Кандидатствай Вход
Незабравима Коледа с Visa

Незабравима Коледа с Visa

Валидна до: 31.12.2018
1909

Всяко плащане с твоята кредитна карта Visa до 31 декември 2018 г., ти дава шанс да спечелиш 500 лева всеки ден.

Пет награди по 2000 лева след края на промоцията.

Почувствай свободата да избираш и да мечтаеш. 

Спечели една от големите награди. Следвай тези лесни стъпки:

1. Направи поне 5 плащания с твоята кредитна карта Бяла Карта Visа Classic;

2. Регистрирай ПОС бележките на сайта на VISA в рамките на промоционалния период;

3. Запази ПОС бележките си, за да удостовериш плащанията, в случай че бъдеш изтеглен като печеливш. 

ТИ МЕЧТАЕШ ЗА НЕЗАБРАВИМА КОЛЕДА.
НИЕ Я ПРАВИМ ОЩЕ ПО-СПЕЦИАЛНА.

Плащай с кредитната си карта Бяла Карта Visа Classic и участвай за 5 големи награди по 2000 лева. Всеки ден може да спечелиш 3 награди по 500 лева.
Мечтаеш ли тази Коледа да е специална? Искаш ли да купиш още повече подаръци и да организираш незабравими преживявания за любимите си хора?

Всяко плащане с твоята кредитна карта Visa до 31 декември 2018 г., ти дава шанс да спечелиш 500 лева всеки ден. Имаш шанс да спечелиш и пет награди по 2000 лева след края на промоцията.

Почувствай свободата да избираш и да мечтаеш. 

Спечели една от големите награди. Следвай тези лесни стъпки:

1. Направи поне 5 плащания с твоята кредитна карта Бяла Карта Visа Classic;

2. Регистрирай ПОС бележките на сайта на VISA в рамките на промоционалния период;

3. Запази ПОС бележките си, за да удостовериш плащанията, в случай че бъдеш изтеглен като печеливш. 

 

Официални правила на промоцията

„Незабравима Коледа с Visa”

Раздел 1. Организатор на промоцията и официални правила

Промоционалната кампания “Незабравима Коледа с Visa” („Промоцията“) се организира и провежда от агенция “Публисис” АД, ЕИК 175432612 с адрес гр. София, бул. „Тодор Каблешков“ №24 („Организатор“) по възложение от Visa Europe Services Inc., дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Великобритания, идентификационен номер 05139966, седалище и адрес на управление: 1 Sheldon Square, London, W2 6TT („Възложител”).

Настоящите Официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Промоцията и са свободно достъпни на интернет адрес visabg.com/creditcardspromo2018 през целия период на Промоцията, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

Възложителят си запазва правото да допълва или променя настоящите Официални правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на сайта visabg.com/creditcardspromo2018

Възложителят има право да прекрати Промоцията по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства или бъдат констатирани материални злоупотреби и/или нарушения на тези Официални правила. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

Раздел 2. Територия на Промоцията

Промоцията се организира и провежда на цялата територия на Република България. 

Раздел 3. Период на Промоцията

Промоцията стартира на 15 ноември 2018 г. и ще продължи до 31 декември 2018 г.

Раздел 4. Право на участие

В Промоцията имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години, притежатели на кредитни карти Visa, както и юридически лица притежатели на кредитни карти Visa, издадени преди началната дата на Промоцията (15 ноември 2018 г.) от някоя от следните организации („Участващи карти“):

 • Алианц Банк България

 • Банка ДСК

 • Българо-Американска Кредитна Банка

 • Инвестбанк АД

 • Обединена Българска Банка

 • Пиреос Банк

 • Първа инвестиционна банка

 • Райфайзенбанк България

 • Сосиете Женерал Експресбанк

 • Тексим Банк

 • УниКредит Булбанк

 • Централна Кооперативна Банка

 • Юробанк България АД

 • Бяла Карта

(наричани по-долу заедно „Участващи организации“).

Управителите и служителите на Възложителя, управителите и служителите на Организатора и всички свързани с тях дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Промоцията, както и членове на техните семейства, нямат право да участват в Промоцията.

