболата в обекта на Дружеството, находящ се в Търговски център „The Mall” в гр. София, бул. „Цариградско Шосе” № 115 З или в Търговски център “Mall of Sofia” в гр.София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 101, който ще получи награда 1 брой ваучер на стойност 100 /сто/ лева за ученически принадлежности. 
13. Печелившият от томболата ще бъде изтеглен на произволен принцип и така ще се определи името на печелившия участник в присъствието на комисия от трима члена, единият от които юрист, която ще удостовери законосъобразността на тегленото. В срок до 25.09.2014 г. имената на печелившия участник ще бъдат обявени на Интернет-страницата: www.bialakarta.bg. С цел да се съхранят личните данни на печелившите, на Интернет-страницата ще бъдат публикувани единствено първото име и фамилията на печелившия.
14. Всеки, изявил желание, може да присъства на тегленето на печелившия участник.
15. Печелившият участник от томболата ще бъде потърсен от представител на Организатора в срок до 26.09.2014 г., за да бъде уведомен за спечелената награда, на телефонния номер, който е предоставил при кандидатстване по финансовия продукт „Бяла Карта” в няой от обектите на Дружеството по т.4. В случай, че представителят на Дружеството не успее да се свърже с печелившия и същият не потърси до 30.09.2014 г. наградата си, тя остава за Дружеството.
16. Получаването на наградата от печелившия участник се извършва в офиса на Организатора, находящ сев гр. София, район „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ № 1, бл. 9, ет. 2.
17. Легитимацията при получаване на наградата се извършва чрез представяне на лична карта. 

VI. ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
 
18. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период  на продължителност на Промоцията на Интернет-страницата на Дружеството на адрес www.bialakarta.bg, където всеки заинтересован може да се запознае с тях.
19. Печелившият в томболата може да бъдат помолен да участва в промоционални събития и публикации в медиите.

VII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА
 
20. Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с участието си в Промоцията. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Промоцията при нарушаване, на което и да било от условия по нея или което направи опит чрез измама да получи награда.
 
VIII. ЛИЧНИ ДАННИ
 
21. Промоцията се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. С попълването на талон за участие в Томболата, потребителят се съгласява неговите лични данни да бъдат обработвани от Дружеството в качеството му на администратор на лични данни за целите на Промоцията, както и с цел търговска информация, маркетинг и реклама.
22. Данните на всички участници ще бъдат съхранявани от Дружеството в база данни.
 
IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА (ТОМБОЛАТА)
 
23. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел VI. Публичност на Промоцията, свързана с началото на учебната 2014-2015 ученическа година, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.
 
X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
24. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящата Промоция, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VI. Публичност на Промоцията.
25. Всеки участник в Промоцията можеда позвъни на номер 0700 20 140 100 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване), където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с Промоцията. 
26. Всяка една промяна на сроковете за теглене и предоставянето на наградите от настоящата томбола, ще бъде надлежно публикувана на официалната Интернет-страница на Дружеството: www.bialakarta.bg.
27. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Промоцията  се решава по взаимна уговорка.
 
Настоящите условия са приети и одобрени от Изпълнителният директор на Дружеството.