Раздел 5. Механизъм на промоцията

Всички лица, притежатели на Участващи карти, с които са били извършени валидни плащания в рамките на Промоцията, могат да участват в тегления за (1) дневни и (2) големи награди.

Участие в тегленията за награди, избирането на печелившите и предоставянето на наградите се извършва при спазване на следните условия:

1. Дневни награди:

Всеки притежател на Участваща карта, с която е било извършено поне 1 (едно) валидно плащане онлайн или на ПОС терминал в рамките на периода на Промоцията („Допустим Участник“), автоматично участва в тегленето на дневните награди за съответния ден, през който е извършено плащането.

Няма изискване за минимален паричен размер на плащането. Всеки Допустим участник се включва в тегленето за дневните награди за съответния ден толкова пъти, колкото плащания с неговата Участваща карта са извършени през този ден. Плащанията, направени в даден ден, участват в тегленията на награди само за съответния ден и не могат да участват в тегленията за награди за други/следващи дни.

За валидни се считат само плащанията, направени чрез ПОС терминал в търговски обекти в България и на интернет сайтове. Плащания в обекти извън територията на Република България, трансакции за теглене на пари в брой чрез ATM (банкомат), в банков клон/бизнес център или всеки друг начин за теглене на пари в брой, както и трансакции, направени с кредитни карти, издадени след началото на Промоцията (15 ноември 2018 г.), не участват в тегленията за дневни награди.

2. Големи награди:

Всеки притежател на Участваща карта, с която са били извършени поне 5 (пет) валидни плащания в рамките на периода на Промоцията, може да се регистрира за участие в тегленето за големите награди, като в рамките на Промоцията регистрира на промоционалната секция на интернет сайта visabg.com/creditcardspromo2018 уникалните оторизационни кодове („УОК“) на ПОС бележките от петте покупки, или в случай на плащане на он-лайн покупки (извършено през интернет сайт) - регистрира номерата на направените поръчки. С регистрирането на плащанията, това лице придобива статута на регистриран участник („Регистриран участник“). Регистрираните участници трябва да запазят регистрираните ПОС бележки/потвърждения на онлайн покупки, за да удостоверят направените покупки с тяхната Участваща карта, в случай че бъдат изтеглени като печеливши.

Всяка регистрация на 5 (пет) валидни плащания в рамките на Промоцията дава право на 1 (едно) участие в тегленето за големите награди. Всеки Регистриран участник може да участва в тегленето за големите награди неограничен брой пъти, стига да е регистрирал в рамките на Промоцията съответния брой плащания, кратни на 5 (например 10 регистрирани плащания за 2 участия, 15 регистрирани плащания – 3 участия и т.н.). В случай че в рамките на Промоцията от Регистриран участник, регистрирал се с един и същ имейл адрес, има валидни регистрации, чиито брой не е кратен на 5, броят участия се определя, като броят регистрации се раздели на 5 с приближение до по-малкото цяло число в резултата (т.е. ако регистрациите са 7 - 7:5=1,40 - участието е 1; ако са 11 - 11:5=2,20 - участията са 2; при 17 - 17:5=3,40 - участията са 3 и т.н.).

Като уникален идентификатор за всяка регистрация се приема посоченият имейл адрес. Всички регистрации, при които е посочен един и същ имейл адрес, ще бъдат отнасяни към един и същ Регистриран участник. За да могат всички регистрации, извършени от даден Регистриран участник (независимо дали е ползвана една и съща или различни Участващи карти), да бъдат правилно отчетени, при всяка регистрация на ново плащане трябва да се използва един и същ имейл адрес.

Регистрацията на плащане в промоционалната секция на visabg.com/creditcardspromo2018 става посредством посочване на следните задължителни данни: обръщение, име, фамилия, местожителство, имейл, телефон за връзка, както и уникален оторизационен код на бележката от ПОС терминала или номера на поръчката при плащания през интернет сайтове, дата на покупка и наименование на банката, която е издала Участващата карта, с която е извършено плащането. При завършване на регистрацията Регистриран участник трябва да потвърди, че се е запознал и приема настоящите Официални правила на Промоцията, както и да даде съгласието си за събиране и обработка на неговите лични данни. Преди завършване на регистрация всеки Регистриран участник има възможност (без да бъде задължен) да избере дали би желал да получава текущи информационни съобщения, свързани с Промоцията чрез поставяне на отметка в квадратчето пред „Искам да получавам текущи информационни съобщения, свързани с настоящата Промоция”.

Възложителят и Организаторът не носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Промоцията поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол, като: случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа на Интернет, услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора.

Възложителят и Организаторът не гарантират, че достъпът до промоционалната секция на интернет страницата visabg.com/creditcardspromo2018 и възможността за регистрация за участие в Промоцията ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън техния контрол. Възложителят и Организаторът не носят отговорност за загуба на съхранявана информация поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Промоцията.

Плащания, регистрирани веднъж, не могат да бъдат регистрирани за повторно участие.

За валидни се считат само плащанията, направени чрез ПОС терминал в търговски обекти в България и на интернет сайтове. Плащания в обекти извън територията на Република България, трансакции за теглене на пари в брой чрез ATM (банкомат), в банков клон/бизнес център или всеки друг начин за теглене на пари в брой, както и трансакции, направени от карти, издадени след началото на Промоцията (15 ноември 2018 г.), не могат да участват. Няма изискване за минимален паричен размер на плащането/плащанията.

Раздел 6. Описание на наградите

Дневни награди:

За всеки ден през периода на Промоцията [общо 47 (четиридесет и седем) дни] се теглят по 3 (три) награди от 500 лева всяка, измежду всички Допустими Участници, направили поне едно валидно плащане през съответния ден.

Големи награди: 

За периода на Промоцията [общо 6 (шест) седмици] се теглят 5 (пет) награди от 2000 лева, измежду всички Регистрирани участници, регистрирали поне 5 валидни плащания (или повече групи от по 5 плащания) по време на Промоцията.

Раздел 7. Определяне на печелившите 

Печелившите участници ще бъдат определени на случаен принцип чрез специализиран софтуер и в присъствието на нотариус. Всеки четвъртък, считано от втората седмица след началото на Промоцията (т.е. от 29 ноември 2018 г.) до 03 ануари 2019 г. включително, ще се теглят наградите за всеки ден от предходната седмица. Големите награди ще бъдат изтеглени на 03 януари 2019 г.. При всяко теглене ще се определят съответният брой печеливши и поне по три резерви.

Промоционалните седмици и датите за тегленията на дневните награди са както следва:

 • 15 ноември – 25 ноември (теглене на 29 ноември 2018 г.);

 • 26 ноември – 02 декември (теглене на 06 декември 2018 г.);

 • 03 декември– 09 декември (теглене на 13 декември 2018 г.);

 • 10 декември – 16 декември (теглене на 20 декември 2018 г.);

 • 17 декември – 23 декември (теглене на 27 декември 2018 г.);

 • 24 декември – 31 декември (теглене на 03 януари 2019 г.), включително и тегленето на големите награди за Промоцията.

След всяко теглене Организаторът ще информира съответните Участващи организации-издатели на картите, с които са извършени изтеглените печеливши плащания за техните печеливши („Печеливши“). Всички Печеливши ще бъдат уведомени за спечелените от тях награди от обслужващата ги Участваща организация.

За целите на теглене на жребия за дневните награди, Участващите организации, картоиздатели на Участващи карти, предоставят на Организатора уникалeн номер за всяка трансакцията извършена от всеки един Допустим участник с Участваща карта през съответния ден.

След провеждане тегленето на жребиите и съответно определяне на печелившите номера по реда предвиден по-горе, Организаторът се свързва с Участващите организации, като им предоставя уникалните номера, определени за печеливши в съответното теглене, като от своя страна Участващите организации се свързват със съответните печеливши Допустими участници, като им предоставят информация за реда за получаване на наградите и за печелившия номер на трансакцията.

Всички дневни и големи награди ще се получават от изтеглените Печеливши по картовата сметка на съответната печеливша кредитна карта.

Имената на Участващите организации, в които са открити картовите сметки на Печелившите, ще бъдат публикувани на официалния сайт на Промоцията: visabg.com/creditcardspromo2018

Организаторът и Възложителят не носят отговорност, ако наградите не бъдат получени поради погрешна комуникация между Печелившия и обслужващата го Участваща организация, дължаща се на причини, за които Печелившите отговарят.

В случай че награда е спечелена от Печеливш, който е подал неточни или непълни данни и не може да бъде открит, тя ще бъде предоставена на следващия по ред резервен участник.

В случай че награда е спечелена от Печеливш, който не може да бъде открит по телефон след до 5 направени опита, тя ще бъде предоставена на следващия по ред резервен печеливш.

Всеки Печеливш - физическо лице е длъжен да декларира и внесе дължимия данък върху дохода съгласно сроковете и изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“).

Информация за Промоцията може да бъде получена на промоционалния имейл visa@usefulmarketing.infoили по телефон – с обаждане на „горещата линия“ на Промоцията на номер 0800 12020 (безплатно за цялата страна, с изключение на обаждания от крайни потребители на фиксираната мрежа на VIVACOM, свързани с централи без възможност за таксуване по време, които заплащат един импулс независимо от продължителността на разговора) в работни дни между 10ч. и 18ч. Горещата линия ще бъде активна до 10 ануари 2019 г.

Раздел 8. Отговорност 

Организаторът и Възложителят не носят отговорност за технически проблеми при използването на Участващите карти, както и за некоректни данни, предоставени от Участниците. 

Организаторът и Възложителят не носят отговорност за действията и бездействията на Участващите организации, картоиздатели на карти Visa.

Раздел 9. Лични данни

Дневни награди

За целите на избиране Печелившите на дневните награди, Организаторът и Възложителя не обработват лични данни на Допустимите участници.

За целите на теглене на наградите в Промоцията, Участващата организация картоиздател на Участващите карти предоставят на Организатора данни за транзакциите извършени от Допустими участниците с Участваща карта в съответния ден под формата на уникални номера, непозволяващи идентифицирането на Допустимите участници.

Обработването на лични данни от Участващата организация обслужваща Допустим участника се осъществява според Политиката за защита на личните данни на съответната обслужваща Участваща организация.

Организаторът и Възложителят не носят отговорност по отношение събирането, обработването и използването на личните данни на Допустимите участници от обслужващата ги Участваща организация. Информация по отношение Политиката за защита на личните данни на съответната Участваща организация всеки Допустим участник може да получи от обслужващата го Участваща организация.

Отказът или оттеглянето на съгласието за събиране, обработване и използване на лични данни на Допустим участник от страна на обслужващата го Участваща организация може да доведе до невъзможност за участие в Промоцията.

Големи награди 

Регистрацията за участие в Промоцията, както и поставянето на отметка за получаване на текущи информационни съобщения, свързани с Промоцията, е изцяло доброволна. Промоционалната секция на visabg.com/creditcardspromo2018 e администрирана от Възложителя и администратор на личните данни, събирани и обработвани за целите на Промоцията, е Възложителят.

Съгласие за обработка на лични данни и оттегляне на съгласието

С регистрация в промоционалната секция на visabg.com/creditcardspromo2018, и по-конкретно чрез поставяне на отметка, че лицето е прочело и приема официалните правила на Промоцията, както и че дава съгласието си за събиране и обработване на личните му данни, Участник доброволно се съгласява Възложителят да събере, съхрани и обработи по описания в настоящите Официални правила начин и при спазване на приложимите нормативни разпоредби предоставените от лични данни за целите на Промоцията. Предоставеното по този начин съгласие ще бъде и юридическото основание за обработката на личните данни от страна на Възложителя. По-конкретно, предоставените от Участниците лични данни ще бъдат обработени за целите на изтегляне и определяне на Печелившите на големите награди, както и връчването на спечелените награди.

При отказ да се предоставят описаните по-горе лични данни лицето няма да има право да участва в Промоцията.

В случай че е поставена отметка в квадратчето пред „Искам да получавам текущи информационни съобщения, свързани с настоящата Промоция”, Участниците се съгласяват да получават текущи информационни съобщения, напомняния относно направени от Участника регистрации и други комуникации, свързани с настоящата Промоция.

Всеки Участник има право да оттегли съгласието си за обработка на личните му данни изцяло за целите на настоящата Промоция или да оттегли само съгласието си да получава текущи информационни съобщения, свързани с настоящата Промоция, като изпрати изрично искане до Възложителя на имейл адрес visa@usefulmarketing.info от имейл адреса, използван при регистрацията за Промоцията. 

Лица, на които могат да бъдат разкрити личните данни

При спазване на изискванията на приложимото законодателство за защитата на лични данни, личните данни на Участниците, събрани за целите на Промоцията, могат бъдат обработени за целите на Промоцията и от:

 • Организатора като подизпълнител (обработващ) на Възложителя;

 • Участващите организации (банки), които получават информация само за изтеглените Печеливши. Участващите организации проверяват дали Участващата карта действително принадлежи на изтегления Участник и дали отговаря на изискванията за участие, посочени в настоящите Официални правила (т.е. верифициране правото Печелившият да получи наградата), информират Печелившия за спечелената награда и връчват наградата на Печелившия; 

 • нотариус, който ще присъства при изтеглянето на Печелившите.

Личните данни, събрани за целите на Промоцията, няма да бъдат разкривани на други лица.

Срок на съхранение на личните данни

Личните данни, предоставени от Участниците за целите на Промоцията, ще се съхраняват от Възложителя, до изтегляне на всички Печеливши в посочените по-горе срокове и връчване на спечелените награди, както и за разумен период след изтегляне на последния Печеливш с цел адресиране на отправени от Участници и/или Печеливши запитвания, свързани с Промоцията, в случай че има такива. 

Права на Участниците, свързани с обработката на лични данни

Възложителят информира, че всеки Участник има следните права, а именно:

 • да отправи запитване до Възложителя дали негови лични данни се обработват и ако това е така, да получи копие от обработваните лични данни, както и информация относно целта, за която се обработват, за какъв срок ще бъдат обработвани, на кого са разкрити или ще бъдат разкрити (право на достъп);

 • да поиска корекция на неточност в личните му данни или допълване на непълни негови лични данни при допусната техническа грешка или неточност (право на коригиране); 

 • да поиска от Възложителя да изтрие свързани с него лични данни, за които не съществува законово основание за обработка, по отношение на които Участникът е оттеглил съгласието си за обработка или срещу чиято обработка изрично е възразил (право на изтриване);

 • да поиска от Възложителя да ограничи обработката на личните му данни (т.е. личните данни да продължат да бъдат съхранявани от Възложителя, без обаче да бъдат обработвани по друг начин), когато точността на личните данни се оспорва от Участника, когато обработването е неправомерно или когато Възложителят не се нуждае повече от тях за целите на Промоцията, но Участникът изисква данните да бъдат съхранени с цел защита на негови правни претенции (право на ограничаване на обработването);

 • да поиска от Възложителя личните данни, които го засягат, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат (право на преносимост на данните);     

 • право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг (т.е. за целите на предлагане на стоки и услуги по и-мейл, телефон или друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлагани стоки и услуги), в случай че личните данни бъдат обработени за такава цел без съгласие от Участника (право на възражение). Ако личните данни се обработват за целите на директния маркетинг въз основа на дадено преди съгласие от Участника, е необходимо съгласието да бъде оттеглено от Участника по посочения по-горе начин за оттегляне на съгласие.

Всеки Участник може да упражни посочените по-горе права, като изпрати искане до Възложителя на имейл адрес visa@usefulmarketing.info или писмено искане до адреса на Възложителя. Исканията за упражняване на посочените по-горе права е необходимо да отговарят на изискванията, посочени в приложимото законодателство за защита на личните данни, включително Закона за защита на личните данни и/или Общия регламент за относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).

Отделно от горното, всеки Участник има право и да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай че счита, че е налице нарушение на приложимо законодателство за защита на личните му данни.

Раздел 10. Приложимо право

Настоящите Общи правила се подчиняват и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България.

Евентуалните спорове относно провеждането на Промоцията между Участници/притежатели на Участващи карти и Организатора/Възложителя се решават по доброволен път. Ако това е невъзможно, те ще бъдат отнасяни за разрешаване до компетентния съд в град София.